Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Mae myfyrwyr Ysgol Aberconwy yn dathlu canlyniadau Lefel A rhagorol gyda pob myfyriwr yn llwyddo i gael mynediad i'r brifysgol neu gyrfa o’u dewis.

Bydd un o brif ddisgyblion yr Ysgol, Daniel Verburg, un o fyfyrwyr mwyaf llwyddianus gwyddoniaeth yr ysgol, yn mynd i Brifysgol Keele i astudio Biocemeg. Mae Aidan Kelly, myfyriwr gwyddoniaeth blaenllaw arall, yn mynd at y sêr ac yn ymestyn ei sgiliau ffiseg a chemeg ymhellach trwy astudio Astroffiseg ym Mhrifysgol Caerlŷr.

Bydd James Hutin, a gymerodd rannau arweiniol yn sioe gerdd a dramâu yr ysgol trwy gydol ei amser yn Ysgol Aberconwy, yn dechrau gradd yn y Celfyddydau Perfformio i lawr ym Mryste; ei gam nesaf wrth gyflawni ei uchelgais gydol oes o fod yn actor.

Bydd Chloe Edwards Boughey, a ddilynodd gwrs Btec yn y Cyfryngau, yn cymryd ei cham nesaf trwy astudio Cynhyrchu Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Edge Hill o fis Medi.

Bu’r Prifathro Ian Gerrard, yn llongyfarch yr holl fyfyrwyr a staff ar eu canlyniadau a dymunodd y gorau iddyn nhw ar gyfer eu dyfodol. Dywedodd, "Rwy'n falch iawn o lwyddiannau ein myfyrwyr eleni ac rwy'n cael fy annog i weld bod ein pobl ifanc ledled y DU yn dilyn dewis mor eang ac amrywiol o gyrsiau."

Mae’r myfyrwyr bellach yn edrych ymlaen i astudio amrywiaeth eang o gyrsiau gradd cyffrous yn ogystal â'r uchod, megis: Polisi Cymdeithasol, Dylunio Cynnyrch mewn Diwydiant, Daearyddiaeth, Animeiddio, Rheoli Digwyddiadau, Gwleidyddiaeth ac Astudiaethau Byd-eang mewn prifysgolion ledled y DU o Efrog i Winchester a Bryste i Nottingham.

Dydd Iau, 17 Mai 2018 10:01

Cyfarpar Achub Bywyd yn Ysgol Aberconwy

Gall ataliad ar y galon ddigwydd ar unrhyw adeg, yn unrhyw le. Oeddech chi’n gwybod … y gallai saith allan o bob 10 o bobl sy’n dioddef ataliad ar y galon oroesi, pe baent yn cael triniaeth diffibriliwr o fewn y pum munud cyntaf!

Yma yn Ysgol Aberconwy rydym yn falch o gyhoeddi, yn sgil ymdrechion i godi arian, rhodd gan Wasanaethau Hamdden Conwy ac ariannu cyfatebol gan Gronfa Goffa Sam Standerwick, ein bod wedi prynu nid yn unig un, ond DAU ddiffibriliwr.

Sefydlwyd Cronfa Goffa Sam Standerwick er cof am Sam Standerwick i helpu CRY (Cardiac Risk in the Young) i leihau amlder marwolaeth sydyn pobl ifainc oherwydd trawiad ar y galon. Mae’r arian a godwyd wedi ein galluogi i brynu’r ddau ddiffibriliwr drwy’r gronfa goffa ac mae ein diolch yn fawr i Adrian Standerwick am gyflwyno’r ddau ychwanegiad newydd i’r ysgol yn bersonol.

Meddai Adrian, tad Sam a sylfaenydd y gronfa goffa, “Rwy’n falch iawn fy mod i’n gallu cyflwyno dau beiriant achub bywyd i Ysgol Aberconwy. Mae’n hynod bwysig ein bod ni’n sicrhau bod pawb yn ymwybodol o Cardiac Risk in the Young, a byddaf yn dal ati i weithio tuag at hynny. Ond mae gallu helpu i ariannu peiriannau fel hyn hefyd yn gyflawniad gwych i’r gronfa goffa. Rydym yn gobeithio na fydd byth eu hangen arnoch, ond mae’n dda i wybod bod dau yn yr ysgol, sy’n cynnwys bron i 800 o bobl ifainc, felly os bydd angen gellir eu defnyddio ar unwaith, gyda’r posibilrwydd o achub bywyd person ifanc.”

