Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Mae grŵp o ferched chweched dosbarth o Ysgol Aberconwy wedi ennill £500 ar gyfer yr ysgol a £50 yr un drwy ennill gwobr ‘Project Gwerthfawrogiad Gorau o Ynni’ dan nawdd Horizon, yn Seremoni Wobwyo EESW (Cynllun Addysg Peirianneg Cymru) yn Venue Cymru. Sefydlwyd Gwobrwyon EESW i annog pobl ifainc i ystyried peirianneg fel gyrfa.

Ar ôl chwe mis o waith caled, yn cynnwys dau ddiwrnod o weithdai gan EESW yng Ngholeg Llandrillo a’u cynorthwyodd i ddatblygu eu syniadau a’u project, cynrychiolodd Alen King, Kara Michael, Mim Allardice, Nicole Coulson a Ruth Dean Ysgol Aberconwy yn Ffair Big Bang, gyda’u project Dŵr Egni Niwtral a Thrin Dŵr Gwastraff. Curodd y merched 24 o ysgolion/colegau eraill yng Ngogledd Cymru i ennill un o’r pum categori o wobrywon.

Uchelgais Dŵr Cymru yw bod yn egni niwtral erbyn 2050, sy’n golygu bod y defnydd o egni yn hafal â’r egni a gynhyrchir gan y cwmni. Fel grŵp, gweithiodd y merched mewn partneriaeth â’r Peiriannydd Cemegol Ben Burggraff o Ddŵr Cymru, gan weithio tuag at yr un nod, sef troi’n egni niwtral. Gan weithio’n galed a dangos ymroddiad ac ymrwymiad, treuliodd y grŵp amser yn ystod ac ar ôl ysgol yn cynhyrchu system ac app graddio dŵr gan awgrymu cymwysiadau ar gyfer cartrefi, er mwyn cyflawni eu nod o fod yn egni niwtral.

Esboniodd disgybl a rheolwr project Ysgol Aberconwy, Mim Allardice, “Mae bod yn rhan o broject mor bwysig â hwn wedi bod yn hynod fuddiol i’n hastudiaethau. Nid yn unig yr ydym wedi dysgu i gydweithio fel grŵp ar faterion go iawn, cawsom hefyd brofiad o gefnogi Dŵr Cymru wrth iddynt weithio tuag at eu nod o fod yn egni niwtral erbyn 2050. Mae pawb ohonom yn falch ein bod ni wedi cymryd rhan yn y project hwn, ac rydym yn edrych ymlaen at weld y gwelliannau a wneir gan Ddŵr Cymru.”

“Yn bendant, teimlais ias o falchder pan enillodd y merched y wobr. Mae’n dangos nid yn unig eu gwaith caled ond hefyd yr atebion maent wedi eu cynhyrchu wrth weithio ochr yn ochr â sefydliad allanol fel Dŵr Cymru,” meddai Mrs Cohen, Pennaeth Gwyddoniaeth Ysgol Aberconwy.

Yn ddiweddar, teithiodd grŵp o ddisgyblion i Aberystwyth i berfformio ‘The Changing Room’ ar lwyfan fel rhan o’r Connections Scheme.

Crëwyd y Connections Scheme gan y Theatr Genedlaethol ar gyfer actorion ac actoresau ifainc, i ddangos eu sgiliau actio. Bob blwyddyn mae’r Theatr Genedlaethol yn comisiynu dramâu newydd i bobl ifainc eu perfformio, gan ddod â rhai o lenorion mwyaf cyffrous y DU ynghyd â chrewyr theatr y dyfodol!

Cyn teithio i’r Ganolfan Gelfyddydau yn Aberystwyth, perfformiodd y disgyblion ‘The Changing Room’, gan Chris Bush, o flaen disgyblion, athrawon, staff, rhieni a gwarcheidwaid, yn y stiwdio ddrama yn Ysgol Aberconwy. Rhoddodd hyn gyfle i’r grŵp berffeithio eu llinellau a’u presenoldeb ar lwyfan cyn mynd o flaen cynulleidfa allanol.

Roedd yn ddiwrnod llawn gweithgareddau i gynorthwyo’u sgiliau actio a rhoddodd yr ymarferion technegol gyfle gwerthfawr i’r disgyblion weld sut mae rhannau eraill o’r theatr yn cael eu rheoli a’u rhedeg.

Drwy’r dydd cawsant gyfle i gwrdd â disgyblion o ysgolion a cholegau eraill, ac amser hefyd i fondio fel grŵp.

