Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 
Dydd Gwener, 11 Tachwedd 2016 22:36

TAITH YR URDD I DISNEYLAND PARIS

Roedd Isabella Cutts, Rosie Krol a Sheree Evans yn ddigon lwcus i gael lle ar daith yr Urdd i Disneyland Paris ym mis Hydref!

Cawsant amser gwych! Diolch yn fawr i’r holl staff a fu’n gysylltiedig â’r daith gyffrous hon.

Dydd Llun, 17 Hydref 2016 20:14

MYFYRWYR YN LLYS Y GORON CAER!

Aeth ein myfyrwyr Seicoleg ar daith i Lys y Goron yng Nghaer ddydd Mercher Hydref 12ain – dyma’u hadroddiad.

Pan gyrhaeddom y llys, bu’n rhaid i ni fynd trwy wiriad diogelwch tebyg i’r un sydd mewn maes awyrennau. Cawsom wybod ymlaen llaw na fyddem yn cael mynd â ffonau symudol neu fagiau i’r llys, ac felly roeddem yn barod am hyn, ac aeth pawb ohonom trwodd heb ddim i’w ddatgan!

Ar ôl cael ein gwirio, dywedwyd wrthym i fynd i aros y tu allan i lys rhif 1. Arhosom am ychydig funudau nes i Glerc y Llys ddod allan a rhoi adolygiad byr o’r achos i ni ac wedyn ein cyflwyno i’r bargyfreithiwr a fyddai’n erlyn.

Yna, gofynnwyd i ni gymryd ein seddau yn oriel y cyhoedd ac esboniwyd wrthym beth oedd gwahanol ardaloedd yn y llys, gan gynnwys y fainc lle’r eisteddai’r barnwr a’r blwch lle mae’r diffynnydd yn sefyll (a elwir y doc).

Esboniwyd wrthym sut mae tystion yn cael eu trin a’r camau cymhleth a gymerir i’w hamddiffyn, yn enwedig rhag y diffynnydd, gan gynnwys rhoi llenni o amgylch y blwch tystion. Daeth y bargyfreithiwr i roi gwybodaeth i ni am yr achos ac i ddweud beth oedd yn debygol o ddigwydd pan fyddai’r sesiwn yn cychwyn.

Hebryngwyd y diffynnydd i mewn i’r llys a phan oedd pawb yn barod, daeth y barnwr i mewn a gofynnwyd i bawb godi, a dechreuodd y sesiwn ar ôl i bawb eistedd eto. Daeth y rheithgor i mewn nesaf, gan eistedd gyferbyn ag oriel y cyhoedd. Roedd y treial wedi cychwyn ers rhai dyddiau, ac yn awr cyflwynwyd fideo o’r tyst nesaf. Gwelsom ran gyntaf y fideo ac yna roedd rhaid i ni adael.

Ychwanegodd athrawes y grŵp ei bod yn falch iawn o’r myfyrwyr pan ddywedodd Clerc y Llys wrthi, ar ei ffordd allan, bod y myfyrwyr wedi ymddwyn yn arbennig a bod croeso iddynt ddod yn ôl unrhyw bryd!

Dydd Llun, 17 Hydref 2016 20:07

Milltiroedd At Elusen/Charity Miles

P’un a ydych yn rhiant, yn fyfyriwr neu’n aelod o’r staff – pam na wnewch chi ymuno â thîm Milltiroedd At Elusen Ysgol Aberconwy?

Mae’r App hwn yn eich galluogi i gael eich noddi ar ran elusennau penodol wrth gerdded, rhedeg, beicio a chymryd rhan mewn gweithgareddau eraill. Am bob milltir a deithiwch gan ddefnyddio’r App, gallwch ennill arian at Elusen (hyd at 25¢ y milltir wrth gerdded neu redeg, a hyd at  10¢ y milltir wrth feicio), yn amodol ar Gap cyffredinol.

Defnyddiwch y fformat hwn i gofnodi eich enw defnyddiwr : mae enw proffil pob MYFYRIWR fel a ganlyn: Joe Bloggs (9DM), STAFF: Mr. R Jones (AG) a RHIENI: Ms. Hughes (8CM-dosbarth tiwtor y mab/ferch).

Symudwch efo pwrpas!

Cewch hyd i dermau ac amodau pellach ar: http://charitymiles.org/terms.html

Dydd Mawrth, 14 Mehefin 2016 07:26

Y.A TV - Bennod 1

Dydd Llun, 27 Mehefin 2016 07:26

TŶ GOBAITH - DIWEDDARIAD

Heddiw (27/06) cyflwynodd myfyrwyr Blwyddyn 12 Crafnant, Emily Holt & Helena Griffiths, siec am £852.22 i Tŷ Gobaith. 

