Print this page
Dydd Llun, 14 Medi 2020 10:22

Symptomau a phrofi COVID-19: Arweiniad ar gyfer rhieni a gofalwyr

 

Medi 2020

Symptomau a phrofi COVID-19: Arweiniad ar gyfer rhieni a gofalwyr 

Os oes gan eich plentyn symptomau

Yn unol â chanllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru, os yw eich plentyn yn arddangos unrhyw un o’r symptomau canlynol naill ai gartref neu yn yr ysgol yna mae angen gweithredu ar frys.

· Tymheredd uchel > 37.80C

· Peswch newydd parhaus

· Colled neu newid yn eu gallu i arogli neu flasu

Os yw eich plentyn yn arddangos unrhyw un o’r symtomau uchod gartref yna mae angen i chi drefnu prawf Coronafeirws ar frys a pheidio gyrru unrhyw frawd neu chwaer i’r ysgol (hyd yn oed i ysgol wahanol) nes bod canlyniad y prawf wedi’i ddychwelyd.

Os yw eich plentyn yn arddangos un o’r symptomau uchod tra yn yr ysgol yna bydd yr ysgol yn cysylltu gyda chi er mwyn i chi drefnu eu casglu yn brydlon (gan gynnwys eu brodyr a chwiorydd). Yna mae’n rhaid i chi archebu prawf ar unwaith.

Beth ydw i'n ei wneud os yw fy mhlentyn yn sâl ac nid yw'n arddangos unrhyw un o'r symptomau cysylltiedig Covid 19 penodol uchod?

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cadarnhau y dylai ysgolion ddilyn y cyngor cyffredinol ar reoli heintiau y byddent wedi bod yn ei ddilyn fel arfer h.y. ni ddylai myfyrwyr â dolur rhydd/chwydu fod yn yr ysgol am 48 awr yn glir o symptomau, ni ddylai'r rhai â symptomau annwyd fod yn yr ysgol tra'n arddangos symptomau a gallant ddychwelyd i'r ysgol pan fyddant yn teimlo'n well ac nad oes symptomau amlwg.

Ar gyfer pob salwch arall a symptom arall nad yw’n Covid-19, rhaid i chi a’ch ysgol ddilyn y prosesau arferol. Mae gan yr ysgol restr o gyflyrau meddygol a hyd disgwyliedig yr absenoldeb wedi ei gyhoeddi gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Ffoniwch 119 os nad ydych yn sicr o gyflwr eich plentyn.

Sut i archebu prawf

Gallwch archebu prawf ar-lein i’ch plentyn er mwyn mynychu canolfan profi ‘gyrru trwy’ Llandudno trwy’r ddolen hon: www.gov.uk/get-coronavirus-test neu fel arall ar y ddolen gallwch archebu prawf cartref os na allwch gyrraedd safle profi.

O ddiwrnod 1 hyd 4 o symptomau eich plentyn, gallant gael ei profi mewn safle profi neu gartref. Os yw’n ddiwrnod 5 o’ch plentyn yn arddangos y symptomau uchod yna bydd angen i chi fynd i safle profi. Bydd yn rhy hwyr archebu prawf cartref ar y pryd hwn.

Os yw eich plentyn ddim yn gallu cael prawf yn ystod y 5 diwrnod cyntaf o gael symptomau yna bydd rhaid i holl aelodau y cartref aros gartref (hunan ynysu). Bydd rhaid i aelodau unrhyw swigen gymorth aros gartref hefyd.

Os nad oes gennych fynediad i’r system ar-lein am unrhyw reswm yna gallwch archebu prawf ar gyfer eich plentyn drwy ffonio 119. Gall pobl gydag anhawsterau clyw neu leferydd ffonio 18001 119. Mae’r ganolfan gyswllt ar agor rhwng 7 o’r gloch y bore ag 11eg o’r gloch yr hwyrnos. Os na allwch fynychu canolfan brawf neu trefnu prawf cartref yna cysylltwch gyda’ch ysgol, efallai y gallant ddarparu pecyn profi cartref i chi, o dan rhai amgylchiadau anarferol.

Gweithredu y prawf:

Gyda’r prawf y mae disgwyl i chi gymryd swab o du fewn trwyn ac o gefn gwddw eich plentyn gyda’r teclyn yn y pecyn. Gall eich plentyn wneud y prawf ei hun os yw dros ddeuddeg oed neu gallwch chi ei wneud drostynt. Bydd rhaid i’r rhiant neu ofalwr ei wneud os ydynt yn iau na hynny.

Beth i’w wneud ar ôl derbyn canlyniad eich plentyn.

Canlyniad negyddol-gall pob plentyn o’r cartref ddychwelyd i’w ysgol ac aelodau eraill y cartref neu’r swigen roi’r gorau i hunan ynysu.

Canlyniad cadarnhaol-rhaid i’r plentyn/plant hunan ynysu yn unol â chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru. Yn ogystal bydd rhaid i unrhyw aelod o’r cartref neu’r swigen hunan-ynysu am y cyfnod yn unol â chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru. Pe bai aelod pellach o’r cartref/swigen yn datblygu symptomau yn ddiweddarach yna bydd rhaid iddynt hunan ynysu am 10 diwrnod ac archebu prawf.

* Os yw canlyniad eich plentyn yn bositif yna bydd rhaid i chi gysylltu gyda’i ysgol ac unrhyw ysgol arall y mae ei frodyr neu chwiorydd yn mynychu.

Beth fydd yn digwydd yn yr ysgol?

Nid fydd angen cau yr ysgol ac nid oes disgwyl i rieni eraill gadw eu plant gartref o’r ysgol.

Os yw’r prawf yn bositif yna bydd y tîm 'Profi, Olrhain a Diogelu (TTP)’ yn cynghori’r ysgol pa gamau fydd angen eu cymryd. Bydd y tîm hefyd yn gwneud cyswllt efo’r holl gysylltiadau perthnasol ac yn eu harwain ar unrhyw ofynion pellach. Dim ond ar ôl cadarnhad bod canlyniad prawf positif y bydd ystyriaeth yn cael ei wneud ar gau rhan neu’r ysgol gyfan.

Read 71 times Last modified on Dydd Mercher, 30 Medi 2020 11:46