Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Mae myfyrwyr a staff Ysgol Aberconwy wedi bod yn gweithio’n ddiflino ers misoedd ar eu sioe gerdd ddiweddaraf … School of Rock!

Ddydd Mercher, Tachwedd 22ain am 7yh roedd y goleuadau’n pefrio wrth i’r myfyrwyr gamu i’r llwyfan ar gyfer eu noson agoriadol.

Roedd y gwaith caled a’r ymroddiad y tu ôl i’r perfformiad yn amlwg. O’r prif gymeriadau i’r cymeriadau llai, a’r caneuon a ganwyd gan ddisgyblion ysgolion cynradd lleol, roedd pawb wedi ymarfer yn ddiwyd, a chafwyd perfformiad a fyddai wedi plesio Broadway.  

Gan roi tri pherfformiad gyda’r nos a pherfformiad cymunedol un prynhawn, llwyddodd y myfyrwyr i roi o’u gorau bob tro a synnu’r cynulleidfaoedd gyda’u gallu a’u sgiliau syfrdanol.

Roedd awyrgylch drydanol yn yr ysgol drwy gydol yr wythnos ddiwethaf, gyda cherddoriaeth yn llenwi’r coridorau yn ystod ymarferion, a chyffro drwy’r ysgol gyfan.

Daeth Hazel Brookes, cyn-fyfyrwraig, i’r perfformiad cymunedol brynhawn Iau, gan fynegi ei phleser ar ôl y perfformiad, “Rydw i mor falch fy mod i wedi gallu dod i’r perfformiad, mae o wedi goleuo prynhawn diflas a gwlyb. Roedd hi’n wych i weld pa mor hyderus oedd y myfyrwyr, ac mi wnaethon nhw waith arbennig. Da iawn chi!”

Daeth Margaret a Philip Jones, o Theatr Cerddoriaeth Ieuenctid Llandudno i’r perfformiad cymunedol hefyd… “Mi wnaethon ni garu pob munud o’r sioe, ac roedd hi’n wych i weld llwyfannu a oedd mor wahanol ac anarferol o’i gymharu â pherfformiadau ysgol arferol. Roedd cael y llwyfan ar ganol y Neuadd yn gweithio’n dda ar gyfer y sioe gerdd hon, roedd o’n roc a rôl pur.”

Yn ôl Emma Leighton-Jones, un o Lywodraethwyr yr Ysgol a Chyngorydd Sir Conwy, “Roedd y sioe wedi gwneud i bawb deimlo’n dda ac yn cyfleu neges gref am effaith drawsnewidiol cerddoriaeth ar ein bywydau. Cafwyd perfformiad gwych gan bob aelod o’r cast – canu a dawnsio arbennig, a phawb wedi dysgu eu geiriau’n berffaith.”

Da iawn chi i bob myfyriwr ac aelod staff a gymerodd ran yn y sioe eleni. Roedd y safon yn wych; rydym ni ar bigau’r drain yn barod wrth feddwl am berfformiad blwyddyn nesaf!

Ddydd Gwener, Tachwedd 17ain November, ymunodd myfyrwyr Ysgol Aberconwy â gweddill y genedl mewn ymdrech i godi arian at Blant mewn Angen 2017.

Aeth myfyrwyr a staff ati i gyflawni amryw o weithgareddau codi arian, yn amrywio o sesiynau chwaraeon i heriau, ac o rafflau tombola i ddiwrnod dillad eich hun.

Roedd ysbryd cystadleuol drwy’r ysgol, yn enwedig yn ystod Bake Off hirddisgwyliedig Ysgol Aberconwy. Roedd gan rai aelodau o’r staff dalentau pobi cudd y byddai Paul Hollywood ei hun wedi’u canmol!

