Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 
Dydd Mercher, 21 Mehefin 2017 15:14

Ben Foggo yn ennill aur yn Mhencampwriaethau Ewrop.

Aeth Ben Foggo, myfyriwr Blwyddyn 10 yn Ysgol Aberconwy, i Awstria wythnos ddiwethaf i gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaeth Brwydr Iau Awstria. Roedd Ben ymhlith 11 o Godwyr Pwysau Cymreig a ddewiswyd i hedfan i Awstria i gystadlu yn y categori Dan 17 oed.

Er gwaethaf y gystadleuaeth gref o bob rhan o Ewrop, aeth ymlaen i ennill aur, gan ddod yn Bencampwr Codi Pwysau Ewrop yn ei gategori.

Llwyddodd y codwr pwysau talentog o Gymru i gwblhau cipiad 65kg a phont a hwb 80kg, gan sicrhau cyfanswm cyffredinol o 145kg ar gyfer y gystadleuaeth, sef bron i dair gwaith pwysau ei gorff ei hun!

Ar ben hynny, llwyddodd i gyflawni GP (gorau personol) ar gyfer cystadleuaeth, sef 19kg, ac o ganlyniad i’w waith caled a’i ymrwymiad, mae wedi ennill ei le yng nghystadleuaeth Dan 20 oed  Prydain, a hyn i gyd er ei fod yn ddim ond 14 oed!

Yn ôl Ben, sy’n hyfforddi yng Nghlwb Codi Pwysau NW1 yn Llandudno, “Cyn y gystadleuaeth, roeddwn i’n teimlo’n hyderus ac yn barod am y gystadleuaeth. Er fy mod i’n barod, roeddwn i ar ben fy nigon ar ôl ennill aur yn fy nghategori i. Fy uchelgais yn y pen draw yw cyrraedd y Gemau Olympaidd, ac rydw i’n benderfynol o wneud hynny.”

“Fel ysgol, rydym yn ymfalchio yn llwyddiannau ein myfyrwyr, yn enwedig eu llwyddiannau allgyrsiol. Da iawn ti a llongyfarchiadau ar ran pawb yn Ysgol Aberconwy,” meddai Mr Ian Gerrard, Pennaeth.

I Ben, dim ond y cam cyntaf yw hwn. Diolch i’w waith caled, ei ymroddiad a’i angerdd, mae ei ddyfodol yn ddisglair.

Dewiswyd Hollie Owen a Stephanie Morris o Flwyddyn 10 Ysgol Aberconwy yn benodol i fynychu seremoni Wobrwyo Ieuenctid Rhagorol yng Nghaerdydd ar ddiwedd y mis.

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy ar y rhestr fer i dderbyn Gwobr Ieuenctid Rhagorol ar gyfer gwaith cymunedol a phroject o fewn Conwy, yn sgil eu project ‘Deall ein Treftadaeth’ llwyddiannus. Drwy gyfrwng y project, maent wedi herio’r rhaglen clwb ieuenctid draddodiadol drwy gyflwyno’r project ‘Deall ein Treftadaeth’, sy’n galluogi plant ifainc i archwilio hanes Cymru o amgylch sir Conwy.

Roedd y project Hanes Cymru uchelgeisiol hwn, ar gyfer pobl ifainc rhwng 13 a 19 oed, yn cynnwys cyfleoedd ar ôl ysgol, penwythnosol a phreswyl i brofi golygfeydd, arogleuon a blasau Conwy. Treuliodd y bobl ifainc a gymerodd ran fwy na 100 awr yr un o’u hamser eu hunain yn gweithio ar y project dros y 18 mis diwethaf.

Yn ystod y project buont ar ymweliadau â Chastell Conwy, Plas Mawr, Cloddfeydd Copr Pen y Gogarth, Cloddfeydd Penmachno a Chanolfan Addysg Awyr Agored Nant Bwlch yr Haearn, gan arddangos eu gwaith yn Oriel Mostyn.