Tŷ Gobaith yw’r elusen y dewisodd Tŷ Crafnant ei chefnogi ac roeddent yn ddiolchgar iawn am y swm a godwyd. Mynegodd Beverly Bradley (gweler y llun uchod), sy’n gyfrifol am godi arian yn y cylch, ei diolch i bawb yn Ysgol Aberconwy am eu hymdrechion gwych.

Roedd Pennaeth Tŷ Crafnant, Miss Janette Hughes (ar dde eithaf y llun), yn falch iawn o’i Thŷ am godi swm anhygoel arall at yr achos teilwng hwn. Am fwy o wybodaeth neu i ganfod sut y gallwch gefnogi Tŷ Gobaith, cliciwch ar y cyswllt isod.

 

www.hopehouse.co.uk

Dydd Llun, 27 Mehefin 2016 07:26

SESIWN TYRBIN GWYNT STEM

Cymerodd 15 merch o Flwyddyn 8 & 9 ran mewn gweithdy tyrbinau gwynt yr wythnos ddiwethaf fel rhan o Wythnos Genedlaethol STEM. Mae’r cymhelliad Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg hwn yn anelu at roi cyfleoedd i bobl ifainc i ddatblygu sgiliau a chynyddu eu gwybodaeth a’u diddordeb yn y meysydd hyn.

Am fwy o luniau, agorwch yr atodiad.

Am fwy o wybodaeth am STEM, cliciwch ar y cyswllt isod.

 

www.stemnet.org.uk

Dydd Gwener, 01 Gorffennaf 2016 07:26

LLYSGENHADON IAITH YN HYRWYDDO ‘ITM’

Yn ystod hanner tymor yr haf eleni bu’r Llysgenhadon Iaith wrthi’n brysur yn cynnal cystadlaethau i hyrwyddo ieithoedd tramor modern o amgylch yr ysgol.  

Eu cam cyntaf oedd cynnal cystadleuaeth creu poster i ddisgyblion CA3. Gwahoddwyd disgyblion i ddylunio poster yn hysbysebu ein clybiau Almaeneg a Ffrangeg sy’n digwydd amser cinio bob Dydd Mercher a Dydd Iau. Derbyniodd pob ymgeisydd dystysgrif i ddangos eu bod yn cymryd rhan, ac fe’n calonogwyd gan nifer yr ymgeiswyr.

Yr enillwyr oedd:

1af Mia Rawling 8LLC

2il Elin Watson 8LLC

3ydd Stephanie Morris 9CC

Bydd eu gwaith yn cael ei osod o amgylch yr ysgol er mwyn hysbysebu ein clybiau iaith ar gyfer mis Medi.

 

Cliciwch ar y cyswllt isod i weld y posteri buddugol a’u dylunwyr!

 

Dydd Gwener, 08 Gorffennaf 2016 07:26

IEITHOEDD & DIWRNOD CHWARAEON

Yn eu hawydd i hyrwyddo ieithoedd tramor modern, penderfynodd Llysgenhadon Iaith Aberconwy gynnal cystadleuaeth ar gyfer pob disgybl nad oedd yn cymryd rhan yn nigwyddiadau’r bore ar ddiwrnod chwaraeon yr ysgol yr wythnos ddiwethaf. Gwahoddwyd grwpiau bach o ddysgwyr blwyddyn 8, 9 a10 i gynhyrchu erthyglau bach am ddiwrnod chwaraeon mewn gwahanol ieithoedd ac felly, tra roedd cystadleuwyr yn dangos eu campau ffitrwydd ar y trac, roedd ‘cystadleuwyr’ eraill yn dangos eu gallu academaidd ac ieithyddol yn y dosbarth.

Gwobr 1af – erthygl yn Ffrangeg gan Chloe Turner, Courtney Mobley & Kayleigh Murray – blwyddyn 10 (gweler y llun uchod)

2il wobr – erthygl yn Almaeneg gan Elizabeth Morgan, Chelsea Foulkes & Abbie Sutton – blwyddyn 10

3ydd wobr – erthygl yn Gymraeg gan Daniel Raybould a Kyle Roberts – blwyddyn 9

Llongyfarchiadau i’r enillwyr a diolch i’r holl fyfyrwyr a gymerodd ran.

Da iawn, gut gemacht, très bien!

Y Llysgenhadon Iaith a fu’n hyrwyddo’r gystadleuaeth hon oedd: April Ehlke-West, Alice Dyson, Thomas Wilson, Anthony North, Sebastian Evans, Nathan Jones (disgyblion blwyddyn 9)

 

Agorwch yr atodiad isod i weld pob un o’r enillwyr!