Y myfyrwyr eu hunain oedd yn gyfrifol am yr uchafbwyntiau, er hynny …

Cododd Joe Nicholas a Jack Owens, myfyrwyr Blwyddyn 10, fwy na £200 o bunnoedd drwy siafio’u gwallt, cododd Caitlin Finnegan a Leah Birchall o Flwyddyn 7 fwy na £200 drwy wneud teithiau cerdded noddedig, cwblhaodd Crystal Forbes ym Mlwyddyn 7 her ddringo Indi gan godi £90, ac chododd Jaydon Parry a Connor Parry, efeilliaid ym Mlwyddyn 8, fwy na £140, wrth i Jaydon gwblhau taith redeg wedi’i noddi a Conor gynnig gwneud gorchwylion ychwanegol.

Dywedodd Mr Jones, athro yn Ysgol Aberconwy “Dyma ganlyniad ymdrech tîm gwych gan holl gymuned Ysgol Aberconwy. Rydw i wedi cael fy syfrdanu gan y gefnogaeth a gawsom a hoffwn ddiolch i bawb a’n cefnogodd gyda’u hamser, ymdrechion a’u rhoddion. Mae hyn yn arwydd rhagorol o ba mor arloesol a mentrus y gall myfyrwyr Ysgol Aberconwy fod wrth godi arian at achos mor wych.”

Da iawn pawb a gynorthwyodd i godi mwy na £2,500 i Blant mewn Angen 2017!

Nododd Ysgol Aberconwy ‘Diwrnod Adfywio Calon’ ar Ddydd Llun Hydref 16eg October drwy hyfforddi 650 o fyfyrwyr mewn un diwrnod i roi Cymorth Cyntaf a CPR sylfaenol!

Mae Diwrnod Adfywio Calon yn fenter flynyddol sy’n ceisio hyfforddi cynifer o bobl â phosibl mewn un diwrnod i wneud CPR, fel bod mwy o bobl yn gwybod am y sgiliau achub bywyd hyn.

Mynychodd staff a myfyrwyr Ysgol Aberconwy sesiynau hyfforddi drwy’r dydd, ac erbyn hyn maent yn perthyn i Genedl o Achubwyr Bywyd Sefydliad Prydeinig y Galon. Drwy ddysgu CPR, maent wedi dysgu sgiliau a allai achub bywydau yn ein cymunedau.

Ar hyn o bryd yn y DU, dim ond un o bob deg o bobl sy’n goroesi ar ôl dioddef ataliad y galon. Fodd bynnag, mewn gwledydd fel Norwy, lle mae CPR yn cael ei ddysgu i fwy o bobl, mae bron pedwar o bob deg o bobl yn goroesi.

Dywedodd Abby Battle (Blwyddyn 7), “Ces i flas mawr ar yr hyfforddiant. Roedd rhaid i aelod o’m teulu dderbyn CPR felly dwi’n credu y dylai pawb ddysgu’r sgiliau achub bywyd hyn”.

Esboniodd Benjamin Payne (Blwyddyn 11), “Roeddwn i wedi synnu i glywed bod eich siawns o fyw yn llai nag un mewn deg os ydych chi’n dioddef ataliad y galon y tu allan i ysbyty yn y DU. Mae hyfforddiant fel hwn yn bwysig iawn achos byddwn i’n awyddus i helpu pe bawn i’n wynebu sefyllfa o’r fath”.

Dywedodd Rhydian Jones (Athro), “Ar ran Ysgol Aberconwy hoffem ddiolch i Carwyn Roberts, Jamie Brown, Nerys Owen a Sean Clark am roi o’u hamser gwerthfawr i gyflwyno’r hyfforddiant a rhannu’u harbenigedd â’r staff a’r myfyrwyr. Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i Wasanaeth Ambiwlans Cymru am gynnig y profiad amhrisiadwy hwn, ac edrychwn ymlaen at eu croesawu’n ôl i Ysgol Aberconwy eto’r flwyddyn nesaf.”