Esboniodd Mia, disgybl celfyddydau perfformio chweched dosbarth, ei fod yn wych i fod yn rhan o brofiad o’r fath. “Cyn i bawb fynd ar y llwyfan cawsom sgwrs i’n hysbrydoli, gan wraig o’r enw Julia sy’n gweithio gyda Connections Scheme. Mi wnaeth hi helpu i roi cymhelliant i ni, a gwneud yn siŵr ein bod ni’n gwybod sut i daflu ein lleisiau i frig yr awditoriwm fel bod pawb yn y gynulleidfa’n gallu clywed!”

Da iawn i bawb a gymerodd ran. Mae’r adborth o’r perfformiadau wedi bod yn wych a chafodd y gynulleidfa fwynhad mawr o wylio’r ddrama.

Dydd Iau, 08 Chwefror 2018 16:32

Blwyddyn 7 yn datblygu eu hochr greadigol

Dros y pum wythnos ddiwethaf, mae ein disgyblion Blwyddyn 7 wedi meithrin ffordd greadigol o weithio ar gyfer eu gwersi DSB (Dysgu Seiliedig ar Broject – PBL). Mae pedwar artist wedi bod yn treulio dwyawr bob bore Llun gyda’n disgyblion, wrth iddynt archwilio gwahanol ddulliau creadigol o weithio ar eu projectau DSB.

Mae’r pedwar artist yn rhan o Gynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol, sef cynllun a ariennir ar y cyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru. Trwy’r cynllun hwn, mae disgyblion yn profi ymagweddau creadigol newydd a chyffrous tuag at addysgu a dysgu ar draws y cwricwlwm, gan eu cefnogi i fynd i’r afael â materion, blaenoriaethau datblygu pwysig ac anghenion pob disgybl.

Ei nod yw datblygu creadigrwydd, dyheadau a chyflawniadau pobl ifainc yng Nghymru, gan gynnig mwy o gyfleoedd iddynt ar gyfer y dyfodol. Ar yr un pryd mae’n cefnogi arloesedd a datblygiad partneriaethau hirdymor rhwng gweithwyr proffesiynol creadigol a ni ein hunain.

“Mae bod yn rhan o’r cynllun hwn yn ein galluogi fel ysgol i fanteisio ar artistiaid, sgiliau ac adnoddau i’n cefnogi i wella ansawdd ein addysgu a’n dysgu. Mae’n dangos ein hymrwymiad o ran helpu ein disgyblion i gyflawni eu potensial creadigol a gwneud eu gorau  ym mhob maes dysgu a datblygu” meddai Mr Burrows, Cydlynydd Project Arweiniol Ysgol Aberconwy.

Mae tair wythnos o’r cynllun ar ôl, ac yn ystod y cyfnod hwn bydd ein disgyblion, athrawon a’r gweithwyr proffesiynol yn dal ati i gydweithio er mwyn cynllunio, gweithredu, adfyfyrio a gwerthuso eu projectau DSB creadigol.

Am fwy o wybodaeth am y Cynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol, ewch i www.artscouncilofwales.org.uk

 

     

Da iawn i’n tîm pêl-droed merched Blwyddyn 7 & 8 a gurodd Ysgol David Hughes i gyrraedd wyth olaf cystadleuaeth ysgolion Cymru.

Ymdrech wych gan y tîm a llongyfarchiadau i Sophie Rawling, a ddyfarnwyd yn chwaraewr y gêm gan y tîm arall!

Pob lwc yn y rownd nesaf, ferched!

Mae myfyrwyr a staff Ysgol Aberconwy wedi bod yn gweithio’n ddiflino ers misoedd ar eu sioe gerdd ddiweddaraf … School of Rock!

Ddydd Mercher, Tachwedd 22ain am 7yh roedd y goleuadau’n pefrio wrth i’r myfyrwyr gamu i’r llwyfan ar gyfer eu noson agoriadol.

Roedd y gwaith caled a’r ymroddiad y tu ôl i’r perfformiad yn amlwg. O’r prif gymeriadau i’r cymeriadau llai, a’r caneuon a ganwyd gan ddisgyblion ysgolion cynradd lleol, roedd pawb wedi ymarfer yn ddiwyd, a chafwyd perfformiad a fyddai wedi plesio Broadway.  