Fel ysgol, rydym yn arbennig o falch o Hollie a Stephanie ac o’u cyfranogiad yn ogystal â’u hymroddiad a’u hymrwymiad i’r project hwn.

Esboniodd Tommy Lyness, Gweithiwr Ieuenctid Proffesiynol Gwasanaeth Ieuenctid Conwy, pam eu bod wedi cael eu dewis i fynd i’r seremoni, “Mae Hollie a Stephanie wedi bod yn rhan o’r project o’r cychwyn cyntaf. Aeth y ddwy i’r afael â phob tasg ar unwaith, a buont yn helpu eraill i gyflawni eu hachrediad. Roeddent yn benderfynol o gwbhau’r project, ac fel gwobr, mae’n bleser gennym eu gwahodd i’r seremoni wobrwyo.”

Yn naturiol, mae Hollie a Stephanie yn edrych ymlaen at fynd i’r seremoni yng Nghaerdydd. Yn ôl Hollie, “Mae’r ddwy ohonom yn hapus iawn ac yn falch o gael derbyn gwahoddiad, fel gwobr am ein gwaith caled, ac rydym yn gobeithio y byddwn yn ennill ac yn dod â’r wobr yn ôl i’w dangos i weddill y tîm, ffrindiau a theulu.”

Dymunwn bob llwyddiant i Wasanaeth Ieuenctid Conwy gyda’r enwebiad hwn a byddwn yn croesi’n bysedd dros bawb ohonoch.

Pob lwc!

Dydd Mercher, 14 Mehefin 2017 11:36

Myfyrywr Ysgol Aberconwy yn profi bywyd morwrol…

Ddydd Gwener Mehefin 9fed mynychodd grŵp o fyfyrwyr Blwyddyn 7, 8 a 9 o Ysgol Aberconwy Sioe Gychod Cymru Gyfan, a leolwyd ym marina Conwy, drws nesaf i’r ysgol. Dyma’r drydedd flwyddyn i’r sioe gael ei chynnal, ac mae’r ŵyl hon yn dathlu pob math o weithgareddau dŵr, rhywbeth sy’n unigryw i’r ardal.

Treuliodd myfyrwyr o’r grwpiau iaith gyntaf ddiwrnod gyda staff o’r Urdd, gan gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ogystal, cawsant gyfle i roi eu traed yn y dŵr a gwên ar wynebau ymwelwyr i’r marina. Cafwyd sgrechfeydd gan y myfyrwyr wrth i’w canŵ siglo ar y dŵr, ac aeth grŵp arall mewn cylchoedd ac i’r cyfeiriad anghywir ar eu rafft. Buan y sylweddolwyd bod rhaid iddynt gyfathrebu â’i gilydd a chydweithio er mwyn mynd i’r cyfeiriad cywir.

Yn gyffredinol, cafodd y plant amser da iawn ac yng ngeiriau Jayden Parry, 7HC, “Rydym yn lwcus o gael cyfleoedd fel hyn mor agos at ein hysgol. Rydym wedi dysgu llawer am waith tîm, ac wedi mwynhau ein hunain ar yr un pryd.”

Llawer o ddiolch i aelodau staff o’r Urdd, Marina Conwy a threfnwyr Sioe Gychod Cymru Gyfan am alluogi ein disgyblion i gymryd rhan mewn digwyddiad mor fawreddog yn yr ardal hon.

Ymunodd pedwar myfyriwr Blwyddyn 7 â’i gilydd i drefnu twrnamaint pêl-osgoi elusennol er mwyn codi ymwybyddiaeth am elusen JDRF. Roedd y twrnamaint, a gynhaliwyd ddydd Mercher Mai 17eg 2017 gan Ysgol Aberconwy, yn agored i fyfyrwyr Blwyddyn 7, 8 a 9.

Yn dilyn wythnosau o gynllunio, gwelodd Sophie Jones, Lowri Lewis, Millie Jones a Tesni Hunter ffrwyth eu llafur a’u hymdrechion, wrth i fyfyrwyr gymryd rhan yn y twrnamaint er mwyn helpu i godi arian ac, yn bwysicach fyth, i godi ymwybyddiaeth am ddiabetes math 1.