Am fwy o wybodaeth am Ddiwrnod Adfywio Calon ewch i www.bhf.org.uk

Hoffem ddiolch i berfformwyr Collingwood Learning a gyflwynodd ‘Mirror Mirror’ i ddisgyblion Blwyddyn 8 heddiw.

Mae’r rhaglen theatr a gweithdy newydd hwn yn mynd i’r afael â Chamfanteisio’n Rhywiol ar Blant (CSE) ac yn galluogi myfyrwyr i ddysgu beth yw CSE, sut mae paratoi rhywiol yn digwydd, sut y gallant ddiogelu eu hunain a sut y gallant gael cymorth.

Mae’r project yn cael ei gyflwyno mewn ysgolion ledled Gogledd Cymru ac yn cael ei noddi gan Fwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru, mewn partneriaeth â Phroject Gwella Barnardo’s.

Am ragor o wybodaeth ewch i www.collingwoodlearning.co.uk 

Dydd Mercher, 13 Medi 2017 09:54

Y FRECH GOCH: YR HYN Y MAE ANGEN I CHI EI WYBOD

Yn dilyn llawer o achosion o’r frech goch yn Ewrop ac achosion llai yn lleol yng Nghasnewydd a Thorfaen, rydym yn codi ymwybyddiaeth ar frys o bwysigrwydd brechu pobl ifanc rhag cael y frech goch. Mae’n bwysig bod staff, myfyrwyr a phlant sy’n dychwelyd i’r ysgol ar ôl gwyliau’r haf wedi cael dau ddos o’r brechiad MMR.

Dathlodd myfyrwyr Ysgol Aberconwy eu llwyddiannau TGAU eleni. Ymwelodd BBC Radio Wales â'r ysgol i ymuno â hwy yn eu dathliadau ac i brofi ymateb y myfyrwyr wrth iddynt ganfod eu graddau.
 
Nododd Ruth Dean, "Roeddwn i mor nerfus am dderbyn fy nghanlyniadau ac roedd eu darganfod yn syth cyn mynd yn fyw ar radio cenedlaethol yn frawychus, ond unwaith yr oeddwn i'n gwybod beth wnes i ei gyflawni (10A* 1A) roeddwn i wrth fy modd! Ym mis Medi, bydda i'n dychwelyd i Chweched Dosbarth Ysgol Aberconwy lle y bydda i'n cychwyn Lefelau A mewn Bioleg, Cemeg, Mathemateg a'r Fagloriaeth Gymreig.
 
Nid Ruth oedd yr unig un a oedd yn falch o'i chanlyniadau, gan ei bod hi'n rhan o grŵp o fyfyrwyr eithriadol o dda a oedd hefyd yn dathlu eu graddau: Mim Allardice (7A* a 4 A), Rhys Bailey (1 A* , 1A a 5 B), Nicole Coulson (1A*, 7 A a 2 B), Lana Flood (2A*, 7A ac 1 B) Nathan Purchase (7 A, 3 B ac 1 C) a Jaxon Webb-Dunn (3 A*, 4A a 4 B).
 
Ymhyfrydodd y pennaeth Ian Gerrard yn lefel llwyddiant y myfyrwyr a nododd, "Mae hwn yn ddiwrnod mawr i'n myfyrwyr, ac rwy'n siŵr y bydd llawer yn falch bod yr aros drosodd ac y gallen nhw nawr weld canlyniad eu gwaith caled. Fel ysgol rydyn ni'n hynod o falch o'n myfyrwyr i gyd ac yn eu cyflawniadau, ac hoffen ni longyfarch bob myfyriwr a dderbyniodd ganlyniadau heddiw."
 
Edrycha Ysgol Aberconwy ymlaen at groesawu myfyrwyr yn ôl i'r ysgol ac i'r chweched dosbarth ym mis Medi.
Mae disgyblion Ysgol Aberconwy yn dathlu graddau lefel A rhagorol ac mae 30% o'r canlyniadau hynny yn raddau A* ac A (neu gyfwerth).
 