Gan roi tri pherfformiad gyda’r nos a pherfformiad cymunedol un prynhawn, llwyddodd y myfyrwyr i roi o’u gorau bob tro a synnu’r cynulleidfaoedd gyda’u gallu a’u sgiliau syfrdanol.

Roedd awyrgylch drydanol yn yr ysgol drwy gydol yr wythnos ddiwethaf, gyda cherddoriaeth yn llenwi’r coridorau yn ystod ymarferion, a chyffro drwy’r ysgol gyfan.

Daeth Hazel Brookes, cyn-fyfyrwraig, i’r perfformiad cymunedol brynhawn Iau, gan fynegi ei phleser ar ôl y perfformiad, “Rydw i mor falch fy mod i wedi gallu dod i’r perfformiad, mae o wedi goleuo prynhawn diflas a gwlyb. Roedd hi’n wych i weld pa mor hyderus oedd y myfyrwyr, ac mi wnaethon nhw waith arbennig. Da iawn chi!”

Daeth Margaret a Philip Jones, o Theatr Cerddoriaeth Ieuenctid Llandudno i’r perfformiad cymunedol hefyd… “Mi wnaethon ni garu pob munud o’r sioe, ac roedd hi’n wych i weld llwyfannu a oedd mor wahanol ac anarferol o’i gymharu â pherfformiadau ysgol arferol. Roedd cael y llwyfan ar ganol y Neuadd yn gweithio’n dda ar gyfer y sioe gerdd hon, roedd o’n roc a rôl pur.”

Yn ôl Emma Leighton-Jones, un o Lywodraethwyr yr Ysgol a Chyngorydd Sir Conwy, “Roedd y sioe wedi gwneud i bawb deimlo’n dda ac yn cyfleu neges gref am effaith drawsnewidiol cerddoriaeth ar ein bywydau. Cafwyd perfformiad gwych gan bob aelod o’r cast – canu a dawnsio arbennig, a phawb wedi dysgu eu geiriau’n berffaith.”

Da iawn chi i bob myfyriwr ac aelod staff a gymerodd ran yn y sioe eleni. Roedd y safon yn wych; rydym ni ar bigau’r drain yn barod wrth feddwl am berfformiad blwyddyn nesaf!

Ddydd Gwener, Tachwedd 17ain November, ymunodd myfyrwyr Ysgol Aberconwy â gweddill y genedl mewn ymdrech i godi arian at Blant mewn Angen 2017.

Aeth myfyrwyr a staff ati i gyflawni amryw o weithgareddau codi arian, yn amrywio o sesiynau chwaraeon i heriau, ac o rafflau tombola i ddiwrnod dillad eich hun.

Roedd ysbryd cystadleuol drwy’r ysgol, yn enwedig yn ystod Bake Off hirddisgwyliedig Ysgol Aberconwy. Roedd gan rai aelodau o’r staff dalentau pobi cudd y byddai Paul Hollywood ei hun wedi’u canmol!

Y myfyrwyr eu hunain oedd yn gyfrifol am yr uchafbwyntiau, er hynny …

Cododd Joe Nicholas a Jack Owens, myfyrwyr Blwyddyn 10, fwy na £200 o bunnoedd drwy siafio’u gwallt, cododd Caitlin Finnegan a Leah Birchall o Flwyddyn 7 fwy na £200 drwy wneud teithiau cerdded noddedig, cwblhaodd Crystal Forbes ym Mlwyddyn 7 her ddringo Indi gan godi £90, ac chododd Jaydon Parry a Connor Parry, efeilliaid ym Mlwyddyn 8, fwy na £140, wrth i Jaydon gwblhau taith redeg wedi’i noddi a Conor gynnig gwneud gorchwylion ychwanegol.

Dywedodd Mr Jones, athro yn Ysgol Aberconwy “Dyma ganlyniad ymdrech tîm gwych gan holl gymuned Ysgol Aberconwy. Rydw i wedi cael fy syfrdanu gan y gefnogaeth a gawsom a hoffwn ddiolch i bawb a’n cefnogodd gyda’u hamser, ymdrechion a’u rhoddion. Mae hyn yn arwydd rhagorol o ba mor arloesol a mentrus y gall myfyrwyr Ysgol Aberconwy fod wrth godi arian at achos mor wych.”

Da iawn pawb a gynorthwyodd i godi mwy na £2,500 i Blant mewn Angen 2017!

Nododd Ysgol Aberconwy ‘Diwrnod Adfywio Calon’ ar Ddydd Llun Hydref 16eg October drwy hyfforddi 650 o fyfyrwyr mewn un diwrnod i roi Cymorth Cyntaf a CPR sylfaenol!

