Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Eleni, bu Mrs Jones yn gweithio yn agos gyda grwp MAaTh blynyddoedd 8 a 9, ac ynghyd â Miss Veale a Mrs Ohlsson cafodd y disgyblion sialens i drefnu o fewn eu dosbarthiadau i gasglu bwyd tuag at Fanc Bwyd Conwy. Heddiw, bu 4 o'n disgyblion i Fae Colwyn i gludo'r bwyd. Y disgyblion oedd Sophie Parry a Nina Rowlands o flwyddyn 9 a Daniel Hawkins a Chloe Williams o flwyddyn 8. Rydym ni fel ysgol a'r banc bwyd yn gwerthfawrogi gwaith caled y disgyblion. Diolch i bawb a wnaeth roddi. 

Dydd Llun, 10 Rhagfyr 2018 09:54

Sêr Codi Arian ar gyfer Plant mewn Angen

Mae myfyrwyr Ysgol Aberconwy wedi rhagori unwaith eto drwy chwalu eu targed codi arian ar gyfer Plant mewn Angen BBC 2019. Roedd yr ysgol gyfan yn ferw o gyffro yn ystod yr wythnos yn arwain at Ddiwrnod Plant mewn Angen 2019, gydag amrywiaeth o weithgareddau codi arian wedi’u trefnu gan staff a myfyrwyr.

Mae’n amhosibl i sôn am bawb yn unigol a’u gorchestion codi arian, ond rhaid cyfeirio’n arbennig at ymdrechion rhyfeddol rhai o’n prif godwyr arian eleni.  

Ym mlwyddyn 8 yn unig, cawsom…

  • Alexi Walker a Lydia Roberts a drefnodd sesiwn torri gwallt noddedig ac yna roi eu gwallt i’r ‘Little Princess Trust’
  • Abby Battles a drefnodd amrywiaeth o deithiau cerdded noddedig
  • Hannah Royle a lwyddodd i gynnal tawelwch noddedig am 24 awr

Rhaid canmol hefyd y naw aelod o’r staff a lwyddodd i gwblhau Hanner Marathon Conwy ac i Rachel Moynihan am godi mwy na £100!

Yn ogystal, cawsom ddiwrnod dillad eich hun lle daeth rhai o’r myfyrwyr i’r ysgol mewn gwisg ffansi, ‘bake off’ i’r staff ac amrywiaeth o stondinau a chystadlaethau cyffrous yn y stiwdio ddrama ddydd Gwener Tachwedd 16eg, a drefnwyd ac a gynhaliwyd gan ein myfyrwyr.

Dywedodd Rhydian Jones, Cyfarwyddwr Dysgu ar gyfer lles a ABCI,

“Unwaith eto eleni rydw i wedi rhyfeddu at haelioni a menter cymuned gyfan Ysgol Aberconwy, wrth iddynt godi arian at achos mor werth chweil.

Mae natur ofalgar yr ysgol wedi dod i’r amlwg a bydd yr arian a godwyd yn mynd tuag at helpu i drawsnewid bywydau plant a phobl ifanc difreintiedig ledled y DU. 

Cawsom hwyl yn cefnogi Plant mewn Angen y BBC ac mae gwybod ein bod ni wedi codi £2,351.15 yn deimlad gwych. Nawr rydym yn edrych ymlaen at weld pa syniadau codi arian mentrus sydd gan gymuned Ysgol Aberconwy ar gyfer ein helusen lleol yn y Flwyddyn Newydd!”

Da iawn pawb a drefnodd weithgaredd codi arian ac a gyfrannodd arian tuag at achos mor deilwng.

Dydd Llun, 26 Tachwedd 2018 11:01

Ein Miliwnydd Chwe Miliwn o Eiriau Cyntaf!

Yn Ysgol Aberconwy, mae pob myfyriwr yn yr ysgol is yn treulio 20 munud bob dydd yn darllen fel rhan o’r Rhaglen Darllenwyr Carlam.

