Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

MYFYRWYR YN LLYS Y GORON CAER!

17 Hydref 2016

Aeth ein myfyrwyr Seicoleg ar daith i Lys y Goron yng Nghaer ddydd Mercher Hydref 12ain – dyma’u hadroddiad.

Pan gyrhaeddom y llys, bu’n rhaid i ni fynd trwy wiriad diogelwch tebyg i’r un sydd mewn maes awyrennau. Cawsom wybod ymlaen llaw na fyddem yn cael mynd â ffonau symudol neu fagiau i’r llys, ac felly roeddem yn barod am hyn, ac aeth pawb ohonom trwodd heb ddim i’w ddatgan!

Ar ôl cael ein gwirio, dywedwyd wrthym i fynd i aros y tu allan i lys rhif 1. Arhosom am ychydig funudau nes i Glerc y Llys ddod allan a rhoi adolygiad byr o’r achos i ni ac wedyn ein cyflwyno i’r bargyfreithiwr a fyddai’n erlyn.

Yna, gofynnwyd i ni gymryd ein seddau yn oriel y cyhoedd ac esboniwyd wrthym beth oedd gwahanol ardaloedd yn y llys, gan gynnwys y fainc lle’r eisteddai’r barnwr a’r blwch lle mae’r diffynnydd yn sefyll (a elwir y doc).

Esboniwyd wrthym sut mae tystion yn cael eu trin a’r camau cymhleth a gymerir i’w hamddiffyn, yn enwedig rhag y diffynnydd, gan gynnwys rhoi llenni o amgylch y blwch tystion. Daeth y bargyfreithiwr i roi gwybodaeth i ni am yr achos ac i ddweud beth oedd yn debygol o ddigwydd pan fyddai’r sesiwn yn cychwyn.

Hebryngwyd y diffynnydd i mewn i’r llys a phan oedd pawb yn barod, daeth y barnwr i mewn a gofynnwyd i bawb godi, a dechreuodd y sesiwn ar ôl i bawb eistedd eto. Daeth y rheithgor i mewn nesaf, gan eistedd gyferbyn ag oriel y cyhoedd. Roedd y treial wedi cychwyn ers rhai dyddiau, ac yn awr cyflwynwyd fideo o’r tyst nesaf. Gwelsom ran gyntaf y fideo ac yna roedd rhaid i ni adael.

Ychwanegodd athrawes y grŵp ei bod yn falch iawn o’r myfyrwyr pan ddywedodd Clerc y Llys wrthi, ar ei ffordd allan, bod y myfyrwyr wedi ymddwyn yn arbennig a bod croeso iddynt ddod yn ôl unrhyw bryd!

Top