Mae Diwrnod Adfywio Calon yn fenter flynyddol sy’n ceisio hyfforddi cynifer o bobl â phosibl mewn un diwrnod i wneud CPR, fel bod mwy o bobl yn gwybod am y sgiliau achub bywyd hyn.

Mynychodd staff a myfyrwyr Ysgol Aberconwy sesiynau hyfforddi drwy’r dydd, ac erbyn hyn maent yn perthyn i Genedl o Achubwyr Bywyd Sefydliad Prydeinig y Galon. Drwy ddysgu CPR, maent wedi dysgu sgiliau a allai achub bywydau yn ein cymunedau.

Ar hyn o bryd yn y DU, dim ond un o bob deg o bobl sy’n goroesi ar ôl dioddef ataliad y galon. Fodd bynnag, mewn gwledydd fel Norwy, lle mae CPR yn cael ei ddysgu i fwy o bobl, mae bron pedwar o bob deg o bobl yn goroesi.

Dywedodd Abby Battle (Blwyddyn 7), “Ces i flas mawr ar yr hyfforddiant. Roedd rhaid i aelod o’m teulu dderbyn CPR felly dwi’n credu y dylai pawb ddysgu’r sgiliau achub bywyd hyn”.

Esboniodd Benjamin Payne (Blwyddyn 11), “Roeddwn i wedi synnu i glywed bod eich siawns o fyw yn llai nag un mewn deg os ydych chi’n dioddef ataliad y galon y tu allan i ysbyty yn y DU. Mae hyfforddiant fel hwn yn bwysig iawn achos byddwn i’n awyddus i helpu pe bawn i’n wynebu sefyllfa o’r fath”.

Dywedodd Rhydian Jones (Athro), “Ar ran Ysgol Aberconwy hoffem ddiolch i Carwyn Roberts, Jamie Brown, Nerys Owen a Sean Clark am roi o’u hamser gwerthfawr i gyflwyno’r hyfforddiant a rhannu’u harbenigedd â’r staff a’r myfyrwyr. Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i Wasanaeth Ambiwlans Cymru am gynnig y profiad amhrisiadwy hwn, ac edrychwn ymlaen at eu croesawu’n ôl i Ysgol Aberconwy eto’r flwyddyn nesaf.”

Am fwy o wybodaeth am Ddiwrnod Adfywio Calon ewch i www.bhf.org.uk

Hoffem ddiolch i berfformwyr Collingwood Learning a gyflwynodd ‘Mirror Mirror’ i ddisgyblion Blwyddyn 8 heddiw.

Mae’r rhaglen theatr a gweithdy newydd hwn yn mynd i’r afael â Chamfanteisio’n Rhywiol ar Blant (CSE) ac yn galluogi myfyrwyr i ddysgu beth yw CSE, sut mae paratoi rhywiol yn digwydd, sut y gallant ddiogelu eu hunain a sut y gallant gael cymorth.

Mae’r project yn cael ei gyflwyno mewn ysgolion ledled Gogledd Cymru ac yn cael ei noddi gan Fwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru, mewn partneriaeth â Phroject Gwella Barnardo’s.

Am ragor o wybodaeth ewch i www.collingwoodlearning.co.uk 

Dydd Mercher, 13 Medi 2017 09:54

Y FRECH GOCH: YR HYN Y MAE ANGEN I CHI EI WYBOD

Yn dilyn llawer o achosion o’r frech goch yn Ewrop ac achosion llai yn lleol yng Nghasnewydd a Thorfaen, rydym yn codi ymwybyddiaeth ar frys o bwysigrwydd brechu pobl ifanc rhag cael y frech goch. Mae’n bwysig bod staff, myfyrwyr a phlant sy’n dychwelyd i’r ysgol ar ôl gwyliau’r haf wedi cael dau ddos o’r brechiad MMR.

Dathlodd myfyrwyr Ysgol Aberconwy eu llwyddiannau TGAU eleni. Ymwelodd BBC Radio Wales â'r ysgol i ymuno â hwy yn eu dathliadau ac i brofi ymateb y myfyrwyr wrth iddynt ganfod eu graddau.
 
