Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Hoffem ddiolch i berfformwyr Collingwood Learning a gyflwynodd ‘Mirror Mirror’ i ddisgyblion Blwyddyn 8 heddiw.

Mae’r rhaglen theatr a gweithdy newydd hwn yn mynd i’r afael â Chamfanteisio’n Rhywiol ar Blant (CSE) ac yn galluogi myfyrwyr i ddysgu beth yw CSE, sut mae paratoi rhywiol yn digwydd, sut y gallant ddiogelu eu hunain a sut y gallant gael cymorth.

Mae’r project yn cael ei gyflwyno mewn ysgolion ledled Gogledd Cymru ac yn cael ei noddi gan Fwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru, mewn partneriaeth â Phroject Gwella Barnardo’s.

Am ragor o wybodaeth ewch i www.collingwoodlearning.co.uk 

Dydd Mercher, 13 Medi 2017 09:54

Y FRECH GOCH: YR HYN Y MAE ANGEN I CHI EI WYBOD

Yn dilyn llawer o achosion o’r frech goch yn Ewrop ac achosion llai yn lleol yng Nghasnewydd a Thorfaen, rydym yn codi ymwybyddiaeth ar frys o bwysigrwydd brechu pobl ifanc rhag cael y frech goch. Mae’n bwysig bod staff, myfyrwyr a phlant sy’n dychwelyd i’r ysgol ar ôl gwyliau’r haf wedi cael dau ddos o’r brechiad MMR.

Dathlodd myfyrwyr Ysgol Aberconwy eu llwyddiannau TGAU eleni. Ymwelodd BBC Radio Wales â'r ysgol i ymuno â hwy yn eu dathliadau ac i brofi ymateb y myfyrwyr wrth iddynt ganfod eu graddau.
 
Nododd Ruth Dean, "Roeddwn i mor nerfus am dderbyn fy nghanlyniadau ac roedd eu darganfod yn syth cyn mynd yn fyw ar radio cenedlaethol yn frawychus, ond unwaith yr oeddwn i'n gwybod beth wnes i ei gyflawni (10A* 1A) roeddwn i wrth fy modd! Ym mis Medi, bydda i'n dychwelyd i Chweched Dosbarth Ysgol Aberconwy lle y bydda i'n cychwyn Lefelau A mewn Bioleg, Cemeg, Mathemateg a'r Fagloriaeth Gymreig.
 
Nid Ruth oedd yr unig un a oedd yn falch o'i chanlyniadau, gan ei bod hi'n rhan o grŵp o fyfyrwyr eithriadol o dda a oedd hefyd yn dathlu eu graddau: Mim Allardice (7A* a 4 A), Rhys Bailey (1 A* , 1A a 5 B), Nicole Coulson (1A*, 7 A a 2 B), Lana Flood (2A*, 7A ac 1 B) Nathan Purchase (7 A, 3 B ac 1 C) a Jaxon Webb-Dunn (3 A*, 4A a 4 B).
 
Ymhyfrydodd y pennaeth Ian Gerrard yn lefel llwyddiant y myfyrwyr a nododd, "Mae hwn yn ddiwrnod mawr i'n myfyrwyr, ac rwy'n siŵr y bydd llawer yn falch bod yr aros drosodd ac y gallen nhw nawr weld canlyniad eu gwaith caled. Fel ysgol rydyn ni'n hynod o falch o'n myfyrwyr i gyd ac yn eu cyflawniadau, ac hoffen ni longyfarch bob myfyriwr a dderbyniodd ganlyniadau heddiw."
 
Edrycha Ysgol Aberconwy ymlaen at groesawu myfyrwyr yn ôl i'r ysgol ac i'r chweched dosbarth ym mis Medi.
Mae disgyblion Ysgol Aberconwy yn dathlu graddau lefel A rhagorol ac mae 30% o'r canlyniadau hynny yn raddau A* ac A (neu gyfwerth).
 
Cafwyd perfformiad gwych gan Joseph Macmanus (A*, A*, A*, A*) Danielle Pinkerton (A, A, A, B) David Jones (A*, A*, A*) Helena Griffiths ac Anna Hughes (A*, A, A) a Megan Roberts a Chloe Taft Jones (A*, A*, B).
 
Mae nifer fawr o ddisgyblion yr ysgol yn edrych ymlaen i astudio ymhellach amrywiaeth eang o gyrsiau gradd cyffrous: Mathemateg, Cyfrifiadureg Gwyddonol, Troseddeg, Astudiaethau'r Cyfryngau, Dylunio a Ffasiwn, Dylunio Cychod a Crefft Pwerus a Gweleidyddiaeth mewn Prifysgolion ar hyd a lled y wlad megis Southampton, Llundain, Efrog, Warwick a Chaerdydd.
 