Dywedodd Mr Jones, Athro yn Ysgol Aberconwy, “Mae cael nid un ond dau beiriant achub bywyd yma yn Ysgol Aberconwy yn dyst nid yn unig i waith gwych Cronfa Goffa Sam Standerwick ond hefyd i ymroddiad y disgyblion a ymdrechodd mor galed i godi arian! Mae’n rhaid sôn am Sam McKinley a gododd £120 ar ei ben ei hun. Rydym yn hynod falch o’r holl ddisgyblion a helpodd i godi cymaint o arian â phosibl. Mae cael dau beiriant ar safle’r ysgol yn newyddion gwych, nid yn unig i’r ysgol ond hefyd i’r gymuned leol.”

Bydd un diffibriliwr yn cael ei leoli yn nerbynfa’r ysgol, a’r llall yn neuadd chwaraeon yr ysgol, a ddefnyddir hefyd gan y cyhoedd y tu allan i oriau ysgol.

Am fwy o wybodaeth am Cardiac Risk in the Young os gwelwch yn dda ewch i… www.c-r-y.org.uk neu i weld sut y gallwch helpu Cronfa Gymorth Sam Standerwick, ewch i … www.c-r-y.org.uk/sam-standerwick

Dydd Mawrth, 08 Mai 2018 09:03

Gwobr Gyrfaoedd ar gyfer Ysgol Aberconwy

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod wedi derbyn y wobr nodedig, Marc Gyrfa Cymru am yr ail waith.

Dyfarnwyd y wobr, sy’n cydnabod ymrwymiad i wella ansawdd yn barhaus mewn sefydliad addysgol, i Ysgol Aberconwy am ein hymrwymiad a’n brwdfrydedd wrth baratoi a chefnogi pobl ifanc i ymuno â’r byd gwaith neu barhau â’u haddysg.

Gan weithio ochr yn ochr â’r tîm yn Gyrfa Cymru, aethom ati i gynnal archwiliad o’n cwricwlwm gyrfaoedd a byd gwaith a nodi meysydd i’w gwella, gan arwain at lunio cynllun datblygu.

Bydd y cynllun yn ein helpu i baratoi a chefnogi myfyrwyr i symud yn llwyddiannus i fyd gwaith, hyfforddiant neu addysg bellach ac yn helpu i leihau nifer y bobl ifanc a allai fod yn ddi-waith.

Meddai Lesley Sewell, y Pennaeth Cynorthwyol: “Mae Ysgol Aberconwy wrth ei bodd o fod wedi ennill Marc Gyrfa Cymru eto, mewn cydnabyddiaeth o’n hymrwymiad i gefnogi pob disgybl a rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth iddynt allu symud yn rhwydd i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant ar ôl cyrraedd 16 oed. Rydym yn ddiolchgar iawn i Gyrfa Cymru am eu cymorth drwy gydol y broses ail-achredu, yn ogystal â’r gwaith amhrisiadwy a wneir ar sail un i un ac mewn grwpiau drwy gydol y flwyddyn. Rydym fel ysgol yn edrych ymlaen at weithio mewn partneriaeth â Gyrfa Cymru yn y dyfodol.”

Gan siarad am gyflawniad yr ysgol, dywedodd Rhian Lloyd Thomas, Rheolwr Ardal Gyrfa Cymru:  “Mae hyn yn gyflawniad rhagorol ac yn dangos yn glir bod pobl ifanc Ysgol Aberconwy yn cael y cymorth sydd ei angen i’w helpu i ganfod a pharatoi ar gyfer y byd gwaith yn ogystal â’u helpu i wneud penderfyniadau gwybodus a realistig am eu dyfodol.”