Mae’r rhaglen wedi’i chynlluio i ganiatáu i fyfyrwyr fod yn gyfrifol am eu harfer darllen eu hunain, gan y gallant ddewis eu llyfr eu hunain, ar eu lefel eu hunain a’i ddarllen ar ar eu cyflymder eu hunain. Ar ôl gorffen y llyfr, mae’r myfyriwr yn cwblhau cwis arlein a gynlluniwyd i roi prawf ar eu dealltwriaeth o’r llyfr y maent newydd ei ddarllen.

Canfuwyd bod myfyrwyr sy’n cymryd rhan yn y Rhaglen Darllenwyr Carlam yn cael mwy o bleser wrth ddarllen a bod eu darllen yn gwella.

Mae’r rhaglen hefyd yn annog myfyrwyr i weithio’u ffordd i fyny’r siart Miliwnydd Darllenwyr Carlam yn yr ysgol, gydag un myfyriwr yn chwalu recordiau ysgol blaenorol drwy ddod yn filiwnydd chwe miliwn o eiriau cyntaf Ysgol Aberconwy!

Llongyfarchiadau i Keira Williams am gyrraedd ychydig dros chwe miliwn o eiriau ar ddiwedd y tymor diwethaf.

Dywedodd Stella Edwards, Llyfrgellydd a Chydlynydd Darllenwyr Carlam Ysgol Aberconwy, “Mae gweld myfyrwyr yn cymryd yr amser i eistedd i lawr gyda llyfr yn wych. Mae darllen nid yn unig yn helpu eu sillafu a’u gramadeg ond hefyd yn gwella’r eirfa maent yn ei defnyddio ym mhob pwnc. Bob dydd rwy’n diweddaru ein siart Miliwnydd Darllenwyr Carlam yn yr ysgol, mae’n wych olrhain cynnydd ein myfyrwyr.”

Dydd Mawrth, 13 Tachwedd 2018 12:21

We Will Rock You The Musical

Dydd Mercher, 10 Hydref 2018 12:33

Ysgol uwchradd leol yn cyflwyno siec i RNLI Conwy

Fore heddiw (Dydd Mercher, Hydref 10fed), gwahoddwyd gwirfoddolwyr o RNLI Conwy i Ysgol Aberconwy i dderbyn siec am £1721.20.

Yn ystod wythnosau olaf tymor yr haf, enwebodd Ysgol Aberconcwy RNLI Conwy fel eu helusen ddewisol ar gyfer y flwyddyn, ac ar ôl wythnosau o godi arian, codwyd cyfanswm anhygoel o £1,721.20. Bu’r ysgol uwchradd leol, a leolir ar lannau Afon Conwy, yn brysur yn trefnu amrywiol ddigwyddiadau.

Y prif ddigwyddiadau oedd dwy daith gerdded noddedig, y ddwy ohonynt yn mynd heibio’r orsaf bad achub, gan roi cyfle i weld yr orsaf a’n bad achub RNLI.

Gan siarad yn ystod y cyflwyniad, dywedodd David Jones, Dirprwy Awudurdod Lansio Gwirfoddol, “Rydym yn ddiolchgar iawn am y rhodd hon ac am ymdrechion yr ysgol. Heb roddion o’r fath, ni fyddem yn gallu cyflawni ein gwaith o achub bywydau”.

Mae’r RNLI bellach wedi gwneud cysylltiadau agos â’r ysgol, ac wedi cynnig dod i’r ysgol yn y dyfodol i siarad am ddiogelwch, yn ogystal â chynnig ymweliadau â’n gorsaf bad achub.

Yn y llun: (chwith i’r dde) Mr Rhydian Jones, David Howard (Swyddog Gweinyddol Bad Achub), Mr Ian Gerrard (Pennaeth), Myfanwy Jones (Swyddog Ymweliadau â’r Bad Achub – RNLI Llandudno), Danny-Lee Davies (Llyw/LPO), David Jones (Dirprwy Awdurdod Lansio Gwirfoddol), Alan Flood (Llyw/LPO)  a disgyblion o Ysgol Aberconwy.

