Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 
Grwp Treftadaeth Ieuenctid Conwy

Myfyrwyr Ysgol Aberconwy yn ymuno â Gwasanaeth Ieuenctid Conwy ar gyfer Seremoni Wobrwyo yng Nghaerdydd

14 Mehefin 2017

Dewiswyd Hollie Owen a Stephanie Morris o Flwyddyn 10 Ysgol Aberconwy yn benodol i fynychu seremoni Wobrwyo Ieuenctid Rhagorol yng Nghaerdydd ar ddiwedd y mis.

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy ar y rhestr fer i dderbyn Gwobr Ieuenctid Rhagorol ar gyfer gwaith cymunedol a phroject o fewn Conwy, yn sgil eu project ‘Deall ein Treftadaeth’ llwyddiannus. Drwy gyfrwng y project, maent wedi herio’r rhaglen clwb ieuenctid draddodiadol drwy gyflwyno’r project ‘Deall ein Treftadaeth’, sy’n galluogi plant ifainc i archwilio hanes Cymru o amgylch sir Conwy.

Roedd y project Hanes Cymru uchelgeisiol hwn, ar gyfer pobl ifainc rhwng 13 a 19 oed, yn cynnwys cyfleoedd ar ôl ysgol, penwythnosol a phreswyl i brofi golygfeydd, arogleuon a blasau Conwy. Treuliodd y bobl ifainc a gymerodd ran fwy na 100 awr yr un o’u hamser eu hunain yn gweithio ar y project dros y 18 mis diwethaf.

Yn ystod y project buont ar ymweliadau â Chastell Conwy, Plas Mawr, Cloddfeydd Copr Pen y Gogarth, Cloddfeydd Penmachno a Chanolfan Addysg Awyr Agored Nant Bwlch yr Haearn, gan arddangos eu gwaith yn Oriel Mostyn.

Fel ysgol, rydym yn arbennig o falch o Hollie a Stephanie ac o’u cyfranogiad yn ogystal â’u hymroddiad a’u hymrwymiad i’r project hwn.

Esboniodd Tommy Lyness, Gweithiwr Ieuenctid Proffesiynol Gwasanaeth Ieuenctid Conwy, pam eu bod wedi cael eu dewis i fynd i’r seremoni, “Mae Hollie a Stephanie wedi bod yn rhan o’r project o’r cychwyn cyntaf. Aeth y ddwy i’r afael â phob tasg ar unwaith, a buont yn helpu eraill i gyflawni eu hachrediad. Roeddent yn benderfynol o gwbhau’r project, ac fel gwobr, mae’n bleser gennym eu gwahodd i’r seremoni wobrwyo.”

Yn naturiol, mae Hollie a Stephanie yn edrych ymlaen at fynd i’r seremoni yng Nghaerdydd. Yn ôl Hollie, “Mae’r ddwy ohonom yn hapus iawn ac yn falch o gael derbyn gwahoddiad, fel gwobr am ein gwaith caled, ac rydym yn gobeithio y byddwn yn ennill ac yn dod â’r wobr yn ôl i’w dangos i weddill y tîm, ffrindiau a theulu.”

Dymunwn bob llwyddiant i Wasanaeth Ieuenctid Conwy gyda’r enwebiad hwn a byddwn yn croesi’n bysedd dros bawb ohonoch.

Pob lwc!

Top