Print this page
Dydd Sul, 13 Medi 2020 13:25

llythyr at rieni - mygydau

11eg Medi 2020

 

Annwyl riant/ofalwr,

Yn gyntaf, a gaf i achub ar y cyfle hwn i ddiolch i chi am gefnogi eich plant dros yr wythnos ddiwethaf, ac am eu helpu trwy’r holl newidiadau yr ydym wedi gorfod eu rhoi ar waith i’w cadw’n ddiogel. Mae wedi bod yn wych gweld yr adeilad yn llawn eto, ac i fynd yn ôl at gefnogi ein myfyrwyr yn eu haddysg a’u datblygiad.

Rwy’n ysgrifennu i roi gwybod i chi ein bod ni’n diweddaru ein polisïau mewn perthynas â gorchuddion wyneb, yng ngoleuni cyhoeddiadau Llywodraeth Cymru heddiw bod yn rhaid eu gwisgo mewn mannau cyhoeddus dan do. Er nad wyf wedi derbyn unrhyw wybodaeth bellach sy’n benodol i ysgolion, mae’n ymddangos yn ddoeth i ddilyn y cyngor hwn mewn mannau cymunedol yn yr ysgol. Fel y gwyddoch, rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod y lleiafswm o gysylltiad yn digwydd rhwng grwpiau blwyddyn, ond i atgyfnerthu hyn byddwn yn gofyn i fyfyrwyr wisgo gorchudd wyneb ar goridorau’r ysgol, mewn mannau cymunedol eraill (fel y toiledau) ac ar bob bws ysgol. Ni fydd gofyn iddynt eu gwisgo mewn ystafelloedd dosbarth, yn yr awyr agored neu pan fyddant yn bwyta neu’n ymlacio amser cinio.

Rwy’n siŵr y byddwch yn deall pam rydym wedi cymryd y cam hwn yn awr, ac y byddwch yn cefnogi pawb yng nghymuned yr ysgol drwy sicrhau bod eich plentyn yn deall yr hyn rydym yn gofyn iddynt ei wneud. Os ydych chi’n teimlo y dylai eich mab neu’ch merch gael eu heithrio rhag gwisgo mwgwd am resymau meddygol, os gwelwch yn dda cysylltwch â ni i osgoi unrhyw ddryswch neu ofid diangen.

Diolch am eich cefnogaeth barhaus,

Yn gywir iawn,

 

Ian Gerrard
Pennaeth

 

I lawrlwytho/brintio'r llythyr cliciwch yma

Read 87 times Last modified on Dydd Sul, 13 Medi 2020 13:38