Dewisodd y grŵp elusen diabetes JDRF am eu bod yn adnabod rhywun a dderbyniodd diagnosis o ddiabetes yn ifanc iawn, ac yn awyddus i wneud rhywbeth i godi ymwybyddiaeth.

Mae elusen JDRF yn rhoi arian at ymchwil i wella, trin ac atal diabetes math 1. Maent hefyd yn cynnig cefnogaeth a llais i bobl sy’n byw gyda diabetes math 1, a’u teuluoedd. Mae’r cyflwr hwn yn effeithio ar 400,000 o bobl yn y DU, gan gynnwys 29,000 o blant, felly mae’n agos at eu calonnau.

Fel y gallwch ddychmygu, cafwyd ambell i anffawd gyda’r bêl yn ystod y twrnamaint, gyda Lowri yn dioddef fwyaf, ond yn gyffredinol roedd yn ddigwyddiad llwyddiannus iawn.

Da iawn chi am eich gwaith caled, eich ymroddiad a’ch ymrwymiad.

Mae Ysgol Aberconwy yn ceisio rhwydo hwb ariannol enfawr gan Fenter Bagiau Cymorth Tesco.

Mae Tesco wedi ymuno â Groundwork i lansio cynllun ariannu cymunedol, a fydd yn rhoi grantiau o £4,000, £2,000 a £1,000 – a godwyd o’r 5c a dalwyd am fagiau – i brojectau cymunedol lleol.

Mae eco-broject yr ysgol i ddatblygu mannau gwyrdd ar dir yr ysgol ac yng ngardd yr ysgol yn un o’r tri phroject a gafodd eu cynnwys ar restr fer y rhanbarth, gyda’r nod o ennill gwobr ariannol, a gwahoddir siopwyr i ymweld â siopau Tesco i bleidleisio dros y sawl sy’n haeddu’r grant mwyaf, yn eu barn hwy.

Gallwch bleidleisio yn y siopau drwy gydol Mai a Mehefin. Bydd cwsmeriaid yn pleidleisio drwy ddefnyddio tocyn a roddir iddynt wrth y til bob tro y byddant yn siopa.

Os gwelwch yn dda, helpwch ni i ariannu’r project hwn, a fydd yn gwella’r amgylchedd ac yn darparu cyfleoedd dysgu rhagorol ar gyfer myfyrwyr am flynyddoedd i ddod!

Yma yn Ysgol Aberconwy rydym yn rhedeg y Rhaglen Darllenwyr Carlam. Yn y bôn, mae Darllen Carlam yn syml.

Mae disgybl yn darllen llyfr, yn gwneud cwis ar-lein ac yn derbyn adborth ar unwaith. Mae plant yn ymateb i adborth rheolaidd ac yn cael eu symbylu i wella’u sgiliau darllen.

Rydym yn annog pob disgybl blwyddyn 7 ac 8 i gymryd rhan yn y rhaglen, 1 cwis bob hanner tymor, sef chwech bob blwyddyn.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Amy Saxon wedi darllen 50 llyfr er mwyn cyrraedd ei 2000000 o eiriau, ac wedi llwyddo i gwblhau 42 o gwisiau!

Mae Amy’n gobeithio cyrraedd 3,000,000 cyn symud ymlaen i Flwyddyn 8!

Da iawn ti, Amy!

Derbyniodd disgyblion o Ysgol Aberconwy, Chloe Bailey (Blwyddyn 13) a Ben Payne (Blwyddyn 10) eu gwobr Anrhydeddus Urdd Lifrai Cymru Ddydd Mercher Mai 17eg gan Jean Bryson, ar ôl cyfweliad ffurfiol llwyddiannus ym mis Mawrth 2017.

Yn ystod y broses, dewiswyd myfyrwyr yn ofalus gan athrawon yr ysgol, a’u cyflwynodd ar gyfer cyfweliad. Yn dilyn cyfweliadau ffurfiol, dewiswyd Chloe a Ben gan y panel cyfweld i dderbyn y wobr fawreddog.