Llongyfarchwyd y disgyblion a'r staff gan y Pennaeth, Ian Gerrard. Dywedodd ei fod yn hynod falch o'r bobl ifanc gwych yma, rhai sydd wedi cyflawni eu llawn botensial ac sydd, yn awr yn symud ymlaen i astudio cyrsiau heriol a diddorol. Ychwanegodd "Dymunwn yn dda iddynt i'r dyfodol ac edrychwn ymlaen i glywed am unrhyw lwyddiant a ddaw iddynt yn y blynyddoedd i ddod."

Llongyfarchiadau i fyfyrwyr Tŷ Hiraethlyn yn Ysgol Aberconwy! O ganlyniad i’w hymdrechion diflino drwy’r flwyddyn i godi arian, llwyddwyd i gasglu £747 syfrdanol ar gyfer Ambiwlans Awyr Cymru.

Cyflwynodd Geneva Henson, Nina Rowlands ac Arran Shackleton yr arian a godwyd gan eu tîm tŷ i Medwyn Hughes.

Yn ôl Mr Hughes “Rydw i’n ddiolchgar tu hwnt am gefnogaeth y myfyrwyr hyn i’r ymgyrch i godi arian er mwyn sicrhau bod ein hofrenyddion yn parhau i hedfan. Fel elusen, rydym yn falch iawn fod Ysgol Aberconwy yn parhau i gadw’i chysylltiad ag Ambiwlans Awyr Cymru drwy godi arian, ac yn ddiolchgar iawn am y siec hon gan yr ysgol.”

Er mwyn dysgu mwy am Elusen Ambiwlans Awyr Cymru a sut y gallwch gymryd rhan, ewch i www.walesairambulance.com

Drwy gydol y flwyddyn mae ein disgyblion Bagloriaeth Cymru Blwyddyn 10 wedi bod wrthi’n brysur yn gweithio tuag at eu 10 awr o weithgareddau gwirfoddol.

Mae eu prif weithgareddau wedi cynnwys datblygu gardd a phwll yr ysgol, plannu coed a phaentio, glanhau a gwella ystafelloedd newid y clwb pêl-droed lleol.

Yr wythnos hon, buont wrthi’n helpu’r ysgol i groesawu disgyblion Blwyddyn 6 lleol yn ystod ein hwythnos bonito, gan mai dyma’r disgyblion a fydd yn ymuno â ni ym mis Medi.

Yn ystod ein hwythnos bontio rydym yn ceisio sicrhau bod y broses mor esmwyth â phosibl i’r disgyblion Blwyddyn 6, er mwyn iddynt deimlo bod croeso a chefnogaeth iddynt, gan fod y profiad o symud o ysgol gynradd i ysgol uwchradd yn gallu bod yn frawychus.

Cefnogodd ein myfyrwyr Blwyddyn 10 y disgyblion drwy eu helpu i ddod i adnabod athrawon a’r staff yn yr ysgol, ac yn bwysicach fyth, i adnabod y safle.

Hoffem ddiolch i’n myfyrwyr Bagloriaeth Cymru Blwyddyn 10 am eu gwaith.

Roedd aelodau Gwasanaeth Ieuenctid Conwy yn dathlu Dydd Gwener, Mehefin 23ain ar ôl ennill y wobr ar gyfer ‘Project Rhagorol sy’n hyrwyddo diwylliannau yng Nghymru’.

Teithiodd Hollie Owen a Stephanie Morris, Blwyddyn 10 yn Ysgol Aberconwy, i lawr i Gaerdydd i gynrychioli tîm y project yn y seremoni, ac roeddent wrth eu boddau gyda’r wobr.

Llwyddodd Gwasanaeth Ieuenctid Conwy i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer derbyn Gwobr Ieuenctid Rhagorol am waith cymunedol a phroject  o fewn Conwy, yn sgil eu project llwyddiannus, ‘Deall ein Treftadaeth’.

Trwy gydol y prosiect, mae'r tîm o 10 o bobl ifanc, saith* ohonynt yn mynychu archwilio Ysgol Aberconwy hanes Cymru trwy gydol y sir Conwy ac ymweld â Chastell Conwy, Plas Mawr, y Mwyngloddiau Copr y Gogarth, Penmachno Mwyngloddiau, Nant BH Canolfan Addysg Awyr Agored.