I gael gwybodaeth bellach am Farc Gyrfa Cymru ewch i www.careerswales.com

Dydd Mawrth, 08 Mai 2018 08:47

Disgyblion yn mynd ar daith Arthuraidd

Mae disgyblion o Ysgol Aberconwy wedi bod ar daith ‘Arthuraidd’, i ymchwilio’r grefft o ddweud stori.

 hithau’n ‘Flwyddyn Chwedlau’ Cymru, gwahoddwyd nifer o ddisgyblion Ysgol Aberconwy i gymryd rhan ym mhroject Cwest gan Ganolfan Astudiaethau Arthuraidd Prifysgol Bangor, er mwyn datblygu anturiaethau digidol cyfoes.

Gweithiodd y grŵp dros gyfnod o wyth wythnos, mewn sesiynau yn eu hysgol ac yn ystod ymweliadau â’r Brifysgol. Y nod oedd ymchwilio i chwedlau a chwestiau drwy wahanol ffyrdd o adrodd straeon, a’r gwahanol gyfryngau y gellir eu defnyddio.

Wrth ymweld â’r Brifysgol, bu i’r disgyblion gyfarfod â’r Athro Raluca Radulescu o Ysgol Saesneg y Brifysgol. Mae’r Athro Radulescu yn arbenigwr ar lenyddiaeth Arthuraidd, a chyflwynodd i’r disgyblion i rai o chwedlau Arthur. Buont hefyd yn gweld rhai o’r llawysgrifau canoloesol a’r llyfrau prin ysblennydd sydd yn Archifau a Chasgliadau Arbennig y Brifysgol.

Bu Gillian Brownson yn arwain y Grŵp drwy weithgareddau amrywiol gan gynnwys adrodd straeon rhyngweithiol, gemau theatr, gweithdy ysgrifennu a dyddiaduron ar ffurf fideo. Roedd y rhain i gyd yn herio’r pobol ifanc i feddwl am y syniad o gwest, fel y gwelir yn chwedloniaeth Arthuraidd a sut mae’r un strwythur i’w chael yn ein cyfryngau poblogaidd heddiw.

Bu Gillian Brownson, sy’n Ymarferydd Theatr yn y Gymuned ac yn ysgrifennydd a storïwr profiadol, yn arwain y grwpiau drwy amryfal weithgareddau creadigol – gan gynnwys gweithdai ysgrifennu a pherfformio, creu dyddiaduron fideo, ayyb – er mwyn herio’r disgyblion i feddwl am y dulliau gwahanol y gwelir elfennau o’r Chwedlau Arthuraidd ar waith heddiw. Cafwyd cymorth hefyd gan Kate Stuart, myfyrwraig Ymchwil yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau, a fu’n helpu gyda defnydd appiau ar gyfer dweud stori ar ffurf ddigidol.

Wedi iddynt greu baneri, tariannau a thyngu ‘llw o gyfeillach’ i’w gilydd, bu’r disgyblion yn ymgymryd â’r appiau digidol ac gweithio mewn grwpiau bychain er mwyn creu nifer o gwestiau gwreiddiol a oedd wedi eu hysbrydoli gan y chwedlau yn Archifau’r Brifysgol.

Meddai Gillian Brownson: “Gwelais hyder y plant a’u diddordeb mewn straeon yn cynyddu yn ystod yr wyth wythnos. Roedden nhw’n dechrau deall beth oedd hanfodion stori dda, ac roedd hyn yn amlwg yn y straeon a rannwyd ganddyn nhw ar ddiwedd y project. Roedd rhai storïwyr naturiol yn eu plith a chafwyd cwestiau anhygoel yn ymwneud ag arwyr mytholegol a modern.”