Ceir rhagor o fanylion am ymdrechion yr ysgol i godi arian yma: https://rnli.org/news-and-media/2018/july/21/local-secondary-school-raises-lifesaving-funds-for-conwy-rnli

Mae  Canoe Theatre a Theatrau Sir Gâr yn dod â’u perfformiad Dementia-Gyfeillgar diweddaraf i lwyfan Ysgol Aberconwy Ddydd Llun Hydref 8fed am 2.15pm i gefnogi pobl sy’n byw gyda Dementia a’u teulu a’u ffrindiau.

Mae myfyrwyr Ysgol Aberconwy wedi bod yn gweithio gyda Rhian Cadwaladr fel rhan o’r Cynllun Hyrwyddwyr Ifanc, a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Maent wedi bod yn gyfrifol am farchnata a hyrwyddo’r perfformiad hwn i helpu adeiladu eu hyder a’u hunan-barch. Dywedodd Rhian, “Mae’n gyfle gwych i bobl ifanc gymryd cyfrifoldeb ac ymgysylltu â’u cymuned leol, gan ddysgu am Dementia ar yr un pryd.”

Yn ôl Cymdeithas Alzheimer’s mae 800,000 o bobl yn byw gyda Dementia yn y DU, sy’n cyfateb i 1 ym mhob 14 o bobl dros 65 oed. Mae’r perfformiad o ‘This Incredible Life’ gan Alan Harris yn para am 90 munud ac yn seiliedig ar fywyd yn y 60au a’r 70au. Mae’r perfformiad Dementia-Gyfeillgar yn eich galluogi i fwynhau diwrnod allan gyda’ch anwyliaid ac yn annog pobl sy’n byw gyda neu’n profi Dementia i ddod at ei gilydd mewn amgylchedd anffurfiol.

Trefnwyd diwrnod llawn o weithgareddau ar gyfer Dydd Llun Hydref 8fed ac fe’ch gwahoddir i ddod draw a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithdai cymdeithasol a hamddenol. Gan ddechrau am 10am cynhelir sesiwn Cyfeillion Dementia gyda Chymdeithas Alzheimer, lle gallwch ddysgu mwy am Dementia a’r ffyrdd bach y gallwch helpu eich anwyliaid a allai fod yn dioddef o Dementia.

Am 12:30, gallwch gymryd rhan mewn sesiwn canu mewn grŵp, sy’n dod â phobl gyda Dementia at ei gilydd mewn ffordd gyfeillgar. Yn dilyn hyn darperir cinio ysgafn, tra byddwch yn mwynhau perfformiad gan fyfyrwyr Ysgol Aberconwy.

Ar ôl bore llawn gweithgareddau a gweithdai gallwch eistedd yn ôl, ymlacio a gwylio’r perfformiad theatr Dementia-Gyfeillgar o ‘This Incredible Life’. Bydd digon o le rhwng y seddau i ganiatáu i bobl fynd a dod yn ôl yr angen, a bydd lluniaeth ar gael drwy gydol y perfformiad hefyd.

Mae sesiynau’r bore yn rhad ac am ddim ac nid oes angen archebu. Os hoffech wylio’r perfformiad Dementia-Gyfeillgar o ‘This Incredible Life’ mae tocynnau’n costio £7.50 am bob person ac ar gael ar y diwrnod, neu gallwch archebu ymlaen llaw drwy ffonio Ysgol Aberconwy ar 01492 593243.

Am fwy o wybodaeth os gwelwch yn dda cysylltwch â Rhian Cadwaladr ar 07818 424283.

Dydd Iau, 23 Awst 2018 09:38

Llwyddiant TGAU eang

Mae disgyblion Ysgol Aberconwy wedi llwyddo gyda chyflawni rhai o ganlyniadau gorau yn hanes yr ysgol. Mae’r nifer o ddisgyblion sydd wedi llwyddo i gael 5 gradd A* / A wedi bron ‘i ddyblu gyda perfformiad yn yr arholiad iaith Cymraeg yn gryf iawn.

