Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Swyddi Gwag

O fis Medi 2017 bydd angen : Athro Cymraeg

Mae hon yn swydd barhaol, lawn amser

Cyflog : Prif Raddfa Cyflog i Athrawon

 

Dyddiad Cau: Dydd Llun Mawrth 20ain 2017

 

Rydym yn awyddus i apwyntio Athro Cymraeg brwdfrydig a llawn cymhelliant; athro rhagorol a fydd yn arwain drwy esiampl ac yn cefnogi’r gyfadran yn eu cais i gyflawni eu targedau uchelgeisiol. Rydym yn annog ceisiadau gan athrawon sy’n teimlo y gallant ychwanegu gwerth i gyfadran sydd eisoes yn effeithiol iawn a ffynnu mewn amgylchedd dynamig a brwdfrydig.

Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus:

  • Fod yn athro Cymraeg/ANG gydag ymarfer dosbarth sy’n ‘Dda’ neu’n ‘Rhagorol’ yn gyson
  • Fod yn eiriolwr brwd dros y pwnc sy’n cyfrannu’n effeithiol i welliannau adrannol ac ysgol gyfan
  • Allu addysgu ar draws yr ystod oedran a’r ystod gallu lawn rhwng 11-18 oed, gan gynnwys Safon Uwch
  • Fod yn awyddus iawn i fod yn Athro Dosbarth cefnogol
  • Ddangos gallu ac awydd i wneud cyfraniad llawn i fywyd yr ysgol
  • Fod â disgwyliadau uchel ohonynt hwy eu hunain ac eraill
  • Fod yn gyfathrebwr da gyda sgiliau rhyngbersonol rhagorol
  • Fod yn hyblyg ac yn aelod da o dîm

Mae’r Adran Gymraeg yn ganolbwynt yn Ysgol Aberconwy; rhywle lle mae myfyrwyr yn cael cyfle i ragori. Dros y tair blynedd diwethaf, llwyddodd yr adran i sicrhau cyfraddau uwch na’r lefelau cenedlaethol cyfartalog o ran nifer o fesurau, gan gynnwys graddau A-C. Yn ôl ein canlyniadau diweddaraf, roedd ein cyfradd basio TGAU yn 70%, gyda 31% o fyfyrwyr yn ennill graddau A*/A. Mae’r adran hefyd wedi dechrau dysgu cwrs TGAU iaith gyntaf a fydd yn cael ei gynnig i flwyddyn 11 am y tro cyntaf eleni. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno ag adran flaengar, gan weithio’n galed i ddatblygu ethos Cymraeg o fewn yr ysgol er mwyn rhoi cyfleoedd ystyrlon i fyfyrwyr drwy gyfrwng y Gymraeg, er enghraifft y ‘Caban’ (ystafell ganolog ar gyfer gweithgareddau amser cinio drwy gyfrwng y Gymraeg), siaradwyr gwadd, teithiau (lleol a chenedlaethol), cyrsiau iaith yng Nglan-Llyn/Plas Menai, ymweliadau â’r theatr, gwasanaethau dwyieithog ac Eisteddfod yr ysgol.

Mae’n gyfnod cyffrous i ymuno ag Ysgol Aberconwy, ysgol gyfun gymysg sy’n cynnwys 800 o ddisgyblion 11 i 18 oed. Mae campws newydd, eang yr ysgol wedi’i leoli ar lannau prydferth Afon Conwy, yn nhref ganoloesol Conwy, sydd ar arfordir Gogledd Cymru ac yn agos iawn i Barc Cenedlaethol Eryri. Mae Ysgol Aberconwy yn agos i gefnffordd yr A55, ac felly o fewn cyrraedd rhwydd i weddill Gogledd Cymru, sir Gaer a Chilgwri (Wirral). Mae’r ysgol yn cynnig adnoddau ardderchog, ac mae gan bob athro fynediad i dechnoleg bersonol, ynghyd â mynediad i ystafelloedd TGCh sydd wedi’u neilltuo ar gyfer eu maes cwricwlwm

Mae’r amrywiaeth o fewn y gymuned ysgol yn sicrhau bod yr ysgol yn lle bywiog a diddorol i weithio. Rydym yn cynnig

  • Rhaglen fentora hir-sefydlog a chyflawn
  • Rhaglen gadarn sydd wedi’i theilwra at yr unigolyn, yn cynnwys datblygiad proffesiynol ac hyfforddiant ar gyfer athrawon a staff cefnogi
  • Cysylltiadau cryf ag ysgolion lleol eraill er mwyn gweithio mewn partneriaeth a chefnogi’n gilydd
  • Ysbryd cymunedol cryf
  • Staff sy’n cefnogi ei gilydd a chwmnigarwch da ar draws yr ysgol