Dydd Llun, 11 Gorffennaf 2016 07:26

CYMRU, EWROP A’R BYD

CYMRU, EWROP A’R BYD 

Ddydd Llun 27ain o Fehefin 2016, trefnodd Routes into Languages ddigwyddiad ym Mhrifysgol Bangor ar destun ‘CYMRU, EWROP A’R BYD’. Mynychodd 35 o ddisgyblion Aberconwy pupils a ddewisodd barhau i astudio Iaith Ewropeaidd Fodern at safon TGAU ym mis Medi y digwyddiad hwn, ochr yn ochr â disgyblion o ysgolion eraill ledled Gogledd Cymru, o Gaergybi i Wrecsam. 

Yn dilyn croeso gan Bennaeth Ysgol Ieithoedd Prifysgol Bangor, cynigiwyd amrywiaeth o sesiynau gwybodaeth a gweithdai yn ystod y dydd, gan gynnwys gemau, gwybodaeth ddefnyddiol am astudio a gweithio yng Nghymru a thramor, sesiynau blasu ieithoedd yn Sbaeneg, Eidaleg a Mandarin, dawnsfeydd Tsieineaidd a chaligraffeg Tsieineaidd. Roedd ymddygiad a chyfranogiad pob myfyriwr yn glod i Ysgol Aberconwy, a chafodd bawb ddiwrnod i’r brenin. Diolch i Routes in to Languages am drefnu’r digwyddiad a’n gwahodd ni yno.

Dydd Mercher, 31 Awst 2016 07:26

DIWEDDARIAD AM YR AMBIWLANS AWYR

Cyflwynodd Tŷ Hiraethlyn siec o £761.85 i’w elusen ddewisedig, sef Ambiwlans Awyr Cymru. Dywedodd Mr Tony Wilkinson (Pennaeth Tŷ Hiraethlyn) ei fod yn falch iawn o’r holl ddisgyblion a gymerodd ran mewn trefnu’r digwyddiadau er mwyn codi’r arian. Roedd y gweithgareddau’n cynnwys Disgo, rafflau, stondinau a diwrnod dim gwisg ysgol. Pan gyflwynwyd y siec, dywedodd Mr Medwyn Hughes (AAC) ei fod wrth ei fodd ag ymdrechion y disgyblion a mynegodd ei obaith y byddai hyn yn arwain at berthynas hir a llwyddiannus rhwng Tŷ Hiraethlyn ac Ambiwlans Awyr Cymru.

 

 

 

Dydd Mercher, 31 Awst 2016 07:26

LLWYDDIANT YN YR ARHOLIADAU SAFON UWCH

Mae myfyrwyr a staff Ysgol Aberconwy yn dathlu’r canlyniadau Safon Uwch gorau erioed, gyda graddau A/A* (neu rhai cyfatebol) yn ffurfio 30% o’r holl ganlyniadau 66% o’r grŵp blwyddyn yn dathlu o leiaf un radd A.

Enillodd Rebecca Caulfield (A*, A, A), Ieuan Hennessy (A*, A*, A, B), Josh Hunt (A*, A, A, B) a Matthew Williams (A*, A*, A*, A, C) ganlyniadau eithriadol. Mae 95% o’r myfyrwyr wedi cael eu derbyn gan eu dewis cyntaf o Brifysgol ac yn barod i gychwyn ar amrywiaeth o gyrsiau gradd sy’n cynnwys Eidaleg ac Ieithyddiaeth ym Mangor, Peirianneg Fecanyddol yng Nghaerfaddon a Pheirianneg Awyrofod yn Abertawe. Dywedodd y Pennaeth, Ian Gerrard, ei fod yn falch iawn o’r grŵp o bobl ifainc eithriadol a oedd wedi cyflawni eu potensial ac a oedd bellach yn symud ymlaen i astudio cyrsiau diddorol a heriol. Ychwanegodd: “Rydym yn dymuno pob llwyddiant iddynt ar gyfer y dyfodol ac yn edrych ymlaen at glywed am eu llwyddiant yn y blynyddoedd i ddod.”

Dydd Mawrth, 17 Mai 2016 21:53

ATHRAWON YN CWBLHAU HANNER MARATHON CAER!

Llongyfarchiadau i bedwar aelod o’n staff a gymerodd ran yn Hanner Marathon Caer ar Ddydd Sul (Mai 15fed).

Roedd Mrs Moynihan, Miss Jones, Mr Howe a Mr Forster ymhlith y 5000 o redwyr a fynychodd y digwyddiad blynyddol. Cawsant gwmni cymeriadau rhyfeddol fel Capten America, jiráff a Flash Gordon, ac roedd y staff yn fodlon iawn â’u hamserau, gan lwyddo i chwalu ambell i amser gorau personol, er gwaetha’r gwres tanbaid!

Da iawn pawb!

Tudalen 1 o 3
Top