Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Adroddiad Estyn Diweddaraf

Cafodd yr ysgol arolygiad Estyn rhwng y 30ain Ebrill a’r 4ydd Mai 2012. Cyhoeddwyd yr adroddiad ar 6ed Gorffennaf 2012. Gallwch lawrlwytho’r adroddiad llawn isod.

Key Stage 3 Science
Pwyntiau allweddol o'r adroddiad

Estyn yn adrodd bod Ysgol Aberconwy yn ysgol dda oherwydd bod:

 • safonau cyrhaeddiad cyffredinol yn dda ac yn gwella;
 • cynllunio cwricwlwm arloesol yn galluogi disgyblion i lwyddo;
 • asesu a thracio cynnydd disgyblion yn effeithiol iawn;
 • yr arweiniad a’r mentora o ddisgyblion yn dda iawn;
 • yr amgylchedd ddysgu yn gadarnhaol; a
 • chaiff yr ysgol ei harwain yn dda.

Mae’r rhagolygon ar gyfer gwelliant yn dda oherwydd bod:

 • arweinwyr a rheolwyr ag ymwybyddiaeth eglur o’r meysydd ar gyfer gwelliant;
 • y diwylliant o fonitro a hunan arfarnu wedi ei sefydlu’n dda yn nhrefniadaeth yr ysgol;
 • data yn cael ei ddefnyddio’n dda ar gyfer gosod a monitro targedau;
 • cynllunio ar gyfer gwelliant o ansawdd dda;
 • gan yr ysgol hanes diweddar o welliant; a’r
 • cynnydd a wnaed ers yr arolygiad diwethaf.

Dyfyniadau o'r adroddiad

Safonau

"Yng nghyfnod allweddol 3, mae perfformiad y disgyblion yn dda."Estyn Report, 2012
"Mae perfformiad disgyblion hefyd yn dda yng nghyfnod allweddol 4. Yn 2011, roedd perfformiad yn yr holl o’r prif ddangosyddion yn ogystal ag ym mhob un o’r pynciau craidd, yn uwch na’r cyfartaledd."Estyn Report, 2012
"Dros y tair blynedd diwethaf, mae cyrhaeddiad disgyblion ôl-16 yn adlewyrchu tueddiad parhaus tuag at i fyny."Estyn Report, 2012

Lles a Chefnogaeth

"Mae bron yr holl ddisgyblion yn datgan eu bod yn teimlo’n ddiogel yn yr ysgol o ganlyniad i’r cymorth personol da iawn a dderbyniant."Estyn Report, 2012
"Mae strategaethau cefnogi rhagorol yn darparu arweiniad a mentora personol da iawn. Mae’r cryfderau hyn yn cyfrannu’n arwyddocaol tuag at wella cyflawniad, hyder a pherthnasau."Estyn Report, 2012

Profiad Dysgu

"O Flwyddyn 9 ymlaen, diwellir anghenion y dysgwyr mewn modd arloesol iawn. Ynghyd ag astudio’r pynciau craidd, mae’r holl ddisgyblion yn astudio ac yn cyflawni dau gwrs TGAU ym mhob un o flynyddoedd 9, 10 ac 11. Mae hyn yn llwyddo ymrwymo, herio ac ysgogi disgyblion i gyflawni’n dda."Estyn Report, 2012

Yr Amgylchedd Dysgu

"Mae ethos yr ysgol yn un o gymuned gynhwysol a gofalgar. Ceir ymroddiad cryf tuag at gynnig cyfartaledd cyfle a mynediad i holl agweddau o fywyd ysgol waeth beth yr anabledd, hil neu ryw."Estyn Report, 2012
"Mae perthnasau’n dda iawn a chânt eu nodweddu gan barch y naill at y llall."Estyn Report, 2012
Top