Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Hysbysiadau Pwysig

Dydd Llun, 15 Mehefin 2020 11:02

Ailgydio, Dal i fyny, Paratoi

 

Dydd Llun, 20 Ebrill 2020 11:30

Gweithio dros Dymor yr Haf

Dydd Mercher, 08 Ebrill 2020 12:00

Cymwysterau Cymru Llythyr i ddysgwyr

Dydd Mawrth, 07 Ebrill 2020 14:51

Diweddariad am coronavirus

 

Diweddarwyd : Ebrill 7fed 2020

Fel y gwyddoch eisoes, bydd yr ysgol ar gau o ddiwedd y dydd 20/3/20. Gellir gweld copi o'r llythyr a anfonwyd at bob rhiant ddydd Gwener Mawrth 20fed ynghylch cau ysgol yma.  

Yn dilyn diwrnod cynllunio ar y cyd ddydd Llun 23/3/20 ar lefel ysgol a chlwstwr, o ddydd Mawrth ymlaen, bydd ysgolion yn ailagor at bwrpas newydd. Y pwrpas hwn yw darparu gofal i blant gweithwyr hanfodol / allweddol yn ystod ein horiau ysgol arferol, lle nad oes darpariaeth gofal plant arall ar gael.

Gobeithio y bydd y wybodaeth isod yn ymhelaethu ar y ddarpariaeth a fydd ar gael yn yr ysgol hyd y gellir rhagweld ac yn eich helpu i gael mynediad ati, ond os oes angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, mae croeso i chi gysylltu â ni.

 

Os ydych chi’n gweithio fel gweithiwr allweddol :

Os ydych chi’n gweithio fel “gweithiwr allweddol/hanfodol" (fel y’i diffinnir yma https://tinyurl.com/sqjewep) ac mae angen i chi gyrchu gofal plant yn yr ysgol ar ddiwrnod wythnos waith arferol, os gwelwch yn dda cwblhewch y ffurflen gais yma https://tinyurl.com/vqq584q. Os oes angen gofal plant dros benwythnos os gwelwch yn dda defnyddiwch y ffurflen gais hon : https://tinyurl.com/qw5m5v5.

Rydym yn argymell yn gryf, os ydych chi'n weithiwr allweddol ac yn gallu darparu darpariaeth gofal plant amgen i'ch plant, eich bod yn gwneud hyn yn hytrach na'u hanfon i'r ysgol. Mae ysgol yn gweithredu fel cyfleuster gofal plant ‘dewis olaf’ i rieni nad oes ganddynt opsiwn arall. Byddwn yn dibynnu ar eich gonestrwydd a'ch eglurder yn hyn o beth ac yn gobeithio na fyddech chi'n peryglu staff ysgol ac unrhyw blant eraill. Byddwn yn rhoi gwybod ichi beth sydd angen i chi ei wneud i gael mynediad at y gefnogaeth hon cyn gynted ag y gallwn.

Bydd rhywfaint o gludiant ysgol yn parhau fel arfer i gefnogi hyn a bydd y ddarpariaeth hon yn cael ei monitro'n barhaus dros yr wythnosau nesaf. Os oes angen help arnoch gyda chludiant yn ôl ac ymlaen i'r ysgol, os gwelwch yn dda cysylltwch â'r ysgol drwy ffonio yn ystod oriau agor arferol.

 

Os oes gennych blentyn yn Ysgol Aberconwy sy’n derbyn pryd ysgol am ddim :

Os oes gennych blentyn yn Ysgol Aberconwy a fyddai fel arfer yn derbyn pryd ysgol am ddim yn ystod y tymor, gallwn gynnig 'pecyn bwyd' am ddim i chi yn ystod y cyfnod cau ysgol presennol. Bydd angen casglu hwn o ysgol leol (nid Ysgol Aberconwy o reidrwydd) yn ddyddiol. Os ydych am dderbyn y gefnogaeth hon ond heb wneud hynny o'r blaen, cysylltwch â'r ysgol drwy ffonio yn ystod oriau agor arferol yr ysgol.

Mae'n debygol iawn y bydd Conwy yn mynd i symud i daliadau uniongyrchol i rieni myfyrwyr sy'n derbyn taliadau ysgol am ddim (fel yr adroddwyd yn y cyfryngau yr wythnos hon: https://tinyurl.com/qvg42fw) - byddwn yn anfon rhagor o wybodaeth atoch am hyn pan gawn ni ef.

Mae’n debygol iawn y bydd Conwy yn symud i daliadau uniongyrchol i rieni myfyrwyr sy’n derbyn taliadau ysgol am ddim (fel yr adroddwyd yn y cyfryngau yr wythnos hon : https://tinyurl.com/qvg42fw) – byddwn yn anfon rhagor o wybodaeth i chi pan fyddwn wedi ei derbyn.

