Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Diogelu Data

Hysbysiad Preifatrwydd

Yr hyn y mae'r ysgol, Awdurdod Lleol a'r Llywodraeth yn ei wneud â'r wybodaeth y maent yn ei chadw am ddisgyblion.

Mae'r dudalen hon yn dweud wrthych ynghylch yr hyn mae Llywodraeth Cymru, Awdurdod Lleol (ALl) ac Ysgol Aberconwy yn ei wneud â gwybodaeth bersonol a pherfformiad (data) eich plentyn, ac unrhyw wybodaeth personol yn gysylltiedig â chi fel rhiant / gwarcheidwad.

Casglu Gwybodaeth Bersonol

Mae'r ysgol yn casglu gwybodaeth ynghylch disgyblion/myfyrwyr a'u rhieni neu warcheidwaid cyfreithiol pan fyddant yn mynd i ysgol newydd, ac maent hefyd yn casglu gwybodaeth ar adegau eraill yn ystod y flwyddyn addysgol. Bydd gwybodaeth yn cael ei derbyn gan ysgolion eraill pan fydd disgyblion yn trosglwyddo.

Bydd yr Awdurdod Lleol (ALl) a Llywodraeth Cymru yn derbyn gwybodaeth ar ddisgyblion / myfyrywr o’r ysgol/sefydliad addysgol, fel arfer fel rhan o’r hyn a elwir Cyfrifiad Blynyddol Lefel Disgyblion Ysgol sy’n digwydd yn Ionawr bob blwyddyn.

Mae'r ysgol, yr ALl a'r Llywodraeth Cymru yn derbyn canlyniadau asesiadau a phrofion y Cwricwlwm Cenedlaethol a chanlyniadau arholiadau.

Yr Wybodaeth Bersonol a Gedwir

Mae’r math o wybodaeth bersonol a gedwir yn cynnwys:

 • manylion personol fel enw, cyfeiriad, dyddiad geni, manylion cysylltu â rhieni a gwarcheidwaid, a hefyd lluniau disgyblion;
 • gwybodaeth ar berfformiad mewn asesiadau mewnol a chenedlaethol ac arholiadau;
 • gwybodaeth ar darddiad ethnig a hunaniaeth cenedlaethol disgyblion (mae hyn yn cael ei ddefnyddio i baratoi crynodeb o ddadansoddiad ystadegol yn unig);
 • manylion ynghylch statws mewnfudiad disgybl/myfyriwr (defnyddir hyn yn unig ar gyfer paratoi crynodeb o ddadansoddiad ystadegol);
 • gwybodaeth feddygol sydd ei angen i gadw disgyblion yn ddiogel tra yng ngofal yr ysgol;
 • gwybodaeth am bresenoldeb ac unrhyw gamau disgyblu gymerwyd;
 • gwybodaeth am ymwneud â gwasanaethau cymdeithasol gyda disgyblion unigol ble mae angen hyn er gofal y plentyn.

Gwybodaeth arall

Bydd Llywodraeth Cymru, yr ALl a’r ysgol yn ceisio sicrhau bod yr wybodaeth yn gywir a diogel. Ni fydd gwybodaeth bersonol yn cael ei anfon y tu allan i’r Deyrnas Unedig.

Y defnydd wneir o'r wybodaeth bersonol

Mae Llywodraeth Cymru’n defnyddio'r wybodaeth i wneud gwaith ymchwil, a hynny'n bennaf wrth edrych ar newidiadau i bolisïau addysg ac ariannu. Y ffordd y caiff yr ymchwil ei chynnal, does dim modd adnabod disgyblion unigol. Cewch weld enghreifftiau o'r mathau o ystadegau a gynhyrchir yn y Wefan Dysgu Cymraeg neu y Wefan Llywodraeth Cymru.

Mae'r ALl hefyd yn defnyddio'r wybodaeth bersonol a gesglir i wneud gwaith ymchwil. Mae'n defnyddio canlyniadau'r ymchwil i wneud penderfyniadau ynghylch polisi ac ariannu ysgolion i asesu perfformiad ysgolion a'u helpu i osod targedau.

Gall yr Ysgol ddefnyddio’r wybodaeth personol i gysylltu â rhieni a gwarcheidwaid drwy ffôn symudol neu e-bost..