Dywedodd Richard Burrows,  Prifathro Cynorthwyol yn Ysgol Aberconwy:

“Mae’r project yma wedi bod yn gyfle cyffrous i’n disgyblion. Maent wedi gweithio gydag artist sydd yn adrodd straeon, arbenigwr mewn cyfryngau digidol ac Athro llenyddiaeth Ganoloesol. Mae’r cyfuniad o arbenigeddau a chreadigrwydd yn gyffrous ynddo’i hun: mae wedi ymddiddori ac ysgogi’r grŵp ac maent yn ymchwilio eu straeon mewn sawl ffurf ddiddorol ac annisgwyl. Cefais y pleser o fynd gyda nhw ar eu hymweliad i Brifysgol Bangor. Cawsom groeso cynnes ac roeddwn yn synhwyro cynnydd yn eu disgwyliadau. Roedd yr ymweliad â’r Ganolfan Arthuraidd yn wych iddynt ac roedd cael eu cyflwyno i gymaint o lyfrau arbennig gan Lyfrgellydd y Brifysgol yn rhoi teimlad o werth iddynt, ac roedd yn cyfleu pwysigrwydd stori. Rwy’n edrych ymlaen at ail hanner y project.”

Meddai’r Athro Raluca Radulescu, Cyfarwyddwr y Ganolfan Astudiaethau Arthuraidd:

“Roedd chwedlau Arthuraidd yn boblogaidd ledled Ewrop am gannoedd o flynyddoedd, ac er ein bod efallai yn meddwl bod diddordeb yn y straeon wedi pylu, a dweud y gwir, mae’r straeon yn ddiamser ac yn parhau hyd heddiw. Mae nifer o’r un strwythurau stori, fel y cwest, i’w gael mewn sawl ffurf gyfoes ar ddweud stori, boed drwy ffilm, deledu neu gyfrwng digidol.

Y syniad tu cefn i broject Cwest oedd dangos i bobl ifanc bod straeon yn medru bod yn berthnasol i’w bywydau, a thrwy eu hannog i gymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, i gynyddu eu diddordeb mewn darllen ac adrodd stori.”

“Ein bwriad yw dysgu o brofiad y project a chynnig mwy o brojectau fel hyn i ddisgyblion eraill, sydd yn datblygu sgiliau llythrennedd traddodiadol a hefyd y gallu i ‘ddarllen’ y straeon sydd o fewn cyfryngau eraill fel ffilm, teledu a chyfryngau cyfoes,” ychwanegodd.

Yn ogystal â bod yn ganolbwynt rhyngwladol ar gyfer cyfnewid ymchwil ym maes astudiaethau Arthuraidd, mae’r Ganolfan Arthuraidd ym Mhrifysgol Bangor hefyd yn cynnal nifer o weithgareddau cymunedol, gan gyflwyno i’r hen a’r ifanc y chwedlau Arthuraidd.

Mae gan y Ganolfan fynediad at gasgliad sydd heb ei ail ac sy’n cynnwys argraffiadau prin a astudiaethau Arthuraidd. Mae’r casgliad wedi ei ymestyn gyda rhoddion preifat a gychwynnodd hyd yn oed cyn sefydlu Llyfrgell y Brifysgol, ac sydd wedi parhau i dyfu drwy waith ysgolheigion a gofal llyfrgellwyr Bangor o’r stoc.

Cyllidwyd gan Gyfrif Cyflymu Effaith (IAA) yr ESRC ym Mhrifysgol Bangor.

Mae grŵp o ferched chweched dosbarth o Ysgol Aberconwy wedi ennill £500 ar gyfer yr ysgol a £50 yr un drwy ennill gwobr ‘Project Gwerthfawrogiad Gorau o Ynni’ dan nawdd Horizon, yn Seremoni Wobwyo EESW (Cynllun Addysg Peirianneg Cymru) yn Venue Cymru. Sefydlwyd Gwobrwyon EESW i annog pobl ifainc i ystyried peirianneg fel gyrfa.

Ar ôl chwe mis o waith caled, yn cynnwys dau ddiwrnod o weithdai gan EESW yng Ngholeg Llandrillo a’u cynorthwyodd i ddatblygu eu syniadau a’u project, cynrychiolodd Alen King, Kara Michael, Mim Allardice, Nicole Coulson a Ruth Dean Ysgol Aberconwy yn Ffair Big Bang, gyda’u project Dŵr Egni Niwtral a Thrin Dŵr Gwastraff. Curodd y merched 24 o ysgolion/colegau eraill yng Ngogledd Cymru i ennill un o’r pum categori o wobrywon.