Mae’r prifathro Ian Gerrard yn canmol gwaith caled ac ymdrech y disgyblion a’r staff: “rydyn ni’n falch iawn o lwyddiant yr holl ddisgbylion mewn amryw o bynciau academaidd traddodiadol fel Gwyddoniaeth, Sbaeneg, Addysg Gorfforol ag Almaeneg yn ogystal a phynciau galwedigaethol fel Peirianneg, Cerbyd Modur a Thrin Gwallt. Mae hi mor bwysig ein bod ni yn cynnig cwricwlwm sydd yn cwrdd a gofynion a diddordeb pawb.”

Mae’n rhaid estyn llongyfarch arbennig i April Ehlke-West, Jack Jones, Charlotte Lewis, Bethan Slocombe, Isabelle Williams ar lwyddo i gael o leiaf 9 gradd A/A*.

Mae disgyblion Ysgol Aberconwy nawr yn edrych ymlaen at y cam nesaf yn ei siwrnai gyda niferoedd mawr yn dychwelyd i astudio yn y chweched dosbarth.

Mae myfyrwyr Ysgol Aberconwy yn dathlu canlyniadau Lefel A rhagorol gyda pob myfyriwr yn llwyddo i gael mynediad i'r brifysgol neu gyrfa o’u dewis.

Bydd un o brif ddisgyblion yr Ysgol, Daniel Verburg, un o fyfyrwyr mwyaf llwyddianus gwyddoniaeth yr ysgol, yn mynd i Brifysgol Keele i astudio Biocemeg. Mae Aidan Kelly, myfyriwr gwyddoniaeth blaenllaw arall, yn mynd at y sêr ac yn ymestyn ei sgiliau ffiseg a chemeg ymhellach trwy astudio Astroffiseg ym Mhrifysgol Caerlŷr.

Bydd James Hutin, a gymerodd rannau arweiniol yn sioe gerdd a dramâu yr ysgol trwy gydol ei amser yn Ysgol Aberconwy, yn dechrau gradd yn y Celfyddydau Perfformio i lawr ym Mryste; ei gam nesaf wrth gyflawni ei uchelgais gydol oes o fod yn actor.

Bydd Chloe Edwards Boughey, a ddilynodd gwrs Btec yn y Cyfryngau, yn cymryd ei cham nesaf trwy astudio Cynhyrchu Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Edge Hill o fis Medi.

Bu’r Prifathro Ian Gerrard, yn llongyfarch yr holl fyfyrwyr a staff ar eu canlyniadau a dymunodd y gorau iddyn nhw ar gyfer eu dyfodol. Dywedodd, "Rwy'n falch iawn o lwyddiannau ein myfyrwyr eleni ac rwy'n cael fy annog i weld bod ein pobl ifanc ledled y DU yn dilyn dewis mor eang ac amrywiol o gyrsiau."

Mae’r myfyrwyr bellach yn edrych ymlaen i astudio amrywiaeth eang o gyrsiau gradd cyffrous yn ogystal â'r uchod, megis: Polisi Cymdeithasol, Dylunio Cynnyrch mewn Diwydiant, Daearyddiaeth, Animeiddio, Rheoli Digwyddiadau, Gwleidyddiaeth ac Astudiaethau Byd-eang mewn prifysgolion ledled y DU o Efrog i Winchester a Bryste i Nottingham.

Dydd Iau, 17 Mai 2018 10:01

Cyfarpar Achub Bywyd yn Ysgol Aberconwy

Gall ataliad ar y galon ddigwydd ar unrhyw adeg, yn unrhyw le. Oeddech chi’n gwybod … y gallai saith allan o bob 10 o bobl sy’n dioddef ataliad ar y galon oroesi, pe baent yn cael triniaeth diffibriliwr o fewn y pum munud cyntaf!

Yma yn Ysgol Aberconwy rydym yn falch o gyhoeddi, yn sgil ymdrechion i godi arian, rhodd gan Wasanaethau Hamdden Conwy ac ariannu cyfatebol gan Gronfa Goffa Sam Standerwick, ein bod wedi prynu nid yn unig un, ond DAU ddiffibriliwr.

