Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Swyddi Gwag

O fis Medi 2017 bydd angen : Athro Saesneg

Mae hon yn swydd barhaol, llawn amser

Cyflog : Prif Raddfa Cyflog i Athrawon

 

Dyddiad Cau: Dydd Llun Mai 1af 2017

Dyddiad Cychwyn: Medi 1af 2017

 

Rydym yn awyddus i apwyntio Athro Saesneg brwdfrydig a llawn cymhelliant gyda’r gallu I ddysgu hyd at Safon Uwch, ar gyfer mis Medi 2017. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn athro rhagorol yn anad dim, rhywun a fydd yn arwain drwy esiampl ac yn cefnogi’r gyfadran yn eu cais i gyflawni eu targedau uchelgeisiol. Rydym yn annog ceisiadau gan athrawon sy’n teimlo y gallant ychwanegu gwerth i gyfadran sydd eisoes yn effeithiol iawn, a ffynnu mewn amgylchedd dynamig sy’n symud ymlaen yn gyflym.

Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus:

 • Fod yn athro Saesneg/ANG gydag ymarfer dosbarth sy’n ‘Dda’ neu’n ‘Rhagorol’ yn gyson
 • Fod yn eiriolwr brwd dros y pwnc sy’n gwneud cyfraniad effeithiol i welliannau adrannol ac ysgol gyfan
 • Allu addysgu ar draws yr ystod oedran a’r ystod gallu lawn rhwng 11-18 oed, gan gynnwys Safon Uwch
 • Fod yn awyddus iawn i fod yn Athro Dosbarth cefnogol
 • Ddangos gallu ac awydd i wneud cyfraniad llawn i fywyd yr ysgol
 • Fod â disgwyliadau uchel ohonynt hwy eu hunain ac eraill
 • Fod yn gyfathrebwr da gyda sgiliau rhyngbersonol rhagorol
 • Fod yn hyblyg ac yn aelod da o dîm

Mae’n gyfnod cyffrous i ymuno ag Ysgol Aberconwy, ysgol gyfun gymysg sy’n cynnwys 800 o ddisgyblion 11 i 18 oed. Mae campws newydd, eang yr ysgol wedi’i leoli ar lannau prydferth Afon Conwy, yn nhref ganoloesol Conwy, sydd ar arfordir Gogledd Cymru ac yn agos iawn i Barc Cenedlaethol Eryri. Mae Ysgol Aberconwy yn agos i gefnffordd yr A55, ac felly o fewn cyrraedd rhwydd i weddill Gogledd Cymru, sir Gaer a Chilgwri (Wirral). Mae’r ysgol yn cynnig adnoddau ardderchog, ac mae gan bob athro fynediad i dechnoleg bersonol, ynghyd â mynediad i ystafelloedd TGCh sydd wedi’u neilltuo ar gyfer eu maes cwricwlwm

Mae’r amrywiaeth o fewn y gymuned ysgol yn sicrhau bod yr ysgol yn lle bywiog a diddorol i weithio. Rydym yn cynnig

 • Rhaglen fentora hir-sefydlog a chynhwysfawr
 • Rhaglen gadarn sydd wedi’i theilwra at yr unigolyn, yn cynnwys datblygiad proffesiynol a hyfforddiant ar gyfer athrawon a staff cefnogi
 • Cysylltiadau cryf ag ysgolion lleol eraill er mwyn gweithio mewn partneriaeth a chefnogi’n gilydd
 • Ysbryd cymunedol cryf
 • Staff cefnogol iawn.

 

Disgrifiad Swydd

Ffurflen gais

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Swyddog Cyfathrebu a Marchnata : Ystod Cyflog GO3 - £14,873 to £15,526

Mae hon yn swydd barhaol, am 37 awr yr wythnos, yn ystod y tymor a 7 diwrnod ychwanegol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau : Ebrill 7fed 2017

Dyddiad cychwyn yn y swydd: Mai 1af 2017

 

Rydym yn awyddus i apwyntio person brwdfrydig a llawn cymhelliant i ddatblygu a chynnal systemau cyfathrebu mewnol ac allanol yr ysgol. Bydd y person hwn yn gweithio’n annibynnol ac yn greadigol er mwyn:

 • codi proffil yr ysgol yn y gymuned leol drwy hyrwyddo ein brand,
 • cynnal ein proffil yn y cyfryngau a’r cyfryngau cymdeithasol,
 • cynnal gwefan yr ysgol,
 • trefnu cyhoeddi prosbectysau a dogfennau eraill
 • cynnal systemau cyfathrebu mewnol, bwletinau ac arddangosfeydd.

Mae’n adeg gyffrous i ymuno ag Ysgol Aberconwy, sef ysgol gyfun gymysg sy’n gofalu am 800 o ddisgyblion 11-18 oed. Mae’r ysgol wedi ei lleoli ar safle newydd sbon ar lan Afon Conwy brydferth, yn nhref ganoloesol Conwy ar arfordir Gogledd Cymru, yn agos i Barc Cenedlaethol Eryri. Mae agosrwydd Ysgol Aberconwy at ffordd ddeuol yr A55 yn hwyluso’r daith i bob rhan o Ogledd Cymru, Sir Gaer a’r Wirral. Mae’r ysgol yn cynnig adnoddau ardderchog, ac mae gan bob athro fynediad at dechnoleg bersonol ynghyd ag ystafelloedd TGCh ar gyfer eu maes cwricwlwm.

Mae’r amrywiaeth o fewn cymuned yr ysgol yn sicrhau bod yr ysgol yn lle bywiog a diddorol i weithio.  Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dangos gallu i drefnu a chyfathrebu i safon uchel yn gyson, a bydd ganddynt brofiad o weithio gyda phlant ag amrywiaeth o anghenion dysgu.

Rydym yn cynnig :

 • Rhaglen fentora gadarn a chynhwysfawr.
 • Rhaglen datblygiad proffesiynol a hyfforddiant gadarn ar gyfer athrawon a staff cynorthwyol, wedi’i theilwra ar eich cyfer.
 • Cysylltiadau cryf ag ysgolion lleol eraill ar gyfer gweithio mewn partneriaeth a chefnogaeth.
 • Ysbryd cymunedol cryf.
 • Staff cefnogol iawn.

 

Disgrifiad Swydd

Ffurflen gais

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

Top