Uchelgais Dŵr Cymru yw bod yn egni niwtral erbyn 2050, sy’n golygu bod y defnydd o egni yn hafal â’r egni a gynhyrchir gan y cwmni. Fel grŵp, gweithiodd y merched mewn partneriaeth â’r Peiriannydd Cemegol Ben Burggraff o Ddŵr Cymru, gan weithio tuag at yr un nod, sef troi’n egni niwtral. Gan weithio’n galed a dangos ymroddiad ac ymrwymiad, treuliodd y grŵp amser yn ystod ac ar ôl ysgol yn cynhyrchu system ac app graddio dŵr gan awgrymu cymwysiadau ar gyfer cartrefi, er mwyn cyflawni eu nod o fod yn egni niwtral.

Esboniodd disgybl a rheolwr project Ysgol Aberconwy, Mim Allardice, “Mae bod yn rhan o broject mor bwysig â hwn wedi bod yn hynod fuddiol i’n hastudiaethau. Nid yn unig yr ydym wedi dysgu i gydweithio fel grŵp ar faterion go iawn, cawsom hefyd brofiad o gefnogi Dŵr Cymru wrth iddynt weithio tuag at eu nod o fod yn egni niwtral erbyn 2050. Mae pawb ohonom yn falch ein bod ni wedi cymryd rhan yn y project hwn, ac rydym yn edrych ymlaen at weld y gwelliannau a wneir gan Ddŵr Cymru.”

“Yn bendant, teimlais ias o falchder pan enillodd y merched y wobr. Mae’n dangos nid yn unig eu gwaith caled ond hefyd yr atebion maent wedi eu cynhyrchu wrth weithio ochr yn ochr â sefydliad allanol fel Dŵr Cymru,” meddai Mrs Cohen, Pennaeth Gwyddoniaeth Ysgol Aberconwy.

Dywedodd Ben Burggraaf, rheolwr Gweithrediadau Ynni Dŵr Cymru: “Bu’n bleser mawr gweithio gyda’r myfyrwyr ar y project hwn. Mae eu brwdfrydedd a’u hangerdd dros y project wedi bod yn ysbrydoliaeth, ac roedd hi’n wych eu gweld yn gweithio trwy atebion posibl i rai o’r heriau gwirioneddol a wynebwn sy’n gysylltiedig ag ynni. Edrychaf ymlaen at rannu’r canlyniadau a syniadau’r myfyrwyr gyda’m cydweithwyr.”

Mae Dŵr Cymru yn parhau i groesawu ysgol wahanol bob blwyddyn gan roi cyfle i fyfyrwyr brofi peirianneg broffesiynol yn y gweithle trwy brojectau pwrpasol.

Yn ddiweddar, teithiodd grŵp o ddisgyblion i Aberystwyth i berfformio ‘The Changing Room’ ar lwyfan fel rhan o’r Connections Scheme.

Crëwyd y Connections Scheme gan y Theatr Genedlaethol ar gyfer actorion ac actoresau ifainc, i ddangos eu sgiliau actio. Bob blwyddyn mae’r Theatr Genedlaethol yn comisiynu dramâu newydd i bobl ifainc eu perfformio, gan ddod â rhai o lenorion mwyaf cyffrous y DU ynghyd â chrewyr theatr y dyfodol!

Cyn teithio i’r Ganolfan Gelfyddydau yn Aberystwyth, perfformiodd y disgyblion ‘The Changing Room’, gan Chris Bush, o flaen disgyblion, athrawon, staff, rhieni a gwarcheidwaid, yn y stiwdio ddrama yn Ysgol Aberconwy. Rhoddodd hyn gyfle i’r grŵp berffeithio eu llinellau a’u presenoldeb ar lwyfan cyn mynd o flaen cynulleidfa allanol.

Roedd yn ddiwrnod llawn gweithgareddau i gynorthwyo’u sgiliau actio a rhoddodd yr ymarferion technegol gyfle gwerthfawr i’r disgyblion weld sut mae rhannau eraill o’r theatr yn cael eu rheoli a’u rhedeg.