Sefydlwyd Cronfa Goffa Sam Standerwick er cof am Sam Standerwick i helpu CRY (Cardiac Risk in the Young) i leihau amlder marwolaeth sydyn pobl ifainc oherwydd trawiad ar y galon. Mae’r arian a godwyd wedi ein galluogi i brynu’r ddau ddiffibriliwr drwy’r gronfa goffa ac mae ein diolch yn fawr i Adrian Standerwick am gyflwyno’r ddau ychwanegiad newydd i’r ysgol yn bersonol.

Meddai Adrian, tad Sam a sylfaenydd y gronfa goffa, “Rwy’n falch iawn fy mod i’n gallu cyflwyno dau beiriant achub bywyd i Ysgol Aberconwy. Mae’n hynod bwysig ein bod ni’n sicrhau bod pawb yn ymwybodol o Cardiac Risk in the Young, a byddaf yn dal ati i weithio tuag at hynny. Ond mae gallu helpu i ariannu peiriannau fel hyn hefyd yn gyflawniad gwych i’r gronfa goffa. Rydym yn gobeithio na fydd byth eu hangen arnoch, ond mae’n dda i wybod bod dau yn yr ysgol, sy’n cynnwys bron i 800 o bobl ifainc, felly os bydd angen gellir eu defnyddio ar unwaith, gyda’r posibilrwydd o achub bywyd person ifanc.”

Dywedodd Mr Jones, Athro yn Ysgol Aberconwy, “Mae cael nid un ond dau beiriant achub bywyd yma yn Ysgol Aberconwy yn dyst nid yn unig i waith gwych Cronfa Goffa Sam Standerwick ond hefyd i ymroddiad y disgyblion a ymdrechodd mor galed i godi arian! Mae’n rhaid sôn am Sam McKinley a gododd £120 ar ei ben ei hun. Rydym yn hynod falch o’r holl ddisgyblion a helpodd i godi cymaint o arian â phosibl. Mae cael dau beiriant ar safle’r ysgol yn newyddion gwych, nid yn unig i’r ysgol ond hefyd i’r gymuned leol.”

Bydd un diffibriliwr yn cael ei leoli yn nerbynfa’r ysgol, a’r llall yn neuadd chwaraeon yr ysgol, a ddefnyddir hefyd gan y cyhoedd y tu allan i oriau ysgol.

Am fwy o wybodaeth am Cardiac Risk in the Young os gwelwch yn dda ewch i… www.c-r-y.org.uk neu i weld sut y gallwch helpu Cronfa Gymorth Sam Standerwick, ewch i … www.c-r-y.org.uk/sam-standerwick

Dydd Mawrth, 08 Mai 2018 09:03

Gwobr Gyrfaoedd ar gyfer Ysgol Aberconwy

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod wedi derbyn y wobr nodedig, Marc Gyrfa Cymru am yr ail waith.

Dyfarnwyd y wobr, sy’n cydnabod ymrwymiad i wella ansawdd yn barhaus mewn sefydliad addysgol, i Ysgol Aberconwy am ein hymrwymiad a’n brwdfrydedd wrth baratoi a chefnogi pobl ifanc i ymuno â’r byd gwaith neu barhau â’u haddysg.

Gan weithio ochr yn ochr â’r tîm yn Gyrfa Cymru, aethom ati i gynnal archwiliad o’n cwricwlwm gyrfaoedd a byd gwaith a nodi meysydd i’w gwella, gan arwain at lunio cynllun datblygu.

Bydd y cynllun yn ein helpu i baratoi a chefnogi myfyrwyr i symud yn llwyddiannus i fyd gwaith, hyfforddiant neu addysg bellach ac yn helpu i leihau nifer y bobl ifanc a allai fod yn ddi-waith.