Sefydlwyd Cwmni Anrhydeddus Urdd Lifrai Cymru i hyrwyddo addysg, celfyddydau, gwyddoniaeth a thechnoleg, a thrwy gyfrwng eu gwobrwyon gallant ddatblygu talentau pobl ifainc ledled Cymru. Esboniodd Jean Bryson “yn ystod y broses gyfweld, roedd safon ymgeiswyr Ysgol Aberconwy yn uchel, a dewisom Chloe a Ben am eu bod yn fyfyrwyr cydwybodol, yn ein barn ni, gydag amrywiaeth eang o ddiddordebau o fewn a thu allan i’r ysgol.”

Derbyniodd Chloe a Ben dystysgrifau wedi eu fframio a £250 yr un i gefnogi eu hanghenion addysgol parhaus. Cawsom hyd i Chloe, sydd ar hyn o bryd yn sefyll ei harholiadau Safon Uwch ac wedi gwneud cais i astudio Gwleidyddiaeth yng Ngholeg y Frenhines Mari ym Mhrifysgol Llundain, a gofyn iddi am ei barn ynglŷn â’r cyfweliad, ac yn bwysicach, at beth y byddai hi’n defnyddio’r arian …

“Roeddwn i’n nerfus cyn y cyfweliad gan ‘mod i ddim wedi cael cyfweliad o’r blaen ac felly doeddwn i ddim yn gwybod beth i’w ddisgwyl, ond mi wnaeth y panel cyfweld wneud i mi deimlo’n gartrefol. Roeddwn i’n synnu ac yn ddiolchgar ‘mod i wedi cael fy newis fel un o’r ymgeiswyr llwyddiannus i dderbyn y wobr a bydd yr arian yn mynd tuag at liniadur newydd sbon, a fydd yn fy helpu i i astudio yn y Brifysgol.”

Dywedodd y Pennaeth, Mr. Ian Gerrard, “Fel ysgol rydym yn ymfalchïo’n fawr yn yr hyn mae Chloe a Ben wedi ei gyflawni ac wrth ein bodd eu bod wedi derbyn cefnogaeth a chydnabyddiaeth am eu holl waith caled o fewn a thu allan i’r ysgol. Pob llwyddiant iddynt gyda’u hastudiaethau ar ôl gadael Ysgol Aberconwy, ac edrychwn ymlaen at weithio gyda’r Urdd yn y dyfodol.”

Dydd Gwener, 11 Tachwedd 2016 22:36

TAITH YR URDD I DISNEYLAND PARIS

Roedd Isabella Cutts, Rosie Krol a Sheree Evans yn ddigon lwcus i gael lle ar daith yr Urdd i Disneyland Paris ym mis Hydref!

Cawsant amser gwych! Diolch yn fawr i’r holl staff a fu’n gysylltiedig â’r daith gyffrous hon.

Dydd Llun, 17 Hydref 2016 20:14

MYFYRWYR YN LLYS Y GORON CAER!

Aeth ein myfyrwyr Seicoleg ar daith i Lys y Goron yng Nghaer ddydd Mercher Hydref 12ain – dyma’u hadroddiad.

Pan gyrhaeddom y llys, bu’n rhaid i ni fynd trwy wiriad diogelwch tebyg i’r un sydd mewn maes awyrennau. Cawsom wybod ymlaen llaw na fyddem yn cael mynd â ffonau symudol neu fagiau i’r llys, ac felly roeddem yn barod am hyn, ac aeth pawb ohonom trwodd heb ddim i’w ddatgan!

Ar ôl cael ein gwirio, dywedwyd wrthym i fynd i aros y tu allan i lys rhif 1. Arhosom am ychydig funudau nes i Glerc y Llys ddod allan a rhoi adolygiad byr o’r achos i ni ac wedyn ein cyflwyno i’r bargyfreithiwr a fyddai’n erlyn.