Drwy’r dydd cawsant gyfle i gwrdd â disgyblion o ysgolion a cholegau eraill, ac amser hefyd i fondio fel grŵp.

Esboniodd Mia, disgybl celfyddydau perfformio chweched dosbarth, ei fod yn wych i fod yn rhan o brofiad o’r fath. “Cyn i bawb fynd ar y llwyfan cawsom sgwrs i’n hysbrydoli, gan wraig o’r enw Julia sy’n gweithio gyda Connections Scheme. Mi wnaeth hi helpu i roi cymhelliant i ni, a gwneud yn siŵr ein bod ni’n gwybod sut i daflu ein lleisiau i frig yr awditoriwm fel bod pawb yn y gynulleidfa’n gallu clywed!”

Da iawn i bawb a gymerodd ran. Mae’r adborth o’r perfformiadau wedi bod yn wych a chafodd y gynulleidfa fwynhad mawr o wylio’r ddrama.

Dydd Iau, 08 Chwefror 2018 16:32

Blwyddyn 7 yn datblygu eu hochr greadigol

Dros y pum wythnos ddiwethaf, mae ein disgyblion Blwyddyn 7 wedi meithrin ffordd greadigol o weithio ar gyfer eu gwersi DSB (Dysgu Seiliedig ar Broject – PBL). Mae pedwar artist wedi bod yn treulio dwyawr bob bore Llun gyda’n disgyblion, wrth iddynt archwilio gwahanol ddulliau creadigol o weithio ar eu projectau DSB.

Mae’r pedwar artist yn rhan o Gynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol, sef cynllun a ariennir ar y cyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru. Trwy’r cynllun hwn, mae disgyblion yn profi ymagweddau creadigol newydd a chyffrous tuag at addysgu a dysgu ar draws y cwricwlwm, gan eu cefnogi i fynd i’r afael â materion, blaenoriaethau datblygu pwysig ac anghenion pob disgybl.

Ei nod yw datblygu creadigrwydd, dyheadau a chyflawniadau pobl ifainc yng Nghymru, gan gynnig mwy o gyfleoedd iddynt ar gyfer y dyfodol. Ar yr un pryd mae’n cefnogi arloesedd a datblygiad partneriaethau hirdymor rhwng gweithwyr proffesiynol creadigol a ni ein hunain.

“Mae bod yn rhan o’r cynllun hwn yn ein galluogi fel ysgol i fanteisio ar artistiaid, sgiliau ac adnoddau i’n cefnogi i wella ansawdd ein addysgu a’n dysgu. Mae’n dangos ein hymrwymiad o ran helpu ein disgyblion i gyflawni eu potensial creadigol a gwneud eu gorau  ym mhob maes dysgu a datblygu” meddai Mr Burrows, Cydlynydd Project Arweiniol Ysgol Aberconwy.

Mae tair wythnos o’r cynllun ar ôl, ac yn ystod y cyfnod hwn bydd ein disgyblion, athrawon a’r gweithwyr proffesiynol yn dal ati i gydweithio er mwyn cynllunio, gweithredu, adfyfyrio a gwerthuso eu projectau DSB creadigol.

Am fwy o wybodaeth am y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol, ewch i www.artscouncilofwales.org.uk

 

     

Da iawn i’n tîm pêl-droed merched Blwyddyn 7 & 8 a gurodd Ysgol David Hughes i gyrraedd wyth olaf cystadleuaeth ysgolion Cymru.

Ymdrech wych gan y tîm a llongyfarchiadau i Sophie Rawling, a ddyfarnwyd yn chwaraewr y gêm gan y tîm arall!

Pob lwc yn y rownd nesaf, ferched!

Mae myfyrwyr a staff Ysgol Aberconwy wedi bod yn gweithio’n ddiflino ers misoedd ar eu sioe gerdd ddiweddaraf … School of Rock!

Ddydd Mercher, Tachwedd 22ain am 7yh roedd y goleuadau’n pefrio wrth i’r myfyrwyr gamu i’r llwyfan ar gyfer eu noson agoriadol.