Mae'r Ysgol a’r ALl yn defnyddio'r wybodaeth a gesglir i weinyddu'r addysg y mae'n ei darparu i ddisgyblion. Er enghraifft:

 • darparu gwasanaethau addysgol i unigolion;
 • monitro ac adrodd am gynnydd addysgol y disgyblion / myfyrwyr;
 • darparu gwasanaethau lles, gofal bugeiliol a gwasanaethau iechyd; anghenion AAA a chludiant, gwaharddiadau, data presenoldeb a meithrin;
 • rhoi cefnogaeth ac arweiniad i ddisgyblion/myfyrwyr, eu rhieni a’u gwarcheidwaid cyfreithiol;
 • trefnu digwyddiadau a theithiau addysgol;
 • cynllunio a rheoli'r ysgol;
 • cofnodi taliadau ariannol i a gan ddisgyblion/myfyrywr a rhieni/gwarcheidwaid.

Cyrff a allai rannu gwybodaeth bersonol

Gall yr ysgol, yr ALl a Llywodraeth Cymru rannu'r wybodaeth a gedwir am ddisgyblion / myfyrwyr, eu rhieni neu'u gwarchweidwaid cyfreithiol gyda chyrff eraill pan fydd y gyfraith yn caniatáu hynny, er enghraifft:

 • cyrff addysgol a chyrff hyfforddi eraill, gan gynnwys ysgolion, pan fydd disgyblion yn gwneud cais am gyrsiau, hyfforddiant, trosglwyddo ysgol neu pan yn gofyn am gyngor ar gyfleoedd;
 • cyrff sy'n gwneud ymchwi i Lywodraeth Cymru, yr ALl a'r ysgolion, cyn belled ag y cedwir yr wybodaeth yn diogel;
 • llywodraeth ganolog a lleol at ddiben cynllunio a darparu gwasanaethau addysgol;
 • gwasanaethau cymdeithasol a mudiadau iechyd a lles eraill pan fo angen rhannu gwybodaeth er mwyn amddiffyn a chynorthwyo disgyblion unigol;
 • gwahanol gyrff rheoleiddio, megis ombwdsmyn ac awdurdodau arolygu, cynlluniau twyll y Llywodraeth, lle bo'r gyfraith yn dweud bod yn rhaid trosglwyddo'r wybodaeth honno er mwyn iddynt allu gwneud eu gwaith.

Gwasanaeth Addysg Rhanbarthol

Bydd yr ysgol a’r Awdurdod Lleol yn rhannu gwybodaeth gyda gwasanaethau addysg rhanbarthol, ar gyfer ac er budd:

 • Cadw data cywir.
 • Darparu gwasanaethau addysg – rhanbarthol a lleol
 • Darparu datganiadau gwybodaeth statudol, Consortiwm ac Awdurdod.
 • Dadansoddi ac adrodd ar berfformiad disgyblion, ysgolion, gwasanaethau, Awdurdodau a’r Consortiwm

Bydd data’n cael ei gadw a’i rannu mewn ffordd briodol a diogel.

Am fwy o wybodaeth, ewch i Wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Eich hawliau fel unigolyn o dan Ddeddf Diogelu Data 1998

Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn rhoi rhai hawliau i unigolion o ran yr wybodaeth bersonol a gedwir amdanynt gan unrhyw gorff. Ymhlith yr hawliau hyn mae:

 • yr hawl i ofyn am weld a chael copïau o'r wybodaeth bersonol a gedwir, er y gellir weithiau ddal gwybodaeth yn ôl yn gyfreithlon;
 • yr hawl, mewn rhai amgylchiadau, i atal gwybodaeth bersonol rhag cael ei phrosesu os byddai hynny'n peri niwed neu boendod;
 • yr hawl i ofyn am gael cywiro gwybodaeth sy'n anghywir;
 • yr hawl i ofyn am iawndal os nad yw corff yn cadw at Ddeddf Diogelu Data 1998 a'ch bod chi'n dioddef niwed;
 • mewn rhai achosion efallai y gall rhiant neu warcheidwad cyfreithiol y disgybl fod a hawl i dderbyn copi o ddata personol a gedwir am ddisgybl sy'n gyfreithiol dan eu gofal. Bydd achosion o'r fath yn cael eu hystyried yn unigol lle bernir nad oes gan yr unigolyn ddigon o ddealltwriaeth o'i hawliau o dan y Ddeddf

Mae gennych hawl hefyd i ofyn i'r Comisiynydd Gwybodaeth, sy'n gorfodi ac yn goruchwylio Deddf Diogelu Data 1998, asesu a yw prosesu gwybodaeth bersonol yn debygol o gadw at y Ddeddf.