Meddai Lesley Sewell, y Pennaeth Cynorthwyol: “Mae Ysgol Aberconwy wrth ei bodd o fod wedi ennill Marc Gyrfa Cymru eto, mewn cydnabyddiaeth o’n hymrwymiad i gefnogi pob disgybl a rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth iddynt allu symud yn rhwydd i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant ar ôl cyrraedd 16 oed. Rydym yn ddiolchgar iawn i Gyrfa Cymru am eu cymorth drwy gydol y broses ail-achredu, yn ogystal â’r gwaith amhrisiadwy a wneir ar sail un i un ac mewn grwpiau drwy gydol y flwyddyn. Rydym fel ysgol yn edrych ymlaen at weithio mewn partneriaeth â Gyrfa Cymru yn y dyfodol.”

Gan siarad am gyflawniad yr ysgol, dywedodd Rhian Lloyd Thomas, Rheolwr Ardal Gyrfa Cymru:  “Mae hyn yn gyflawniad rhagorol ac yn dangos yn glir bod pobl ifanc Ysgol Aberconwy yn cael y cymorth sydd ei angen i’w helpu i ganfod a pharatoi ar gyfer y byd gwaith yn ogystal â’u helpu i wneud penderfyniadau gwybodus a realistig am eu dyfodol.”

I gael gwybodaeth bellach am Farc Gyrfa Cymru ewch i www.careerswales.com

Dydd Mawrth, 08 Mai 2018 08:47

Disgyblion yn mynd ar daith Arthuraidd

Mae disgyblion o Ysgol Aberconwy wedi bod ar daith ‘Arthuraidd’, i ymchwilio’r grefft o ddweud stori.

 hithau’n ‘Flwyddyn Chwedlau’ Cymru, gwahoddwyd nifer o ddisgyblion Ysgol Aberconwy i gymryd rhan ym mhroject Cwest gan Ganolfan Astudiaethau Arthuraidd Prifysgol Bangor, er mwyn datblygu anturiaethau digidol cyfoes.

Gweithiodd y grŵp dros gyfnod o wyth wythnos, mewn sesiynau yn eu hysgol ac yn ystod ymweliadau â’r Brifysgol. Y nod oedd ymchwilio i chwedlau a chwestiau drwy wahanol ffyrdd o adrodd straeon, a’r gwahanol gyfryngau y gellir eu defnyddio.

Wrth ymweld â’r Brifysgol, bu i’r disgyblion gyfarfod â’r Athro Raluca Radulescu o Ysgol Saesneg y Brifysgol. Mae’r Athro Radulescu yn arbenigwr ar lenyddiaeth Arthuraidd, a chyflwynodd i’r disgyblion i rai o chwedlau Arthur. Buont hefyd yn gweld rhai o’r llawysgrifau canoloesol a’r llyfrau prin ysblennydd sydd yn Archifau a Chasgliadau Arbennig y Brifysgol.

Bu Gillian Brownson yn arwain y Grŵp drwy weithgareddau amrywiol gan gynnwys adrodd straeon rhyngweithiol, gemau theatr, gweithdy ysgrifennu a dyddiaduron ar ffurf fideo. Roedd y rhain i gyd yn herio’r pobol ifanc i feddwl am y syniad o gwest, fel y gwelir yn chwedloniaeth Arthuraidd a sut mae’r un strwythur i’w chael yn ein cyfryngau poblogaidd heddiw.

Bu Gillian Brownson, sy’n Ymarferydd Theatr yn y Gymuned ac yn ysgrifennydd a storïwr profiadol, yn arwain y grwpiau drwy amryfal weithgareddau creadigol – gan gynnwys gweithdai ysgrifennu a pherfformio, creu dyddiaduron fideo, ayyb – er mwyn herio’r disgyblion i feddwl am y dulliau gwahanol y gwelir elfennau o’r Chwedlau Arthuraidd ar waith heddiw. Cafwyd cymorth hefyd gan Kate Stuart, myfyrwraig Ymchwil yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau, a fu’n helpu gyda defnydd appiau ar gyfer dweud stori ar ffurf ddigidol.