 

Disgrifiad Swydd

Ffurflen gais

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

O fis Medi 2017 bydd angen : Athro Gwyddoniaeth

Mae hon yn swydd barhaol, lawn amser

Cyflog : Prif Raddfa Cyflog i Athrawon

 

Dyddiad Cau: Dydd Llun Mawrth 20ain 2017

 

Rydym yn awyddus i apwyntio Athro Gwyddoniaeth brwdfrydig a llawn cymhelliant gyda’r gallu I ddysgu hyd at Safon Uwch, ar gyfer mis Medi 2017. Gwahoddir ceisiadau gan arbenigwyr mewn Bioleg, yn arbennig. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn athro rhagorol yn anad dim, rhywun a fydd yn arwain drwy esiampl ac yn cefnogi’r gyfadran yn eu cais i gyflawni eu targedau uchelgeisiol. Rydym yn annog ceisiadau gan athrawon sy’n teimlo y gallant ychwanegu gwerth i gyfadran sydd eisoes yn effeithiol iawn, a ffynnu mewn amgylchedd dynamig sy’n symud ymlaen yn gyflym.

Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus:

  • Fod yn athro Gwyddoniaeth/ANG gydag ymarfer dosbarth sy’n ‘Dda’ neu’n ‘Rhagorol’ yn gyson
  • Fod yn eiriolwr brwd dros y pwnc sy’n gwneud cyfraniad effeithiol i welliannau adrannol ac ysgol gyfan
  • Allu addysgu ar draws yr ystod oedran a’r ystod gallu lawn rhwng 11-18 oed, gan gynnwys Safon Uwch
  • Fod yn awyddus iawn i fod yn Athro Dosbarth cefnogol
  • Ddangos gallu ac awydd i wneud cyfraniad llawn i fywyd yr ysgol
  • Fod â disgwyliadau uchel ohonynt hwy eu hunain ac eraill
  • Fod yn gyfathrebwr da gyda sgiliau rhyngbersonol rhagorol
  • Fod yn hyblyg ac yn aelod da o dîm
  • Fod yn awyddus i fod yn arweinydd canol.

Mae’r Adran Wyddoniaeth yn ganolbwynt yn Ysgol Aberconwy; rhywle lle mae myfyrwyr yn cael cyfle i ragori. Dros y tair blynedd diwethaf, cyflawnodd yr adran gyfraddau uwch na’r lefelau cenedlaethol cyfartalog o ran nifer o fesurau, gan gynnwys graddau A-C. Mae’r adran yn cynnig opsiwn dwbl ar gyfer TGAU yn ogystal ag opsiwn dyfarniad triphlyg ar gyfer y sawl sy’n ei ddewis. Yn ôl ein canlyniadau diweddaraf roedd ein cyfradd basio TGAU yn 64%, gyda 27% o fyfyrwyr yn ennill graddau A*/A.

Mae’n gyfnod cyffrous i ymuno ag Ysgol Aberconwy, ysgol gyfun gymysg sy’n cynnwys 800 o ddisgyblion 11 i 18 oed. Mae campws newydd, eang yr ysgol wedi’i leoli ar lannau prydferth Afon Conwy, yn nhref ganoloesol Conwy, sydd ar arfordir Gogledd Cymru ac yn agos iawn i Barc Cenedlaethol Eryri. Mae Ysgol Aberconwy yn agos i gefnffordd yr A55, ac felly o fewn cyrraedd rhwydd i weddill Gogledd Cymru, sir Gaer a Chilgwri (Wirral). Mae’r ysgol yn cynnig adnoddau ardderchog, ac mae gan bob athro fynediad i dechnoleg bersonol, ynghyd â mynediad i ystafelloedd TGCh sydd wedi’u neilltuo ar gyfer eu maes cwricwlwm

Mae’r amrywiaeth o fewn y gymuned ysgol yn sicrhau bod yr ysgol yn lle bywiog a diddorol i weithio. Rydym yn cynnig

  • Rhaglen fentora hir-sefydlog a chynhwysfawr
  • Rhaglen gadarn sydd wedi’i theilwra at yr unigolyn, yn cynnwys datblygiad proffesiynol a hyfforddiant ar gyfer athrawon a staff cefnogi
  • Cysylltiadau cryf ag ysgolion lleol eraill er mwyn gweithio mewn partneriaeth a chefnogi’n gilydd
  • Ysbryd cymunedol cryf
  • Staff cefnogol iawn.

 

Disgrifiad Swydd

Ffurflen gais

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

 

Top