Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 
Dydd Llun, 20 Gorffennaf 2020 15:42

Diwrnod Canlyniadau Safon Uwch A ac UG

 

 

Gorffennaf 20eg 2020

Annwyl Riant/Warchodwr

Gobeithio eich bod chi i gyd yn iach yn ystod y cyfnod rhyfedd hwn. Roeddem mor falch bod rhai myfyrwyr wedi gallu dychwelyd i'r ysgol ac ailgysylltu â'u hathrawon a'u ffrindiau - a'u bod i’w gweld yn mwynhau'r profiad gwahanol hwn hefyd!

Roeddwn i eisiau rhoi gwybod i chi am y cynlluniau dros dro yr wyf wedi’u llunio ar gyfer Diwrnod Canlyniadau. Yn naturiol, gall y cynlluniau hyn newid os bydd canllawiau'r llywodraeth yn newid neu os bydd yn rhaid i ni fynd yn ôl i gyfnod cyfyngiadau symud, boed hynny'n rhanbarthol neu'n genedlaethol.

Diwrnod Canlyniadau Safon Uwch A ac UG - Dydd Iau 13eg Awst 2020

· Bydd myfyrwyr yn gallu casglu eu canlyniadau yn bersonol ar yr adegau penodol ar gyfer eu grŵp dosbarth. Cyhoeddir yr amseroedd hyn ar ein gwefan ond gellir eu crynhoi yn fyr fel a ganlyn: 13 CC am 9.00 yb; 13 DC am 9.15 yb; 13 HC am 9.30 yb; 12 CC am 10.00 yb; 12 DC am 10.15 yb; 12 HC am 10.30yb.

· Bydd myfyrwyr yn dod i mewn i’r ysgol trwy giât maes parcio’r bysiau ar draws yr iard, gan gadw pellter cymdeithasol, i dderbyn eu canlyniadau yn y Stiwdio Ddrama.

· Byddant yn dod i mewn trwy’r fynedfa ger y neuadd fwyta, yn diheintio’u dwylo ac yn mynd i mewn i’r Stiwdio Ddrama gan ddilyn yr arwyddion yn ofalus.

· Ar ôl derbyn eu canlyniadau, bydd staff wrth law yn y llyfrgell i drafod opsiynau yn y dyfodol yn ôl yr angen.

· Yna bydd myfyrwyr yn gadael yr ysgol trwy’r brif dderbynfa ym mlaen yr ysgol. Bydd staff wrth law i roi cyfarwyddiadau i fyfyrwyr yn ôl yr angen.

· NI chaniateir i rieni/brodyr a chwiorydd/ffrindiau fynd gyda’r myfyrwyr i’r safle am resymau diogelwch.

· Fel sy'n digwydd fel arfer, pe byddai'n well gan eich plant dderbyn eu canlyniadau trwy e-bost neu drwy'r post, rhaid iddynt gysylltu â'r swyddog arholiadau ar Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. ymlaen llaw i ofyn amdanynt.

· Eiddo’r myfyriwr yw’r canlyniadau ac felly NI ELLIR eu rhoi na'u hanfon mewn e-bost at unrhyw berson arall, gan gynnwys rhieni, oni bai bod y myfyriwr wedi cysylltu â'r ysgol gan roi cyfarwyddiadau penodol i drosglwyddo eu canlyniadau i berson arall.

· Os na chaiff y canlyniadau eu casglu ddydd Iau 13eg Awst byddant ar gael i'w casglu ym mis Medi pan fydd yr ysgol yn ailagor.

Cyngor/Canllawiau ynghylch Canlyniadau

Fel y nodwyd uchod, bydd staff wrth law i gynnig cefnogaeth yn ddiogel ac i drafod opsiynau ar ddiwrnod y canlyniadau, os bydd yr angen yn codi. Bydd myfyrwyr hefyd yn gallu trafod eu canlyniadau a chyfleoedd i ailsefyll arholiadau gyda staff addysgu pan fydd yr ysgol yn ailddechrau ym mis Medi. Pan fyddant yn derbyn eu canlyniadau, byddant hefyd yn cael gwybodaeth am weithdrefnau ‘apeliadau’ a ‘gwirio’, os bydd arnynt eu hangen.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu gwestiynau, cysylltwch â'r ysgol yn uniongyrchol tan Orffennaf 24ain neu trwy’r manylion cyswllt ar wefan yr ysgol.

Er gwaethaf y profiad gwahanol a gawsoch eleni, rydym yn dal i edrych ymlaen at ddathlu'ch llwyddiannau gyda chi ym mis Awst, ond yn y cyfamser, mwynhewch haf diogel ac ymlaciol.

Yn gywir iawn,

 

Ian Gerrard
Pennaeth

I lawrlwytho/brintio'r llythyr cliciwch yma

Read 52 times Last modified on Dydd Llun, 20 Gorffennaf 2020 15:50