Ar y noson, dan arweiniad Hollie, aeth y tîm i’r llwyfan, ac yna ymunodd Tommy Lyness, Gweithiwr Ieuenctid Proffesiynol gyda Gwasanaeth Ieuenctid Conwy â hwy i dderbyn y wobr.

“Roeddwn i’n nerfus iawn yn cerdded i fyny i dderbyn y wobr gyda’r tîm, gan fod gennych chi ofn faglu, ond dwi’n falch o ddweud bod pawb wedi llwyddo i gyrraedd y llwyfan heb faglu a chyda gwenau mawr ar ein wynebau,” meddai Hollie.

Yn ôl Stephanie, roedd y profiad yn un “cyffrous a boddhaol. Dyma’r tro cyntaf i ni fynd i Gaerdydd, a chawsom amser gwych. Roeddem wrth ein boddau yn cymryd rhan yn y seremoni ac yn cyfarfod ag aelodau eraill o’r clwb ieuenctid, ond y darn gorau oedd ennill y wobr.”

Llongyfarchiadau mawr i Wasanaeth Ieuenctid Conwy ac i bawb a gymerodd ran yn y project.

 

*Chloe Benjamin, Hollie Owen, India Molloy, Stephanie Morris, Francesca Roberts, Ruby Flowers & Adele Hughes

Yn ogystal ag astudio ar gyfer ei arholiadau UG, mae Lorenzo Cutts, Blwyddyn 12 yn Ysgol Aberconwy, yn treulio amser bob wythnos yn hyfforddi yng Nghlwb Slalom Eryri.

Dechreuodd Lorenzo gael gwersi caiacio mewn pwll nofio lleol bedair blynedd yn ôl. Ar ôl dwy flynedd o gaiacio ymunodd â’r clwb slalom ac yn fuan wedi hynny aeth ymlaen i wneud canŵio slalom mewn dyfroedd agored.

Pan ofynnais iddo am ei brofiadau, cyfaddefodd fod ei brofiad go iawn cyntaf yn y dŵr wedi codi ofn arno, ond esboniodd “dyna’r ffordd orau i gael profiad, yn enwedig wrth ddysgu sut i ddianc o gwch sydd wedi troi drosodd.”

Dechreuodd ym mhedwaredd gynghrair y DU ac yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf dringodd i’r gynghrair gyntaf. Nid lwc oedd hynny. Treuliodd oriau bob wythnos, yn ystod y tymor cystadlu (Mawrth – Hydref) yn gwneud ymarfer corff er mwyn gynyddu ei ffitrwydd a’I gryfder, gan gerdded trwy bob cwrs yn ei feddwl, fel bod ganddo gynllun ar gyfer pob ras. Y tu allan i’r tymor cystadlu (Tachwedd-Chwefror) mae’n cynyddu ei oriau hyfforddi ac yn cyflawni rhaglen heriol, i sicrhau ei fod yn barod i gystadlu yn y cystadlaethau sy’n digwydd ledled y DU.

Mae Lorenzo’n esbonio, “Ar ddiwrnod y ras, rydych chi’n llawn emosiwn. Cyn i’r ras ddechrau rydych chi’n teimlo’n nerfus iawn, ond ar ôl cychwyn ar y ras rydych chi’n cael gwefr o’r adrenalin sy’n mynd trwy’ch corff. Pan fydda’ i wedi rhedeg yn dda, mae’r ymdeimlad o gyflawniad yn anhygoel ac yn gwneud i chi eisiau gwneud y ras eto. Os ydy fy amserau’n arafach nag yr oeddwn i wedi gobeithio, rydw i’n canolbwyntio’n galetach ar gyfer y ras nesaf!”

Nid yn unig y mae’n llwyddo mewn Canŵio Slalom, ond hefyd mae’n cael canlyniadau gwych yn y dosbarth, sy’n dangos y gallwch chi gyflawni unrhyw beth drwy waith caled ac ymroddiad.

Mae Lorenzo bron hanner ffordd drwy’r tymor hwn. Does dim ond angen iddo ennill tair ras neu gael 4,750 pwynt mewn pump ras i gyrraedd Cynghrair Gyntaf y DU. Cadwch lygad ar y gofod hwn…

Dydd Mercher, 21 Mehefin 2017 15:14

Ben Foggo yn ennill aur yn Mhencampwriaethau Ewrop.