Roedd y gwaith caled a’r ymroddiad y tu ôl i’r perfformiad yn amlwg. O’r prif gymeriadau i’r cymeriadau llai, a’r caneuon a ganwyd gan ddisgyblion ysgolion cynradd lleol, roedd pawb wedi ymarfer yn ddiwyd, a chafwyd perfformiad a fyddai wedi plesio Broadway.  

Gan roi tri pherfformiad gyda’r nos a pherfformiad cymunedol un prynhawn, llwyddodd y myfyrwyr i roi o’u gorau bob tro a synnu’r cynulleidfaoedd gyda’u gallu a’u sgiliau syfrdanol.

Roedd awyrgylch drydanol yn yr ysgol drwy gydol yr wythnos ddiwethaf, gyda cherddoriaeth yn llenwi’r coridorau yn ystod ymarferion, a chyffro drwy’r ysgol gyfan.

Daeth Hazel Brookes, cyn-fyfyrwraig, i’r perfformiad cymunedol brynhawn Iau, gan fynegi ei phleser ar ôl y perfformiad, “Rydw i mor falch fy mod i wedi gallu dod i’r perfformiad, mae o wedi goleuo prynhawn diflas a gwlyb. Roedd hi’n wych i weld pa mor hyderus oedd y myfyrwyr, ac mi wnaethon nhw waith arbennig. Da iawn chi!”

Daeth Margaret a Philip Jones, o Theatr Cerddoriaeth Ieuenctid Llandudno i’r perfformiad cymunedol hefyd… “Mi wnaethon ni garu pob munud o’r sioe, ac roedd hi’n wych i weld llwyfannu a oedd mor wahanol ac anarferol o’i gymharu â pherfformiadau ysgol arferol. Roedd cael y llwyfan ar ganol y Neuadd yn gweithio’n dda ar gyfer y sioe gerdd hon, roedd o’n roc a rôl pur.”

Yn ôl Emma Leighton-Jones, un o Lywodraethwyr yr Ysgol a Chyngorydd Sir Conwy, “Roedd y sioe wedi gwneud i bawb deimlo’n dda ac yn cyfleu neges gref am effaith drawsnewidiol cerddoriaeth ar ein bywydau. Cafwyd perfformiad gwych gan bob aelod o’r cast – canu a dawnsio arbennig, a phawb wedi dysgu eu geiriau’n berffaith.”

Da iawn chi i bob myfyriwr ac aelod staff a gymerodd ran yn y sioe eleni. Roedd y safon yn wych; rydym ni ar bigau’r drain yn barod wrth feddwl am berfformiad blwyddyn nesaf!

Ddydd Gwener, Tachwedd 17ain November, ymunodd myfyrwyr Ysgol Aberconwy â gweddill y genedl mewn ymdrech i godi arian at Blant mewn Angen 2017.

Aeth myfyrwyr a staff ati i gyflawni amryw o weithgareddau codi arian, yn amrywio o sesiynau chwaraeon i heriau, ac o rafflau tombola i ddiwrnod dillad eich hun.

Roedd ysbryd cystadleuol drwy’r ysgol, yn enwedig yn ystod Bake Off hirddisgwyliedig Ysgol Aberconwy. Roedd gan rai aelodau o’r staff dalentau pobi cudd y byddai Paul Hollywood ei hun wedi’u canmol!

Y myfyrwyr eu hunain oedd yn gyfrifol am yr uchafbwyntiau, er hynny …

Cododd Joe Nicholas a Jack Owens, myfyrwyr Blwyddyn 10, fwy na £200 o bunnoedd drwy siafio’u gwallt, cododd Caitlin Finnegan a Leah Birchall o Flwyddyn 7 fwy na £200 drwy wneud teithiau cerdded noddedig, cwblhaodd Crystal Forbes ym Mlwyddyn 7 her ddringo Indi gan godi £90, ac chododd Jaydon Parry a Connor Parry, efeilliaid ym Mlwyddyn 8, fwy na £140, wrth i Jaydon gwblhau taith redeg wedi’i noddi a Conor gynnig gwneud gorchwylion ychwanegol.

