Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 
Dydd Iau, 22 Mawrth 2018 11:14

Arholiadau Blwyddyn 11

Bydd arholiadau eich mab / merch yn cychwyn yn ystod yr wythnosau cyntaf ar ôl gwyliau’r Pasg. Bydd y rhain yn parhau hyd at a’r tu hwnt i wyliau’r Sulgwyn (Mae 26ain – Mehefin 3ydd). Er mwyn egluro beth sy’n digwydd o ran eich plentyn, hoffwn rannu’r trefniadau ynglŷn â phresenoldeb.

Yn gyntaf, disgwylir i bob disgybl Blwyddyn 11 fynychu’r ysgol hyd at, a chan gynnwys, dydd Gwener, Mehefin 8fed. Ar ôl arholiadau’r bore ar y dyddiad hwn cynhelir ‘brecinio’ yn y ffreutur, er mwyn rhoi un cyfle olaf i’r disgyblion gwrdd â’u ffrindiau a’u tiwtoriaid dosbarth. Am hanner dydd bydd y disgyblion hynny nad ydynt yn sefyll arholiad yn y prynhawn yn cael gadael yr ysgol. O ganlyniad, efallai y byddwch yn dewis casglu eich plentyn, neu adael iddynt wneud eu ffordd eu hunain adref.

Ar gyfer unrhyw arholiadau ar ôl Mehefin 8fed disgwylir i ddisgyblion gyrraedd yr ysgol mewn gwisg ysgol lawn ar gyfer arholiadau’r bore neu i gyrraedd amser cinio ar gyfer sesiynau’r prynhawn. Pan fydd arholiad ar ben, bydd disgyblion yn cael cyfle i adael yr ysgol os byddant yn dymuno gwneud hynny. Bydd cludiant ysgol ar gael ar yr adegau arferol, ac ni fydd unrhyw un sy’n gadael y tu allan i’r amserau hyn yn gyfrifoldeb i’r ysgol.

Gobeithiwn fod y trefniadau uchod yn caniatáu mwy o hyblygrwydd ar gyfer Blwyddyn 11 ac yn galluogi eich mab / merch i wneud y mwyaf o’i b/photensial.

Mr Dave Young

Pennaeth Cynorthwyol  

Read 7114 times
Top