Aeth Ben Foggo, myfyriwr Blwyddyn 10 yn Ysgol Aberconwy, i Awstria wythnos ddiwethaf i gynrychioli Cymru ym Mhencampwriaeth Brwydr Iau Awstria. Roedd Ben ymhlith 11 o Godwyr Pwysau Cymreig a ddewiswyd i hedfan i Awstria i gystadlu yn y categori Dan 17 oed.

Er gwaethaf y gystadleuaeth gref o bob rhan o Ewrop, aeth ymlaen i ennill aur, gan ddod yn Bencampwr Codi Pwysau Ewrop yn ei gategori.

Llwyddodd y codwr pwysau talentog o Gymru i gwblhau cipiad 65kg a phont a hwb 80kg, gan sicrhau cyfanswm cyffredinol o 145kg ar gyfer y gystadleuaeth, sef bron i dair gwaith pwysau ei gorff ei hun!

Ar ben hynny, llwyddodd i gyflawni GP (gorau personol) ar gyfer cystadleuaeth, sef 19kg, ac o ganlyniad i’w waith caled a’i ymrwymiad, mae wedi ennill ei le yng nghystadleuaeth Dan 20 oed  Prydain, a hyn i gyd er ei fod yn ddim ond 14 oed!

Yn ôl Ben, sy’n hyfforddi yng Nghlwb Codi Pwysau NW1 yn Llandudno, “Cyn y gystadleuaeth, roeddwn i’n teimlo’n hyderus ac yn barod am y gystadleuaeth. Er fy mod i’n barod, roeddwn i ar ben fy nigon ar ôl ennill aur yn fy nghategori i. Fy uchelgais yn y pen draw yw cyrraedd y Gemau Olympaidd, ac rydw i’n benderfynol o wneud hynny.”

“Fel ysgol, rydym yn ymfalchio yn llwyddiannau ein myfyrwyr, yn enwedig eu llwyddiannau allgyrsiol. Da iawn ti a llongyfarchiadau ar ran pawb yn Ysgol Aberconwy,” meddai Mr Ian Gerrard, Pennaeth.

I Ben, dim ond y cam cyntaf yw hwn. Diolch i’w waith caled, ei ymroddiad a’i angerdd, mae ei ddyfodol yn ddisglair.

Dewiswyd Hollie Owen a Stephanie Morris o Flwyddyn 10 Ysgol Aberconwy yn benodol i fynychu seremoni Wobrwyo Ieuenctid Rhagorol yng Nghaerdydd ar ddiwedd y mis.

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Conwy ar y rhestr fer i dderbyn Gwobr Ieuenctid Rhagorol ar gyfer gwaith cymunedol a phroject o fewn Conwy, yn sgil eu project ‘Deall ein Treftadaeth’ llwyddiannus. Drwy gyfrwng y project, maent wedi herio’r rhaglen clwb ieuenctid draddodiadol drwy gyflwyno’r project ‘Deall ein Treftadaeth’, sy’n galluogi plant ifainc i archwilio hanes Cymru o amgylch sir Conwy.

Roedd y project Hanes Cymru uchelgeisiol hwn, ar gyfer pobl ifainc rhwng 13 a 19 oed, yn cynnwys cyfleoedd ar ôl ysgol, penwythnosol a phreswyl i brofi golygfeydd, arogleuon a blasau Conwy. Treuliodd y bobl ifainc a gymerodd ran fwy na 100 awr yr un o’u hamser eu hunain yn gweithio ar y project dros y 18 mis diwethaf.

Yn ystod y project buont ar ymweliadau â Chastell Conwy, Plas Mawr, Cloddfeydd Copr Pen y Gogarth, Cloddfeydd Penmachno a Chanolfan Addysg Awyr Agored Nant Bwlch yr Haearn, gan arddangos eu gwaith yn Oriel Mostyn.

Fel ysgol, rydym yn arbennig o falch o Hollie a Stephanie ac o’u cyfranogiad yn ogystal â’u hymroddiad a’u hymrwymiad i’r project hwn.

Esboniodd Tommy Lyness, Gweithiwr Ieuenctid Proffesiynol Gwasanaeth Ieuenctid Conwy, pam eu bod wedi cael eu dewis i fynd i’r seremoni, “Mae Hollie a Stephanie wedi bod yn rhan o’r project o’r cychwyn cyntaf. Aeth y ddwy i’r afael â phob tasg ar unwaith, a buont yn helpu eraill i gyflawni eu hachrediad. Roeddent yn benderfynol o gwbhau’r project, ac fel gwobr, mae’n bleser gennym eu gwahodd i’r seremoni wobrwyo.”