Wedi iddynt greu baneri, tariannau a thyngu ‘llw o gyfeillach’ i’w gilydd, bu’r disgyblion yn ymgymryd â’r appiau digidol ac gweithio mewn grwpiau bychain er mwyn creu nifer o gwestiau gwreiddiol a oedd wedi eu hysbrydoli gan y chwedlau yn Archifau’r Brifysgol.

Meddai Gillian Brownson: “Gwelais hyder y plant a’u diddordeb mewn straeon yn cynyddu yn ystod yr wyth wythnos. Roedden nhw’n dechrau deall beth oedd hanfodion stori dda, ac roedd hyn yn amlwg yn y straeon a rannwyd ganddyn nhw ar ddiwedd y project. Roedd rhai storïwyr naturiol yn eu plith a chafwyd cwestiau anhygoel yn ymwneud ag arwyr mytholegol a modern.”

Dywedodd Richard Burrows,  Prifathro Cynorthwyol yn Ysgol Aberconwy:

“Mae’r project yma wedi bod yn gyfle cyffrous i’n disgyblion. Maent wedi gweithio gydag artist sydd yn adrodd straeon, arbenigwr mewn cyfryngau digidol ac Athro llenyddiaeth Ganoloesol. Mae’r cyfuniad o arbenigeddau a chreadigrwydd yn gyffrous ynddo’i hun: mae wedi ymddiddori ac ysgogi’r grŵp ac maent yn ymchwilio eu straeon mewn sawl ffurf ddiddorol ac annisgwyl. Cefais y pleser o fynd gyda nhw ar eu hymweliad i Brifysgol Bangor. Cawsom groeso cynnes ac roeddwn yn synhwyro cynnydd yn eu disgwyliadau. Roedd yr ymweliad â’r Ganolfan Arthuraidd yn wych iddynt ac roedd cael eu cyflwyno i gymaint o lyfrau arbennig gan Lyfrgellydd y Brifysgol yn rhoi teimlad o werth iddynt, ac roedd yn cyfleu pwysigrwydd stori. Rwy’n edrych ymlaen at ail hanner y project.”

Meddai’r Athro Raluca Radulescu, Cyfarwyddwr y Ganolfan Astudiaethau Arthuraidd:

“Roedd chwedlau Arthuraidd yn boblogaidd ledled Ewrop am gannoedd o flynyddoedd, ac er ein bod efallai yn meddwl bod diddordeb yn y straeon wedi pylu, a dweud y gwir, mae’r straeon yn ddiamser ac yn parhau hyd heddiw. Mae nifer o’r un strwythurau stori, fel y cwest, i’w gael mewn sawl ffurf gyfoes ar ddweud stori, boed drwy ffilm, deledu neu gyfrwng digidol.

Y syniad tu cefn i broject Cwest oedd dangos i bobl ifanc bod straeon yn medru bod yn berthnasol i’w bywydau, a thrwy eu hannog i gymryd rhan mewn gweithgareddau gwahanol, i gynyddu eu diddordeb mewn darllen ac adrodd stori.”

“Ein bwriad yw dysgu o brofiad y project a chynnig mwy o brojectau fel hyn i ddisgyblion eraill, sydd yn datblygu sgiliau llythrennedd traddodiadol a hefyd y gallu i ‘ddarllen’ y straeon sydd o fewn cyfryngau eraill fel ffilm, teledu a chyfryngau cyfoes,” ychwanegodd.

Yn ogystal â bod yn ganolbwynt rhyngwladol ar gyfer cyfnewid ymchwil ym maes astudiaethau Arthuraidd, mae’r Ganolfan Arthuraidd ym Mhrifysgol Bangor hefyd yn cynnal nifer o weithgareddau cymunedol, gan gyflwyno i’r hen a’r ifanc y chwedlau Arthuraidd.

Mae gan y Ganolfan fynediad at gasgliad sydd heb ei ail ac sy’n cynnwys argraffiadau prin a astudiaethau Arthuraidd. Mae’r casgliad wedi ei ymestyn gyda rhoddion preifat a gychwynnodd hyd yn oed cyn sefydlu Llyfrgell y Brifysgol, ac sydd wedi parhau i dyfu drwy waith ysgolheigion a gofal llyfrgellwyr Bangor o’r stoc.