Cafwyd perfformiad gwych gan Joseph Macmanus (A*, A*, A*, A*) Danielle Pinkerton (A, A, A, B) David Jones (A*, A*, A*) Helena Griffiths ac Anna Hughes (A*, A, A) a Megan Roberts a Chloe Taft Jones (A*, A*, B).
 
Mae nifer fawr o ddisgyblion yr ysgol yn edrych ymlaen i astudio ymhellach amrywiaeth eang o gyrsiau gradd cyffrous: Mathemateg, Cyfrifiadureg Gwyddonol, Troseddeg, Astudiaethau'r Cyfryngau, Dylunio a Ffasiwn, Dylunio Cychod a Crefft Pwerus a Gweleidyddiaeth mewn Prifysgolion ar hyd a lled y wlad megis Southampton, Llundain, Efrog, Warwick a Chaerdydd.
 
Llongyfarchwyd y disgyblion a'r staff gan y Pennaeth, Ian Gerrard. Dywedodd ei fod yn hynod falch o'r bobl ifanc gwych yma, rhai sydd wedi cyflawni eu llawn botensial ac sydd, yn awr yn symud ymlaen i astudio cyrsiau heriol a diddorol. Ychwanegodd "Dymunwn yn dda iddynt i'r dyfodol ac edrychwn ymlaen i glywed am unrhyw lwyddiant a ddaw iddynt yn y blynyddoedd i ddod."

Llongyfarchiadau i fyfyrwyr Tŷ Hiraethlyn yn Ysgol Aberconwy! O ganlyniad i’w hymdrechion diflino drwy’r flwyddyn i godi arian, llwyddwyd i gasglu £747 syfrdanol ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru.

Cyflwynodd Geneva Henson, Nina Rowlands ac Arran Shackleton yr arian a godwyd gan eu tîm tŷ i Medwyn Hughes.

Yn ôl Mr Hughes “Rydw i’n ddiolchgar tu hwnt am gefnogaeth y myfyrwyr hyn i’r ymgyrch i godi arian er mwyn sicrhau bod ein hofrenyddion yn parhau i hedfan. Fel elusen, rydym yn falch iawn fod Ysgol Aberconwy yn parhau i gadw’i chysylltiad ag Ambiwlans Awyr Cymru drwy godi arian, ac yn ddiolchgar iawn am y siec hon gan yr ysgol.”

Er mwyn dysgu mwy am Elusen Ambiwlans Awyr Cymru a sut y gallwch gymryd rhan, ewch i www.walesairambulance.com

Drwy gydol y flwyddyn mae ein disgyblion Bagloriaeth Cymru Blwyddyn 10 wedi bod wrthi’n brysur yn gweithio tuag at eu 10 awr o weithgareddau gwirfoddol.

Mae eu prif weithgareddau wedi cynnwys datblygu gardd a phwll yr ysgol, plannu coed a phaentio, glanhau a gwella ystafelloedd newid y clwb pêl-droed lleol.

Yr wythnos hon, buont wrthi’n helpu’r ysgol i groesawu disgyblion Blwyddyn 6 lleol yn ystod ein hwythnos bonito, gan mai dyma’r disgyblion a fydd yn ymuno â ni ym mis Medi.

Yn ystod ein hwythnos bontio rydym yn ceisio sicrhau bod y broses mor esmwyth â phosibl i’r disgyblion Blwyddyn 6, er mwyn iddynt deimlo bod croeso a chefnogaeth iddynt, gan fod y profiad o symud o ysgol gynradd i ysgol uwchradd yn gallu bod yn frawychus.

Cefnogodd ein myfyrwyr Blwyddyn 10 y disgyblion drwy eu helpu i ddod i adnabod athrawon a’r staff yn yr ysgol, ac yn bwysicach fyth, i adnabod y safle.

Hoffem ddiolch i’n myfyrwyr Bagloriaeth Cymru Blwyddyn 10 am eu gwaith.