Nododd Ruth Dean, "Roeddwn i mor nerfus am dderbyn fy nghanlyniadau ac roedd eu darganfod yn syth cyn mynd yn fyw ar radio cenedlaethol yn frawychus, ond unwaith yr oeddwn i'n gwybod beth wnes i ei gyflawni (10A* 1A) roeddwn i wrth fy modd! Ym mis Medi, bydda i'n dychwelyd i Chweched Dosbarth Ysgol Aberconwy lle y bydda i'n cychwyn Lefelau A mewn Bioleg, Cemeg, Mathemateg a'r Fagloriaeth Gymreig.
 
Nid Ruth oedd yr unig un a oedd yn falch o'i chanlyniadau, gan ei bod hi'n rhan o grŵp o fyfyrwyr eithriadol o dda a oedd hefyd yn dathlu eu graddau: Mim Allardice (7A* a 4 A), Rhys Bailey (1 A* , 1A a 5 B), Nicole Coulson (1A*, 7 A a 2 B), Lana Flood (2A*, 7A ac 1 B) Nathan Purchase (7 A, 3 B ac 1 C) a Jaxon Webb-Dunn (3 A*, 4A a 4 B).
 
Ymhyfrydodd y pennaeth Ian Gerrard yn lefel llwyddiant y myfyrwyr a nododd, "Mae hwn yn ddiwrnod mawr i'n myfyrwyr, ac rwy'n siŵr y bydd llawer yn falch bod yr aros drosodd ac y gallen nhw nawr weld canlyniad eu gwaith caled. Fel ysgol rydyn ni'n hynod o falch o'n myfyrwyr i gyd ac yn eu cyflawniadau, ac hoffen ni longyfarch bob myfyriwr a dderbyniodd ganlyniadau heddiw."
 
Edrycha Ysgol Aberconwy ymlaen at groesawu myfyrwyr yn ôl i'r ysgol ac i'r chweched dosbarth ym mis Medi.
Mae disgyblion Ysgol Aberconwy yn dathlu graddau lefel A rhagorol ac mae 30% o'r canlyniadau hynny yn raddau A* ac A (neu gyfwerth).
 
Cafwyd perfformiad gwych gan Joseph Macmanus (A*, A*, A*, A*) Danielle Pinkerton (A, A, A, B) David Jones (A*, A*, A*) Helena Griffiths ac Anna Hughes (A*, A, A) a Megan Roberts a Chloe Taft Jones (A*, A*, B).
 
Mae nifer fawr o ddisgyblion yr ysgol yn edrych ymlaen i astudio ymhellach amrywiaeth eang o gyrsiau gradd cyffrous: Mathemateg, Cyfrifiadureg Gwyddonol, Troseddeg, Astudiaethau'r Cyfryngau, Dylunio a Ffasiwn, Dylunio Cychod a Crefft Pwerus a Gweleidyddiaeth mewn Prifysgolion ar hyd a lled y wlad megis Southampton, Llundain, Efrog, Warwick a Chaerdydd.
 
Llongyfarchwyd y disgyblion a'r staff gan y Pennaeth, Ian Gerrard. Dywedodd ei fod yn hynod falch o'r bobl ifanc gwych yma, rhai sydd wedi cyflawni eu llawn botensial ac sydd, yn awr yn symud ymlaen i astudio cyrsiau heriol a diddorol. Ychwanegodd "Dymunwn yn dda iddynt i'r dyfodol ac edrychwn ymlaen i glywed am unrhyw lwyddiant a ddaw iddynt yn y blynyddoedd i ddod."

Llongyfarchiadau i fyfyrwyr Tŷ Hiraethlyn yn Ysgol Aberconwy! O ganlyniad i’w hymdrechion diflino drwy’r flwyddyn i godi arian, llwyddwyd i gasglu £747 syfrdanol ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru.

Cyflwynodd Geneva Henson, Nina Rowlands ac Arran Shackleton yr arian a godwyd gan eu tîm tŷ i Medwyn Hughes.

Yn ôl Mr Hughes “Rydw i’n ddiolchgar tu hwnt am gefnogaeth y myfyrwyr hyn i’r ymgyrch i godi arian er mwyn sicrhau bod ein hofrenyddion yn parhau i hedfan. Fel elusen, rydym yn falch iawn fod Ysgol Aberconwy yn parhau i gadw’i chysylltiad ag Ambiwlans Awyr Cymru drwy godi arian, ac yn ddiolchgar iawn am y siec hon gan yr ysgol.”

Er mwyn dysgu mwy am Elusen Ambiwlans Awyr Cymru a sut y gallwch gymryd rhan, ewch i www.walesairambulance.com

Tudalen 1 o 5
Top