Cyllidwyd gan Gyfrif Cyflymu Effaith (IAA) yr ESRC ym Mhrifysgol Bangor.

Mae grŵp o ferched chweched dosbarth o Ysgol Aberconwy wedi ennill £500 ar gyfer yr ysgol a £50 yr un drwy ennill gwobr ‘Project Gwerthfawrogiad Gorau o Ynni’ dan nawdd Horizon, yn Seremoni Wobwyo EESW (Cynllun Addysg Peirianneg Cymru) yn Venue Cymru. Sefydlwyd Gwobrwyon EESW i annog pobl ifainc i ystyried peirianneg fel gyrfa.

Ar ôl chwe mis o waith caled, yn cynnwys dau ddiwrnod o weithdai gan EESW yng Ngholeg Llandrillo a’u cynorthwyodd i ddatblygu eu syniadau a’u project, cynrychiolodd Alen King, Kara Michael, Mim Allardice, Nicole Coulson a Ruth Dean Ysgol Aberconwy yn Ffair Big Bang, gyda’u project Dŵr Egni Niwtral a Thrin Dŵr Gwastraff. Curodd y merched 24 o ysgolion/colegau eraill yng Ngogledd Cymru i ennill un o’r pum categori o wobrywon.

Uchelgais Dŵr Cymru yw bod yn egni niwtral erbyn 2050, sy’n golygu bod y defnydd o egni yn hafal â’r egni a gynhyrchir gan y cwmni. Fel grŵp, gweithiodd y merched mewn partneriaeth â’r Peiriannydd Cemegol Ben Burggraff o Ddŵr Cymru, gan weithio tuag at yr un nod, sef troi’n egni niwtral. Gan weithio’n galed a dangos ymroddiad ac ymrwymiad, treuliodd y grŵp amser yn ystod ac ar ôl ysgol yn cynhyrchu system ac app graddio dŵr gan awgrymu cymwysiadau ar gyfer cartrefi, er mwyn cyflawni eu nod o fod yn egni niwtral.

Esboniodd disgybl a rheolwr project Ysgol Aberconwy, Mim Allardice, “Mae bod yn rhan o broject mor bwysig â hwn wedi bod yn hynod fuddiol i’n hastudiaethau. Nid yn unig yr ydym wedi dysgu i gydweithio fel grŵp ar faterion go iawn, cawsom hefyd brofiad o gefnogi Dŵr Cymru wrth iddynt weithio tuag at eu nod o fod yn egni niwtral erbyn 2050. Mae pawb ohonom yn falch ein bod ni wedi cymryd rhan yn y project hwn, ac rydym yn edrych ymlaen at weld y gwelliannau a wneir gan Ddŵr Cymru.”

“Yn bendant, teimlais ias o falchder pan enillodd y merched y wobr. Mae’n dangos nid yn unig eu gwaith caled ond hefyd yr atebion maent wedi eu cynhyrchu wrth weithio ochr yn ochr â sefydliad allanol fel Dŵr Cymru,” meddai Mrs Cohen, Pennaeth Gwyddoniaeth Ysgol Aberconwy.

Dywedodd Ben Burggraaf, rheolwr Gweithrediadau Ynni Dŵr Cymru: “Bu’n bleser mawr gweithio gyda’r myfyrwyr ar y project hwn. Mae eu brwdfrydedd a’u hangerdd dros y project wedi bod yn ysbrydoliaeth, ac roedd hi’n wych eu gweld yn gweithio trwy atebion posibl i rai o’r heriau gwirioneddol a wynebwn sy’n gysylltiedig ag ynni. Edrychaf ymlaen at rannu’r canlyniadau a syniadau’r myfyrwyr gyda’m cydweithwyr.”

Mae Dŵr Cymru yn parhau i groesawu ysgol wahanol bob blwyddyn gan roi cyfle i fyfyrwyr brofi peirianneg broffesiynol yn y gweithle trwy brojectau pwrpasol.

Tudalen 1 o 6
Top