Roedd aelodau Gwasanaeth Ieuenctid Conwy yn dathlu Dydd Gwener, Mehefin 23ain ar ôl ennill y wobr ar gyfer ‘Project Rhagorol sy’n hyrwyddo diwylliannau yng Nghymru’.

Teithiodd Hollie Owen a Stephanie Morris, Blwyddyn 10 yn Ysgol Aberconwy, i lawr i Gaerdydd i gynrychioli tîm y project yn y seremoni, ac roeddent wrth eu boddau gyda’r wobr.

Llwyddodd Gwasanaeth Ieuenctid Conwy i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer derbyn Gwobr Ieuenctid Rhagorol am waith cymunedol a phroject  o fewn Conwy, yn sgil eu project llwyddiannus, ‘Deall ein Treftadaeth’.

Trwy gydol y prosiect, mae'r tîm o 10 o bobl ifanc, saith* ohonynt yn mynychu archwilio Ysgol Aberconwy hanes Cymru trwy gydol y sir Conwy ac ymweld â Chastell Conwy, Plas Mawr, y Mwyngloddiau Copr y Gogarth, Penmachno Mwyngloddiau, Nant BH Canolfan Addysg Awyr Agored.

Ar y noson, dan arweiniad Hollie, aeth y tîm i’r llwyfan, ac yna ymunodd Tommy Lyness, Gweithiwr Ieuenctid Proffesiynol gyda Gwasanaeth Ieuenctid Conwy â hwy i dderbyn y wobr.

“Roeddwn i’n nerfus iawn yn cerdded i fyny i dderbyn y wobr gyda’r tîm, gan fod gennych chi ofn faglu, ond dwi’n falch o ddweud bod pawb wedi llwyddo i gyrraedd y llwyfan heb faglu a chyda gwenau mawr ar ein wynebau,” meddai Hollie.

Yn ôl Stephanie, roedd y profiad yn un “cyffrous a boddhaol. Dyma’r tro cyntaf i ni fynd i Gaerdydd, a chawsom amser gwych. Roeddem wrth ein boddau yn cymryd rhan yn y seremoni ac yn cyfarfod ag aelodau eraill o’r clwb ieuenctid, ond y darn gorau oedd ennill y wobr.”

Llongyfarchiadau mawr i Wasanaeth Ieuenctid Conwy ac i bawb a gymerodd ran yn y project.

 

*Chloe Benjamin, Hollie Owen, India Molloy, Stephanie Morris, Francesca Roberts, Ruby Flowers & Adele Hughes

Yn ogystal ag astudio ar gyfer ei arholiadau UG, mae Lorenzo Cutts, Blwyddyn 12 yn Ysgol Aberconwy, yn treulio amser bob wythnos yn hyfforddi yng Nghlwb Slalom Eryri.

Dechreuodd Lorenzo gael gwersi caiacio mewn pwll nofio lleol bedair blynedd yn ôl. Ar ôl dwy flynedd o gaiacio ymunodd â’r clwb slalom ac yn fuan wedi hynny aeth ymlaen i wneud canŵio slalom mewn dyfroedd agored.

Pan ofynnais iddo am ei brofiadau, cyfaddefodd fod ei brofiad go iawn cyntaf yn y dŵr wedi codi ofn arno, ond esboniodd “dyna’r ffordd orau i gael profiad, yn enwedig wrth ddysgu sut i ddianc o gwch sydd wedi troi drosodd.”

Dechreuodd ym mhedwaredd gynghrair y DU ac yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf dringodd i’r gynghrair gyntaf. Nid lwc oedd hynny. Treuliodd oriau bob wythnos, yn ystod y tymor cystadlu (Mawrth – Hydref) yn gwneud ymarfer corff er mwyn gynyddu ei ffitrwydd a’I gryfder, gan gerdded trwy bob cwrs yn ei feddwl, fel bod ganddo gynllun ar gyfer pob ras. Y tu allan i’r tymor cystadlu (Tachwedd-Chwefror) mae’n cynyddu ei oriau hyfforddi ac yn cyflawni rhaglen heriol, i sicrhau ei fod yn barod i gystadlu yn y cystadlaethau sy’n digwydd ledled y DU.