Yna, gofynnwyd i ni gymryd ein seddau yn oriel y cyhoedd ac esboniwyd wrthym beth oedd gwahanol ardaloedd yn y llys, gan gynnwys y fainc lle’r eisteddai’r barnwr a’r blwch lle mae’r diffynnydd yn sefyll (a elwir y doc).

Esboniwyd wrthym sut mae tystion yn cael eu trin a’r camau cymhleth a gymerir i’w hamddiffyn, yn enwedig rhag y diffynnydd, gan gynnwys rhoi llenni o amgylch y blwch tystion. Daeth y bargyfreithiwr i roi gwybodaeth i ni am yr achos ac i ddweud beth oedd yn debygol o ddigwydd pan fyddai’r sesiwn yn cychwyn.

Hebryngwyd y diffynnydd i mewn i’r llys a phan oedd pawb yn barod, daeth y barnwr i mewn a gofynnwyd i bawb godi, a dechreuodd y sesiwn ar ôl i bawb eistedd eto. Daeth y rheithgor i mewn nesaf, gan eistedd gyferbyn ag oriel y cyhoedd. Roedd y treial wedi cychwyn ers rhai dyddiau, ac yn awr cyflwynwyd fideo o’r tyst nesaf. Gwelsom ran gyntaf y fideo ac yna roedd rhaid i ni adael.

Ychwanegodd athrawes y grŵp ei bod yn falch iawn o’r myfyrwyr pan ddywedodd Clerc y Llys wrthi, ar ei ffordd allan, bod y myfyrwyr wedi ymddwyn yn arbennig a bod croeso iddynt ddod yn ôl unrhyw bryd!

Dydd Llun, 17 Hydref 2016 20:07

Milltiroedd At Elusen/Charity Miles

P’un a ydych yn rhiant, yn fyfyriwr neu’n aelod o’r staff – pam na wnewch chi ymuno â thîm Milltiroedd At Elusen Ysgol Aberconwy?

Mae’r App hwn yn eich galluogi i gael eich noddi ar ran elusennau penodol wrth gerdded, rhedeg, beicio a chymryd rhan mewn gweithgareddau eraill. Am bob milltir a deithiwch gan ddefnyddio’r App, gallwch ennill arian at Elusen (hyd at 25¢ y milltir wrth gerdded neu redeg, a hyd at  10¢ y milltir wrth feicio), yn amodol ar Gap cyffredinol.

Defnyddiwch y fformat hwn i gofnodi eich enw defnyddiwr : mae enw proffil pob MYFYRIWR fel a ganlyn: Joe Bloggs (9DM), STAFF: Mr. R Jones (AG) a RHIENI: Ms. Hughes (8CM-dosbarth tiwtor y mab/ferch).

Symudwch efo pwrpas!

Cewch hyd i dermau ac amodau pellach ar: http://charitymiles.org/terms.html

Dydd Mawrth, 14 Mehefin 2016 07:26

Y.A TV - Bennod 1

Dydd Llun, 27 Mehefin 2016 07:26

TŶ GOBAITH - DIWEDDARIAD

Heddiw (27/06) cyflwynodd myfyrwyr Blwyddyn 12 Crafnant, Emily Holt & Helena Griffiths, siec am £852.22 i Tŷ Gobaith. 

Tŷ Gobaith yw’r elusen y dewisodd Tŷ Crafnant ei chefnogi ac roeddent yn ddiolchgar iawn am y swm a godwyd. Mynegodd Beverly Bradley (gweler y llun uchod), sy’n gyfrifol am godi arian yn y cylch, ei diolch i bawb yn Ysgol Aberconwy am eu hymdrechion gwych.

Roedd Pennaeth Tŷ Crafnant, Miss Janette Hughes (ar dde eithaf y llun), yn falch iawn o’i Thŷ am godi swm anhygoel arall at yr achos teilwng hwn. Am fwy o wybodaeth neu i ganfod sut y gallwch gefnogi Tŷ Gobaith, cliciwch ar y cyswllt isod.

 

www.hopehouse.co.uk

Tudalen 1 o 4
Top