Dywedodd Mr Jones, athro yn Ysgol Aberconwy “Dyma ganlyniad ymdrech tîm gwych gan holl gymuned Ysgol Aberconwy. Rydw i wedi cael fy syfrdanu gan y gefnogaeth a gawsom a hoffwn ddiolch i bawb a’n cefnogodd gyda’u hamser, ymdrechion a’u rhoddion. Mae hyn yn arwydd rhagorol o ba mor arloesol a mentrus y gall myfyrwyr Ysgol Aberconwy fod wrth godi arian at achos mor wych.”

Da iawn pawb a gynorthwyodd i godi mwy na £2,500 i Blant mewn Angen 2017!

Nododd Ysgol Aberconwy ‘Diwrnod Adfywio Calon’ ar Ddydd Llun Hydref 16eg October drwy hyfforddi 650 o fyfyrwyr mewn un diwrnod i roi Cymorth Cyntaf a CPR sylfaenol!

Mae Diwrnod Adfywio Calon yn fenter flynyddol sy’n ceisio hyfforddi cynifer o bobl â phosibl mewn un diwrnod i wneud CPR, fel bod mwy o bobl yn gwybod am y sgiliau achub bywyd hyn.

Mynychodd staff a myfyrwyr Ysgol Aberconwy sesiynau hyfforddi drwy’r dydd, ac erbyn hyn maent yn perthyn i Genedl o Achubwyr Bywyd Sefydliad Prydeinig y Galon. Drwy ddysgu CPR, maent wedi dysgu sgiliau a allai achub bywydau yn ein cymunedau.

Ar hyn o bryd yn y DU, dim ond un o bob deg o bobl sy’n goroesi ar ôl dioddef ataliad y galon. Fodd bynnag, mewn gwledydd fel Norwy, lle mae CPR yn cael ei ddysgu i fwy o bobl, mae bron pedwar o bob deg o bobl yn goroesi.

Dywedodd Abby Battle (Blwyddyn 7), “Ces i flas mawr ar yr hyfforddiant. Roedd rhaid i aelod o’m teulu dderbyn CPR felly dwi’n credu y dylai pawb ddysgu’r sgiliau achub bywyd hyn”.

Esboniodd Benjamin Payne (Blwyddyn 11), “Roeddwn i wedi synnu i glywed bod eich siawns o fyw yn llai nag un mewn deg os ydych chi’n dioddef ataliad y galon y tu allan i ysbyty yn y DU. Mae hyfforddiant fel hwn yn bwysig iawn achos byddwn i’n awyddus i helpu pe bawn i’n wynebu sefyllfa o’r fath”.

Dywedodd Rhydian Jones (Athro), “Ar ran Ysgol Aberconwy hoffem ddiolch i Carwyn Roberts, Jamie Brown, Nerys Owen a Sean Clark am roi o’u hamser gwerthfawr i gyflwyno’r hyfforddiant a rhannu’u harbenigedd â’r staff a’r myfyrwyr. Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i Wasanaeth Ambiwlans Cymru am gynnig y profiad amhrisiadwy hwn, ac edrychwn ymlaen at eu croesawu’n ôl i Ysgol Aberconwy eto’r flwyddyn nesaf.”

Am fwy o wybodaeth am Ddiwrnod Adfywio Calon ewch i www.bhf.org.uk

Hoffem ddiolch i berfformwyr Collingwood Learning a gyflwynodd ‘Mirror Mirror’ i ddisgyblion Blwyddyn 8 heddiw.

Mae’r rhaglen theatr a gweithdy newydd hwn yn mynd i’r afael â Chamfanteisio’n Rhywiol ar Blant (CSE) ac yn galluogi myfyrwyr i ddysgu beth yw CSE, sut mae paratoi rhywiol yn digwydd, sut y gallant ddiogelu eu hunain a sut y gallant gael cymorth.

Mae’r project yn cael ei gyflwyno mewn ysgolion ledled Gogledd Cymru ac yn cael ei noddi gan Fwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru, mewn partneriaeth â Phroject Gwella Barnardo’s.

Am ragor o wybodaeth ewch i www.collingwoodlearning.co.uk 

Tudalen 1 o 6
Top