Mae Lorenzo’n esbonio, “Ar ddiwrnod y ras, rydych chi’n llawn emosiwn. Cyn i’r ras ddechrau rydych chi’n teimlo’n nerfus iawn, ond ar ôl cychwyn ar y ras rydych chi’n cael gwefr o’r adrenalin sy’n mynd trwy’ch corff. Pan fydda’ i wedi rhedeg yn dda, mae’r ymdeimlad o gyflawniad yn anhygoel ac yn gwneud i chi eisiau gwneud y ras eto. Os ydy fy amserau’n arafach nag yr oeddwn i wedi gobeithio, rydw i’n canolbwyntio’n galetach ar gyfer y ras nesaf!”

Nid yn unig y mae’n llwyddo mewn Canŵio Slalom, ond hefyd mae’n cael canlyniadau gwych yn y dosbarth, sy’n dangos y gallwch chi gyflawni unrhyw beth drwy waith caled ac ymroddiad.

Mae Lorenzo bron hanner ffordd drwy’r tymor hwn. Does dim ond angen iddo ennill tair ras neu gael 4,750 pwynt mewn pump ras i gyrraedd Cynghrair Gyntaf y DU. Cadwch lygad ar y gofod hwn…

Dydd Mercher, 21 Mehefin 2017 15:14

Ben Foggo yn ennill aur yn Mhencampwriaethau Ewrop.

Aeth Ben Foggo, myfyriwr Blwyddyn 10 yn Ysgol Aberconwy, i Awstria wythnos ddiwethaf i gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaeth Brwydr Iau Awstria. Roedd Ben ymhlith 11 o Godwyr Pwysau Cymreig a ddewiswyd i hedfan i Awstria i gystadlu yn y categori Dan 17 oed.

Er gwaethaf y gystadleuaeth gref o bob rhan o Ewrop, aeth ymlaen i ennill aur, gan ddod yn Bencampwr Codi Pwysau Ewrop yn ei gategori.

Llwyddodd y codwr pwysau talentog o Gymru i gwblhau cipiad 65kg a phont a hwb 80kg, gan sicrhau cyfanswm cyffredinol o 145kg ar gyfer y gystadleuaeth, sef bron i dair gwaith pwysau ei gorff ei hun!

Ar ben hynny, llwyddodd i gyflawni GP (gorau personol) ar gyfer cystadleuaeth, sef 19kg, ac o ganlyniad i’w waith caled a’i ymrwymiad, mae wedi ennill ei le yng nghystadleuaeth Dan 20 oed  Prydain, a hyn i gyd er ei fod yn ddim ond 14 oed!

Yn ôl Ben, sy’n hyfforddi yng Nghlwb Codi Pwysau NW1 yn Llandudno, “Cyn y gystadleuaeth, roeddwn i’n teimlo’n hyderus ac yn barod am y gystadleuaeth. Er fy mod i’n barod, roeddwn i ar ben fy nigon ar ôl ennill aur yn fy nghategori i. Fy uchelgais yn y pen draw yw cyrraedd y Gemau Olympaidd, ac rydw i’n benderfynol o wneud hynny.”

“Fel ysgol, rydym yn ymfalchio yn llwyddiannau ein myfyrwyr, yn enwedig eu llwyddiannau allgyrsiol. Da iawn ti a llongyfarchiadau ar ran pawb yn Ysgol Aberconwy,” meddai Mr Ian Gerrard, Pennaeth.

I Ben, dim ond y cam cyntaf yw hwn. Diolch i’w waith caled, ei ymroddiad a’i angerdd, mae ei ddyfodol yn ddisglair.

Tudalen 1 o 5
Top