Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Swyddi Gwag

Yn eisiau o fis Medi 2018 : Athro Cymraeg llawn amser

Cyflog : Prif Raddfa Cyflog i Athrawon

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Gwener, Chwefror 23ain 2018

Dyddiad Cychwyn: Medi 2018

 

Rydym yn awyddus i apwyntio Athro Cymraeg brwdfrydig a llawn cymhelliant; athro rhagorol a fydd yn arwain drwy esiampl ac yn cefnogi’r gyfadran yn eu cais i gyflawni eu targedau uchelgeisiol. Rydym yn annog ceisiadau gan athrawon sy’n teimlo y gallant ychwanegu gwerth i gyfadran sydd eisoes yn effeithiol iawn a ffynnu mewn amgylchedd dynamig a brwdfrydig.

 

Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus:

 • Fod yn athro Cymraeg/ANG gydag ymarfer dosbarth sy’n ‘Dda’ neu’n ‘Rhagorol’ yn gyson
 • Fod yn eiriolwr brwd dros y pwnc sy’n cyfrannu’n effeithiol i welliannau adrannol ac ysgol gyfan
 • Allu addysgu ar draws yr ystod oedran a’r ystod gallu lawn rhwng 11-18 oed.
 • Fod yn awyddus iawn i fod yn Athro Dosbarth cefnogol
 • Ddangos gallu ac awydd i wneud cyfraniad llawn i fywyd yr ysgol
 • Fod â disgwyliadau uchel ohonynt hwy eu hunain ac eraill
 • Fod yn gyfathrebwr da gyda sgiliau rhyngbersonol rhagorol
 • Fod yn hyblyg ac yn aelod da o dîm

 

Mae’r Adran Gymraeg yn ganolbwynt yn Ysgol Aberconwy; rhywle lle mae myfyrwyr yn cael cyfle i ragori. Dros y tair blynedd diwethaf, llwyddodd yr adran i sicrhau cyfraddau uwch na’r lefelau cenedlaethol cyfartalog o ran nifer o fesurau, gan gynnwys graddau A-C. Yn ôl ein canlyniadau diweddaraf, roedd ein cyfradd basio TGAU yn 77%, gyda 34% o fyfyrwyr yn ennill graddau A*/A. Mae’r adran hefyd wedi dechrau dysgu cwrs TGAU iaith gyntaf a fydd yn cael ei gynnig i flwyddyn 11 am y tro cyntaf eleni. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag adran flaengar, gan weithio’n galed i ddatblygu ethos Cymraeg o fewn yr ysgol er mwyn rhoi cyfleoedd ystyrlon i fyfyrwyr drwy gyfrwng y Gymraeg, er enghraifft y ‘Caban’ (ystafell ganolog ar gyfer gweithgareddau amser cinio drwy gyfrwng y Gymraeg), siaradwyr gwadd, teithiau (lleol a chenedlaethol), cyrsiau iaith yng Nglan-Llyn/Plas Menai, ymweliadau â’r theatr, gwasanaethau dwyieithog ac Eisteddfod yr ysgol.

 

Mae’n gyfnod cyffrous i ymuno ag Ysgol Aberconwy, ysgol gyfun gymysg sy’n cynnwys 800 o ddisgyblion 11 i 18 oed. Mae campws newydd, eang yr ysgol wedi’i leoli ar lannau prydferth Afon Conwy, yn nhref ganoloesol Conwy, sydd ar arfordir Gogledd Cymru ac yn agos iawn i Barc Cenedlaethol Eryri. Mae Ysgol Aberconwy yn agos i gefnffordd yr A55, ac felly o fewn cyrraedd rhwydd i weddill Gogledd Cymru, sir Gaer a Chilgwri (Wirral). Mae’r ysgol yn cynnig adnoddau ardderchog, ac mae gan bob athro fynediad i dechnoleg bersonol, ynghyd â mynediad i ystafelloedd TGCh sydd wedi’u neilltuo ar gyfer eu maes cwricwlwm

 

Mae’r amrywiaeth o fewn y gymuned ysgol yn sicrhau bod yr ysgol yn lle bywiog a diddorol i weithio. Rydym yn cynnig

 • Rhaglen fentora hir-sefydlog a chyflawn
 • Rhaglen gadarn sydd wedi’i theilwra at yr unigolyn, yn cynnwys datblygiad proffesiynol ac hyfforddiant ar gyfer athrawon a staff cefnogi
 • Cysylltiadau cryf ag ysgolion lleol eraill er mwyn gweithio mewn partneriaeth a chefnogi’n gilydd
 • Ysbryd cymunedol cryf
 • Staff sy’n cefnogi ei gilydd

 

Disgrifiad Swydd

 

Ffurflen gais

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Top