Gofyn am fwy o wybodaeth

I gael mwy o wybodaeth am y wybodaeth bersonol a gasglwyd ac am ei defnydd, os ydych yn pryderu ynghylch pa mor gywir yw'r wybodaeth honno, neu os ydych yn dymuno defnyddio'ch hawliau o dan Ddeddf Diogelu Data 1998, dylech gysylltu:

 • ag ysgol eich plentyn ar 01492 593243
 • â'ch ALl ar 01492 575587;
 • swyddog diogelu data Llywodraeth Cymru, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ;
 • â llinell gymorth swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ffôn 01625 545 745;
 • gwybodaeth ar gael drwy fynd yn y Wefan ICO

Cyfrifiad Plant Mewn Angen

Bydd y cyfrifiad yma’n berthnasol i blant mewn angen a plant mewn gofal yn unig.

Mae Llywodraeth Cymru’n casglu gwybodaeth am blant unigol sy’n derbyn gofal oddi wrth awdurdodau lleol. Cyfrifiad Plant Mewn Angen (PmA) Cymru yw’r enw ar y casglu data hwn.

Mae’r hysbysiad hwn yn rhoi gwybod i blant dros 12 mlwydd oed a’u rhieni/gofalwyr, a rhieni/gofalwyr plant dan 12 mlwydd oed, y mae eu data wedi’u cynnwys yng nghyfrifiad Cymru, pwy yw’r sawl sy'n prosesu’r data a’r hyn y bydd y data’n cael eu defnyddio ar ei gyfer.

Bydd y data a gesglir yn amrywio o gasgliad i gasgliad ond bydd yn cynnwys nodweddion personol a manylion y gwasanaethau sy’n cael eu darparu i’r unigolion dan sylw. Ni fydd enw’r plentyn wedi’i gynnwys yn y datganiad niferoedd, ond lle bo gan y plentyn Rif Unigryw’r Disgybl (RhUD), bydd y RhUD yn cael ei gasglu ym mhob datganiad niferoedd. Mae casglu’r RhUD yn galluogi Llywodraeth Cymru i gyfateb gwybodaeth y mae Llywodraeth yn ei dal am lefel addysg disgybl, a’i hychwanegu at yr wybodaeth yn y datganiad niferoedd y mae awdurdodau lleol yn ei gyflwyno. Nid yw Llywodraeth Cymru yn defnyddio enw’r plentyn wrth brosesu neu ddadansoddi’r wybodaeth yn y datganiadau niferoedd nac yn y data cyfansawdd. Ni fydd y Llywodraeth ychwaith yn defnyddio’r wybodaeth y gellir adnabod yr unigolyn ohoni i gymryd unrhyw gamau o ran plant unigol ac ni nodir pwy yw plant unigol mewn unrhyw adroddiadau.

Gellir cael rhestr gyflawn o eitemau data yng Nghyfrifiad PmA Cymru ar gais oddi wrth
Uned Ystadegau a Dadansoddi Iechyd
Llywodraeth Cymru
Ffôn (029) 2082 3625
Ffacs (029) 2082 5350
Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Bydd Llywodraeth Cymru’n defnyddio’r data ar gyfer datblygu polisi; wrth gynllunio a dyrannu adnoddau awdurdodau lleol; ac wrth ddatblygu arfer da. Fel y nodir uchod, bydd Llywodraeth Cymru’n defnyddio'r data ar y cyd â'r data y mae ysgolion yn eu cyflenwi lle bo'r data hynny'n berthnasol i'r dibenion uchod.

Mae’n bosibl hefyd y bydd data’n cael eu datgelu i asiantaethau/ ymchwilwyr eraill at ddibenion ystadegol neu ymchwil yn unig. Yn yr holl achosion hyn, bydd eitemau data y gellid adnabod unigolion ohonynt yn cael eu dileu. Bydd unrhyw ddatgeliadau o’r fath yn cael eu cymeradwyo a’u rheoli gan Brif Ystadegydd Llywodraeth Cymru. Mae’n bosibl y gwneir datgeliadau eraill fel sy’n ofynnol dan y gyfraith.

Bydd yr holl ddata’n cael eu prosesu’n unol â Deddf Diogelu Data 1998, ac mae gan bob unigolyn yr hawl i gael gweld y data a ddelir amdanynt.


Dogfennau Defnyddiol

Ffurflen Alergedd Bwyd [Saesneg]

Top