Print this page
Dydd Iau, 20 Awst 2020 20:00

gwasanaethau bysiau ysgol o Gyffordd Llandudno a Deganwy.

Awst 20eg 2020


Annwyl Riant/Warchodwr,

Rwy'n ysgrifennu ynghylch dyfodol y gwasanaethau bysiau ysgol o Gyffordd Llandudno a Deganwy.

Fel y gwyddoch, mae’r gwasanaeth yn cael ei ariannu trwy werthu tocynnau i fyfyrwyr ac nid yw'n derbyn cymhorthdal o unrhyw fath gan yr ysgol na'r awdurdod lleol. O ganlyniad, rydym yn adolygu'r ddarpariaeth hon a nifer o ffactorau allanol sy'n dylanwadu ar ei gost yn flynyddol i asesu ei ymarferoldeb.

Yn anffodus, daeth yn amlwg yn ystod y flwyddyn hon, o ganlyniad i bandemig Covid-19 a newidiadau mewn deddfwriaeth mynediad i bobl anabl, nad ydym bellach yn gallu darparu’r cludiant hwn am gost cystadleuol i chi, ac felly mae’r Llywodraethwyr wedi penderfynu ei atal am gyfnod amhenodol.

Rydym yn sylweddoli y bydd hyn yn peri anghyfleustra sylweddol i lawer ohonoch ac felly rydym wedi bod wrthi'n chwilio am ddewisiadau amgen trwy'r drafnidiaeth gyhoeddus y mae Arriva yn ei darparu'n lleol. Rwy’n falch o ddweud eu bod wedi cynnig cyfradd sylweddol ostyngedig i fyfyrwyr yn yr ysgol i brynu tocyn tymor neu flynyddol i ddefnyddio’r llwybrau a amlinellir isod. Bydd hyn yn golygu bod y gost flynyddol i chi yn debyg iawn i'r gost a godir ar hyn o bryd gan yr ysgol, ac yn sylweddol llai na'r hyn y byddai angen i ni ei godi i gynnal ein gwasanaeth ein hunain nawr.

Mae manylion y gwasanaethau sydd ar gael i ardaloedd Deganwy a Chyffordd Llandudno, ynghyd â chost prynu pasys trwy'r ysgol a ffurflen i'w llenwi os ydych yn dymuno gwneud hynny wedi'u cynnwys gyda’r llythyr hwn. Byddem yn gofyn ichi ddychwelyd y rhain atom cyn gynted â phosibl fel y gallwn wneud y trefniadau angenrheidiol cyn mis Medi.

Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i chi am eich cefnogaeth i'r gwasanaeth hwn yn y gorffennol ac i ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra y bydd hyn yn ei achosi. Gallaf eich sicrhau ei bod yn ymrwymedig i'ch cefnogi mewn unrhyw ffordd bosibl i ddod o hyd i ffyrdd eraill o gyrraedd yr ysgol a chysylltwch â ni os oes gennych gwestiynau mewn perthynas â'r mater hwn.

Yn Gywir,

 I.A. Gerrard
(Pennaeth)

 

Defnyddio bysiau Arriva: pethau y dylech chi eu gwybod.

1. Amserlenni a llwybrau:

Y llwybrau canlynol yw eich dewisiadau amgen gorau ar gyfer cyrraedd a gadael yr ysgol (dangosir arosfannau dethol yma, ewch i Arrivabus.co.uk am fwy o fanylion):

Bysiau i'r ysgol:

Bws 14:

Farmers Arms Deganwy

08:33

Trosffordd Cyffordd Llandudno

08:35

Gorsaf dren Conwy

08:39

Bws 5:

Marl Lane Deganwy

08:17

Trosffordd Cyffordd Llandudno

08:20

Cwrt Llewelyn Conwy

08:24

Bws 27:

Capel Pensarn Cyffordd Llandudno

07:29

Gorsaf Cyffordd Llandudno

07:31

Llys Bodlondeb Conwy

07:39

 

Bysiau o’r ysgol:

Bws 14:

Gorsaf dren Conwy

16:00

Trosffordd Cyffordd Llandudno

16:02

Farmers Arms Deganwy

16:03

Bws 5:

Cwrt Llewelyn Conwy

16:04

Trosffordd Cyffordd Llandudno

16:08

Marl Lane Deganwy

16:11

Bws 27:

Gorsaf dren Conwy

16:55

Gorsaf Cyffordd Llandudno

17:04

Capel Pensarn

Cyffordd Llandudno

17:06

 

2. Mae costau prynu tocyn trwy'r ysgol fel a ganlyn:

  • Tocyn Blwyddyn: £300 (ar gael ar-lein yn Arrivabus.co.uk)
  • Tocyn Tymor: £105 (ar gael ar-lein yn Arrivabus.co.uk)
  • Tocyn 4 wythnos: £25 (Yr opsiwn rhataf - dim ond ar gael o’r ysgol) : E-bostiwch Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. os ydych yn dymuno prynu un o'r tocynnau yma os gwelwch yn dda.

 

3. Defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus:

  • Cofiwch ei bod yn orfodol ar hyn o bryd (o Orffennaf 27ain) i ddefnyddio mwgwd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus, er y gallai hyn newid cyn mis Medi wrth gwrs.
  • Byddwch yn ymwybodol na roddir penrhyddid ar wasanaethau cyhoeddus ar gyfer tocynnau angof neu goll - os nad oes gennych docyn dilys, ni chaniateir i chi ddefnyddio gwasanaethau Arriva.
  • Gan mai gwasanaeth cyhoeddus yw hwn, bydd y bysiau'n cael eu defnyddio gan bobl o'r tu allan i'r ysgol. Cofiwch fod yn gwrtais tuag at aelodau'r cyhoedd a chaniatáu iddynt ddefnyddio'r gwasanaeth yn yr un ffordd ag y byddwch chi.
  • Cofiwch nad yw prynu tocyn yn gwarantu sedd yn y bws. Er y byddwn yn gweithio gydag Arriva i amcangyfrif y capasiti sydd ei angen, mae cynyddu'r gallu hwnnw y tu hwnt i'n rheolaeth. Fodd bynnag, mae nifer o fysiau a llwybrau amgen ar gael, a manylir ar y rhain uchod.
  • Bydd y bysiau'n defnyddio arosfannau bysiau cyhoeddus ar y ffyrdd o amgylch yr ysgol ac ni fyddant yn dod ar safle'r ysgol i gasglu / gollwng myfyrwyr. Ystyriwch eich diogelwch chi a diogelwch y rhai o'ch cwmpas wrth groesi ffyrdd a defnyddio palmantau.

 

I lawrlwytho/brintio'r llythyr cliciwch yma

Read 79 times Last modified on Dydd Gwener, 04 Medi 2020 17:28