Yn naturiol, mae Hollie a Stephanie yn edrych ymlaen at fynd i’r seremoni yng Nghaerdydd. Yn ôl Hollie, “Mae’r ddwy ohonom yn hapus iawn ac yn falch o gael derbyn gwahoddiad, fel gwobr am ein gwaith caled, ac rydym yn gobeithio y byddwn yn ennill ac yn dod â’r wobr yn ôl i’w dangos i weddill y tîm, ffrindiau a theulu.”

Dymunwn bob llwyddiant i Wasanaeth Ieuenctid Conwy gyda’r enwebiad hwn a byddwn yn croesi’n bysedd dros bawb ohonoch.

Pob lwc!

Dydd Mercher, 14 Mehefin 2017 11:36

Myfyrywr Ysgol Aberconwy yn profi bywyd morwrol…

Ddydd Gwener Mehefin 9fed mynychodd grŵp o fyfyrwyr Blwyddyn 7, 8 a 9 o Ysgol Aberconwy Sioe Gychod Cymru Gyfan, a leolwyd ym marina Conwy, drws nesaf i’r ysgol. Dyma’r drydedd flwyddyn i’r sioe gael ei chynnal, ac mae’r ŵyl hon yn dathlu pob math o weithgareddau dŵr, rhywbeth sy’n unigryw i’r ardal.

Treuliodd myfyrwyr o’r grwpiau iaith gyntaf ddiwrnod gyda staff o’r Urdd, gan gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn ogystal, cawsant gyfle i roi eu traed yn y dŵr a gwên ar wynebau ymwelwyr i’r marina. Cafwyd sgrechfeydd gan y myfyrwyr wrth i’w canŵ siglo ar y dŵr, ac aeth grŵp arall mewn cylchoedd ac i’r cyfeiriad anghywir ar eu rafft. Buan y sylweddolwyd bod rhaid iddynt gyfathrebu â’i gilydd a chydweithio er mwyn mynd i’r cyfeiriad cywir.

Yn gyffredinol, cafodd y plant amser da iawn ac yng ngeiriau Jayden Parry, 7HC, “Rydym yn lwcus o gael cyfleoedd fel hyn mor agos at ein hysgol. Rydym wedi dysgu llawer am waith tîm, ac wedi mwynhau ein hunain ar yr un pryd.”

Llawer o ddiolch i aelodau staff o’r Urdd, Marina Conwy a threfnwyr Sioe Gychod Cymru Gyfan am alluogi ein disgyblion i gymryd rhan mewn digwyddiad mor fawreddog yn yr ardal hon.

Ymunodd pedwar myfyriwr Blwyddyn 7 â’i gilydd i drefnu twrnamaint pêl-osgoi elusennol er mwyn codi ymwybyddiaeth am elusen JDRF. Roedd y twrnamaint, a gynhaliwyd ddydd Mercher Mai 17eg 2017 gan Ysgol Aberconwy, yn agored i fyfyrwyr Blwyddyn 7, 8 a 9.

Yn dilyn wythnosau o gynllunio, gwelodd Sophie Jones, Lowri Lewis, Millie Jones a Tesni Hunter ffrwyth eu llafur a’u hymdrechion, wrth i fyfyrwyr gymryd rhan yn y twrnamaint er mwyn helpu i godi arian ac, yn bwysicach fyth, i godi ymwybyddiaeth am ddiabetes math 1.

Dewisodd y grŵp elusen diabetes JDRF am eu bod yn adnabod rhywun a dderbyniodd diagnosis o ddiabetes yn ifanc iawn, ac yn awyddus i wneud rhywbeth i godi ymwybyddiaeth.

Mae elusen JDRF yn rhoi arian at ymchwil i wella, trin ac atal diabetes math 1. Maent hefyd yn cynnig cefnogaeth a llais i bobl sy’n byw gyda diabetes math 1, a’u teuluoedd. Mae’r cyflwr hwn yn effeithio ar 400,000 o bobl yn y DU, gan gynnwys 29,000 o blant, felly mae’n agos at eu calonnau.

Fel y gallwch ddychmygu, cafwyd ambell i anffawd gyda’r bêl yn ystod y twrnamaint, gyda Lowri yn dioddef fwyaf, ond yn gyffredinol roedd yn ddigwyddiad llwyddiannus iawn.

Da iawn chi am eich gwaith caled, eich ymroddiad a’ch ymrwymiad.

Tudalen 1 o 5
Top