 

Os oes gennych blentyn yn yr ysgol a fydd gartref nawr : 

Os oes gennych blentyn yn yr ysgol, a fydd gartref nawr, byddwn yn eu cefnogi mewn sawl ffordd:

  • Hyd at ddiwedd cyfnod gwyliau'r Pasg, byddwn yn parhau i ddarparu gwaith ac adnoddau er mwyn i chi barhau i ddysgu, fel a ganlyn:

a) Mae gwaith wedi'i osod ar gyfer blwyddyn 7, 8 a 9 trwy 'TEAMS' ac rydym wedi sefydlu tudalennau pwrpasol ar ein gwefan i rannu'r tasgau gyda chi. Gweler y dolenni isod, ac mae croeso i chi gysylltu â ni os gallwn helpu mewn unrhyw ffordd:

Blwyddyn 7 : https://tinyurl.com/yx2djuaj
Blwyddyn 8 : https://tinyurl.com/wem8xe4
Blwyddyn 9 : https://tinyurl.com/tcj6p9q

b) Yn yr ysgol rydym yn paratoi adnoddau a gwybodaeth i fyfyrwyr eu cyrchu o bell os gofynnir i ysgolion gau ar ryw adeg yn y dyfodol. Mae'r rhan fwyaf o'r adnoddau hyn i'w gweld ar fewnrwyd y myfyrwyr yma: https://aberconwy.sharepoint.com/Student/SitePages/Home.aspx. (Bydd angen i fyfyrwyr fewngofnodi i’r dudalen hon)

c) Fel y gwyddoch, mae gan bob dosbarth pwnc yn yr ysgol y cyfleuster eisoes i gyfathrebu trwy 'TEAMS' ar Office365 - byddwn yn defnyddio'r cyfleuster hwn i gadw cysylltiad yn ystod unrhyw gyfnod y bydd yr ysgol ar gau. Os penderfynwn drefnu sesiynau penodol ar adegau penodol, byddwn yn rhoi gwybod ichi pryd y bydd y rhain yn digwydd.

d) Mae llawer o'n myfyrwyr TGAU eisoes yn defnyddio 'GCSEPoD' i'w helpu i adolygu. Mae'r cwmni wedi creu pecyn o adnoddau i helpu yn ystod y cyfnod ansicr hwn. Os bydd yr angen yn codi, byddwn yn postio gwybodaeth ar sut i gael mynediad at y rhain a sut i'w defnyddio'n effeithiol.

  • Gwiriwch yma am fanylion pellach ynghylch sut y byddwn yn diwallu anghenion addysgol myfyrwyr ar ôl cyfnod y Pasg.
  • Byddwn yn cadw mewn cysylltiad â nifer o deuluoedd a myfyrwyr yn achlysurol dros y ffôn, i weld a allwn eich cefnogi mewn unrhyw ffordd.

 

Os oes gennych blentyn ym Mlwyddyn 10, 11, 12 neu 13 a oedd yn disgwyl sefyll arholiadau yr haf hwn:

Yn gyntaf, NI FYDD ARHOLIADAU ALLANOL YN CAEL EU CYNNAL YR HAF HWN. Mae'r byrddau arholi wedi bod yn gweithio'n galed i drefnu'r ffordd y bydd graddau arholiad yn cael eu dyfarnu yr haf hwn, mae'r wybodaeth berthnasol ar gael i chi yma:

  • Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi llythyr yn egluro sut y bydd graddau ar gyfer arholiadau TGAU a Safon Uwch llawn yn cael eu cyhoeddi. Gallwch ddod o hyd iddo trwy glicio yma.
  • Mae gwybodaeth i fyfyrwyr Blwyddyn 10 a 12 am yr hyn a fydd yn digwydd i'ch arholiadau yr haf hwn a sut y bydd eich graddau'n cael eu cyfrif ar ddiwedd eich cwrs yn 2021 i'w gweld yma: https://tinyurl.com/yx5svm34
  • Rydym yn dal i aros am ganlyniadau cadarn i drafodaethau gan BTEC a City & Guilds - byddwn yn eich diweddaru pan glywn ganddynt.

 

Gwybodaeth arall am y darlun cenedlaethol :

  • Cyhoeddodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, ddydd Mercher 18 Mawrth y bydd ysgolion ledled Cymru ar gau o ddydd Gwener 20 Mawrth 2020.

 

Dyma grynodeb o ddolenni i gyngor sydd ar gael yn gyffredinol er gwybodaeth ichi:

  • Mae cyngor cyfredol y llywodraeth wedi’i ddiweddaru ac fe’i crynhoir fel a ganlyn:

Arhoswch gartref am 14 diwrnod os oes gennych chi, neu unrhyw un yn eich cartref, naill ai dymheredd uchel neu beswch parhaus newydd.

Peidiwch â mynd i feddygfa meddyg teulu, fferyllfa nac ysbyty.

Nid oes angen i chi gysylltu â 111 i ddweud wrthynt eich bod chi'n aros gartref.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth/arweiniad yma: 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/

https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/

https://www.gov.uk/guidance/wuhan-novel-coronavirus-information-for-the-public

  • Gellir dod o hyd i fanylion penodol ar 'Sut i Hunan-ynysu' yn effeithiol trwy glicio yma.
  • Gellir gweld crynodeb byr o symptomau'r firws yma.

 

Dydd Gwener, 20 Mawrth 2020 13:21

llythyr ynghylch cau ysgolion

Dydd Iau, 19 Mawrth 2020 14:15

Canslo Taith Fis Ebrill i Baris

Dydd Gwener, 14 Chwefror 2020 14:42

Hysbysiad o waith ffyrdd