Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 
Dydd Gwener, 17 Gorffennaf 2020 10:32

dychweliad i'r Ysgol ym mis Medi

 

 

Gorffennaf 17eg 2020

Annwyl Riant/Warchodwr,

Rwy'n ysgrifennu atoch gyda manylion pellach am ein dychweliad i'r Ysgol ym mis Medi.
Fel y gwyddoch, mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i ysgolion agor i bob myfyriwr yn nhymor yr Hydref ac “o ail wythnos y tymor disgwylir y bydd ysgolion a lleoliadau yn cynyddu nifer y dysgwyr sy'n bresennol gan arwain at ddychweliad llawn erbyn Medi 14eg pan fydd presenoldeb ysgol yn orfodol i bob disgybl. "

Paratoi i Agor yn Ddiogel
Yn unol â hynny, rydym yn gweithio’n galed i sicrhau bod yr ysgol yn gallu agor yn ddiogel, ac y gallwn ddarparu gwersi pwnc i bob disgybl o’r dechrau. I wneud hyn :

• byddwn yn ad-drefnu yr amserlen arferol yn flociau bore a phrynhawn am gyfnod o amser i leihau symudiad o amgylch yr ysgol
• bydd amser egwyl a chinio yn cael eu trefnu am yn ail i leihau cysylltiad rhwng grwpiau blwyddyn
• bydd system unffordd yn gweithredu o amgylch yr adeilad
• bydd ystafelloedd ac ardaloedd cymunedol yn gael eu glanhau’n rheolaidd drwy’r dydd
• bydd drysau a ffenestri yn cael eu cadw’n agored mewn ystafelloedd dosbarth
• bydd hyldendid drwy olchi dwylo a defnyddio hylif diheintio yn cael eu blaenoriaeth drwy’r dydd.

Ailagor fesul cam
Er mwyn sicrhau bod y gweithdrefnau newydd hyn yn cael eu profi a’u rhoi ar waith yn drylwyr, rydym yn mynd i ailagor yr ysgol i fyfyrwyr fesul cam. Bydd hyn hefyd yn ein galluogi i weithredu gweithgareddau pontio effeithiol ar gyfer grwpiau blwyddyn penodol. Yn unol â hynny, bydd myfyrwyr yn dychwelyd i’r ysgol ar y dyddiau canlynol :

• Blwyddyn 7 : Dydd Iau 3ydd Medi ymlaen
• Blwyddyn 12 : Dydd Gwener 4ydd Medi ymlaen
• Blwyddyn 11 & 13 : Dydd Llun 7fed Medi ymlaen
• Blwyddyn 10 : Dydd Mawrth 8fed Medi ymlaen
• Blwyddyn 9 : Dydd Mercher 9fed Medi ymlaen
• Blwyddyn 8 : Dydd Iau 10fed Medi ymlaen.

Trafnidiaeth
Rydym yn aros am fanylion trefniadau trafnidiaeth gan Conwy, a byddwn yn eu cyhoeddi ar ein gwefan cyn gynted ag y byddant ar gael.

Gwisg Ysgol
Fel bob amser, byddwn yn dechrau tymor yr Hydref gyda disgwyliadau uchel o ran safon ein gwisg ysgol. Mae stocwyr ysgolion yn ailagor yn barod ar gyfer y tymor newydd ac mae'r holl fanylion sydd eu hangen arnoch i'w gweld yma: https://www.aberconwy.conwy.sch.uk/school/uniform.

Gweithdrefnau Eraill
Rydym yn rhagweld, cyn belled ag y bo modd, y bydd ein holl weithdrefnau a pholisiau arferol yn gweithredu fel arfer. Er enghraifft, bydd y system talu ôl bys yn y ffreutur ar waith yn llawn a gwaith cartref yn cael ei osod yn ôl yr arfer!
Rydym yn gwybod bod hyn yn nodi diwedd cyfnod heriol iawn i'r ysgol, ei staff a'i myfyrwyr, ac o'r herwydd hoffwn ddiolch i chi, fel rhieni, am eich holl gefnogaeth dros yr ychydig fisoedd diwethaf. Heb os, byddwch yn gwerthfawrogi pa mor galed y mae'r staff wedi bod yn gweithio i gefnogi myfyrwyr ac i gadw cysylltiad â nhw. Rydym yn edrych ymlaen at eu gweld i gyd eto, a hoffem eich sicrhau o'n hymrwymiad i'w cefnogi yn ôl i amgylchedd addysgol mwy arferol yn y tymor newydd. Bydd ein cynlluniau yn parhau i baratoi ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol o ran pandemig Covid-19 a byddwn yn ymateb i unrhyw newidiadau yn y canllawiau neu'r fanyleb arholiad. Byddwn wrth gwrs yn eich hysbysu am newidiadau wrth iddynt ddigwydd a byddwn mewn cysylltiad fel mae mis Medi yn agosáu gydag unrhyw fanylion ychwanegol ynglŷn ac ailagor. Yn y cyfamser, os gwelwch yn dda cysylltwch â'r ysgol os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, a gobeithio y cewch chi wyliau haf da a diogel.

Yn gywir,


Ian Gerrard
Pennaeth

I lawrlwytho/brintio'r llythyr cliciwch yma

Read 273 times Last modified on Dydd Gwener, 17 Gorffennaf 2020 10:51